Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2015, 40934Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Badhoevedorp Lijnden Oost 1e herziening’ (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)
Logo Haarlemmermeer
Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Badhoevedorp Lijnden Oost 1e herziening’ met planidentificatie NL.IMRO.0394. BPGbadlynoost1eher-B001 ter inzage wordt gelegd.
 
Het plan
Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Lijnden Oost’ is nog een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Dit kan te maken hebben met een verkeerde interpretatie van de bestaande situatie en er is sprake van een enkele verschrijving. Verder is geconstateerd dat abusievelijk de Lib-contouren niet op de verbeelding van het vastgestelde bestemmingsplan zijn weergegeven. Voor de reparatie van de geconstateerde onvolkomenheden en de weergave van de Lib-contouren heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten een 1e herziening van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost op te stellen.
 
In het ontwerpbestemmingsplan wordt de planologische regeling vastgelegd
voor de volgende locaties.
 • 1.
  Amperestraat 27
 • 2.
  Badhoevelaan 47a
 • 3.
  Groene Zoom 1
 • 4.
  Jan van Gentstraat 120 – 126
 • 5.
  Kraayveld 22
 • 6.
  Lijsterstraat 2
 • 7.
  Nieuwemeerdijk 42/42A
 • 8.
  Nieuwemeerdijk 93
 • 9.
  Pascalstraat 20
 • 10.
  Sloterweg 14 – 20
 • 11
  Sloterweg 199
 • 12
  Sloterweg 303 F
 
Inzien
Het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro 
Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.
 
De terinzageligging begint op 18 november 2015 en duurt zes weken.
 
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen.
Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).
 
 
[plaats] [datum ondertekening]

[functie][organisatie],

Namens deze:

[voornaam] [achternaam]