Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2015, 4127Vergunningen

Logo Edam-Volendam
Ontwerpbesluit weigeren omgevingsvergunning Marconistraat 18–24, 1131 JW Volendam, Edam-Voldendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag – inhoudende een uitgebreide buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – een omgevingsvergunning voorbereid met de uitgebreide procedure te weigeren:

  • Marconistraat 18 – 24, 1131 JW Volendam

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning omvat de volgende activiteiten:

  • Bouwen, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo;

  • Handelen in strijd met regels van RO, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.

Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf dinsdag 17 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. De stukken zijn ook digitaal te benaderen via de gemeentelijke website.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Bouwzaken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 16 februari 2015