Aanvullende bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken

DE ONDERGETEKENDEN

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, zetelend te ’s Gravenhage, hierna te noemen ‘het Rijk’,

2. De Provincie Gelderland, zetelend te Arnhem, krachtens volmacht verleend door de Commissaris van de Koning van die provincie, vertegenwoordigd door mevrouw mr C. Bieze, lid van het college van Gedeputeerde Staten, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 3 november 2015, zaaknummer 2014-006826 en handelend als rechtsgeldig vertegenwoordiger, hierna te noemen ‘de Provincie Gelderland’

Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’

OVERWEGENDE DAT:

 • Partijen op 1 juli 2013 de Bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken hebben gesloten.

 • De Stadsregio Arnhem Nijmegen ophoudt te bestaan en de verkeer- en vervoertaken per 1 januari 2015 zijn overgedragen aan de Provincie Gelderland.

 • Partijen in de Bestuursovereenkomst afspraken hebben gemaakt over de planstudie en de (voorbereiding van de) realisatiefase van de doortrekking van de A15.

 • Partijen met toepassing van artikel 16 van de Bestuursovereenkomst met deze Aanvullende bestuursovereenkomst een wijziging en een aanvulling daarop beogen, die van de Bestuursovereenkomst onderdeel uitmaakt en daarmee één geheel vormt.

 • In de planstudie de bestuurlijke voorkeursrichting, zoals vastgelegd in het Standpunt van 16 januari 2012, gewijzigd op 22 juni 2012, is uitgewerkt tot Ontwerp-Tracébesluit.

 • De Provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar op 9 september 2015 een Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitsplan hebben vastgesteld met aanvullende maatregelen ten aanzien van het onderliggend wegennet en inpassing van het Project. Het Rijk is verzocht om deze maatregelen te betrekken in deze Aanvullende bestuursovereenkomst.

 • Er een gemeenschappelijke belang is om gezamenlijk de verkeersproblematiek in de regio aan te pakken. De huidige omvang en autonome ontwikkeling van het verkeer op de N810, N839 en Hengelderweg en omgeving om maatregelen vragen op het onderliggende wegennet die in een gezamenlijke aanpak en in afstemming met de doortrekking van de A15 naar de A12 worden opgepakt.

 • De openstelling van de weg in 2019 niet langer realistisch is.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a. Bestuursovereenkomst: de Bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken 1 juli 2013.

 • b. Aanvullende bestuursovereenkomst: deze overeenkomst.

 • c. Het Project: het project zoals beschreven in artikel 4 van de Bestuursovereenkomst en artikel 4, lid 1 van de Aanvullende bestuursovereenkomst.

 • d. Regioplan: het door de Provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar opgestelde Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitsplan, vastgesteld op 9 september 2015.

 • e. Regiopartijen: De provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar.

Artikel 2 Doel van de Aanvullende bestuursovereenkomst

Deze Aanvullende bestuursovereenkomst heeft als doel het maken van afspraken over wijziging en aanvulling van de Bestuursovereenkomst, een en ander met inachtneming van de afspraken in die Bestuursovereenkomst (in het bijzonder artikel 4, lid 3 en artikel 6, leden 6, 7 en 11).

Voor zover daarvan in het navolgende niet expliciet wordt afgeweken, blijven de afspraken uit de Bestuursovereenkomst onverkort gelden.

Artikel 3 Wijziging Bestuursovereenkomst

 • 1. Artikel 6 lid 3, sub a, onder punt 5 van de Bestuursovereenkomst vervalt.

 • 2. Artikel 6 lid 3, sub b, van de Bestuursovereenkomst vervalt.

 • 3. Artikel 13 van de Bestuursovereenkomst vervalt.

Artikel 4 Aanvulling Bestuursovereenkomst

 • 1. De scope van Het Project wordt aangevuld met maatregelen vanuit het regioplan voor zover opgenomen in bijlage 1.

 • 2. De bijdrage van de Provincie Gelderland als genoemd in artikel 6 lid 2 sub b van de bestuursovereenkomst wordt verlaagd met € 35 miljoen (prijspeil 2015), zodat de provincie met dit bedrag voor haar rekening en risico de maatregelen vanuit het regioplan oppakt voor zover deze zijn opgenomen in bijlage 2. Deze maatregelen dragen bij aan de doelstellingen zoals opgenomen in artikel 2 van de bestuursovereenkomst.

 • 3. De verlaging van de bijdrage van de Provincie Gelderland aan Het Project, als genoemd in lid 2, wordt verwerkt in de afgegeven subsidiebeschikking van de Provincie Gelderland. Vanwege het feit dat de provincie haar bijdrage al heeft overgemaakt aan het Rijk, leidt dit tot een terugbetaling door het Rijk, uiterlijk in 2019.

 • 4. Het bedrag genoemd onder lid 2, wordt vanaf 2016 jaarlijks geïndexeerd conform de door het CPB geraamde IBOI bij CEP, tenzij het Rijk niet indexeert omdat de minister van Financiën besluit de middelen die samenhangen met deze IBOI niet of niet volledig uit te keren aan de Minister van IenM.

 • 5. Een eventuele aanbestedingsmeevaller bij Het Project wordt ingezet voor de maatregelen zoals opgenomen in bijlage 3. Dit ter vervanging van artikel 6 lid 3, sub b, van de Bestuursovereenkomst.

 • 6. Na aanleg van de maatregelen zoals genoemd in bijlage 1 komt het eigendom, beheer en onderhoud bij de desbetreffende wegbeheerder. Het Rijk draagt enkel de beheer- en onderhoudskosten van de Rijksinfrastructuur.

Artikel 5 Proces

 • 1. De maatregelen uit Artikel 4, lid 1, worden verwerkt in het Tracébesluit.

  Voor de maatregelen uit Artikel 4, lid 2, die buiten de grens van het Tracébesluit vallen, stellen de regiopartijen, onder aansturing van de Provincie een provinciaal inpassingsplan(nen) en/of bestemmingsplan(nen) op.

 • 2. Het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan(nen) c.q. de bestemmingsplannen wordt ter inzage gelegd vóór de vaststelling van het Tracébesluit. Deze plannen worden afgestemd op het Tracébesluit, in ieder geval ten aanzien van de effectonderzoeken.

 • 3. Indien één van deze plannen niet voor 1 oktober 2016 ter inzage is gelegd, kan de Minister overwegen het Tracébesluit onafhankelijk hiervan vast te stellen.

 • 4. De Provincie spant zich in om te bewerkstelligen dat alle betrokken bevoegde gezagen de benodigde planologische medewerking verlenen, zowel voor de projectscope als de aanvullende maatregelen.

 • 5. Rijk en provincie betrekken gemeenten en waterschappen bij de verdere uitwerking van de maatregelen uit bijlage 1 en 2.

Artikel 6 Planning

 • 1. Partijen streven er naar dat de Minister het Tracébesluit uiterlijk eind 2016 kan vaststellen.

 • 2. Het Rijk spant zich in om de weg in de periode 2021–2023 open te stellen voor het verkeer. De Provincie Gelderland werkt hier constructief aan mee.

Aldus opgemaakt, overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Geldermalsen, 5 november 2015

De Provincie Gelderland, namens deze C.G. Bieze-Van Eck,

Geldermalsen, 5 november 2015

BIJLAGE 1 AANVULLENDE MAATREGELEN BINNEN HET PROJECT

Maatregelen behorende tot Het Project (kaartbeelden illustratief).

Maatregel 1

Meenemen nieuwe situatie Afrit 38 als uitgangspunt.

Meenemen nieuwe situatie Afrit 38 als uitgangspunt.

Toelichting

Voor het project wordt uitgegaan van de nieuwe situatie van afrit 38: het zuidelijk deel van de afrit 38 wijzigt naar een aansluiting voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Park-15 en sluit vervolgens aan op Rijksweg Zuid. Hiertoe is een bestemmingsplan opgesteld en behoeft het Ontwerp-Tracébesluit geen aanpassing. De gemeente Overbetuwe zal deze aansluiting in 2016 realiseren en bekostigen.

Maatregel 2 en 3

Aansluiting Rijnwaalpad en grondwal Lingewaard.

Aansluiting Rijnwaalpad en grondwal Lingewaard.

Toelichting

Grondwal Lingewaard met een hoogte van 7 meter en daar bovenop een maximaal 1,0 meter hoog scherm (totaal 8 meter). In het talud ligt het fietspad dat aangesloten wordt op het Rijnwaalpad in relatie met de watergangen en bestaande duiker, waterbergingsbank en de grondwal. De verdere inpassing van de grondwal wordt afgestemd tussen de gemeente Lingewaard en Rijkswaterstaat.

Maatregel 4

Herinrichting de Plak.

Herinrichting de Plak.

Toelichting

De herinrichting betreft de inpassing van langzaam verkeer De Plak. Dit is vormgegeven middels vrij liggende fietspaden, een ruiterpad en een twee richtingen rijweg. Voorwaarde is dat hiervoor tijdig (voor vaststellen Tracébesluit) door de regio een besluit omtrent realisatie van de aansluitende fietsinfrastructuur is genomen.

Maatregel 5

N839.

N839.

Toelichting

 • a) De fietsverbinding (noord-zuid) onder A15 en Betuweroute met enkele korte tunneltjes wordt gezamenlijk met de gemeente Lingewaard nader uitgewerkt met als uitgangspunt een lichte, luchtige, en zichtbare fietsroute met voldoende capaciteit.

 • b) Verbreding en inpassing N839 naar 2x2 rijstroken voor zover binnen de grens van het Tracébesluit. De oversteek voor landbouwverkeer aan de zuidkant van de aansluiting kan daarmee vervallen.

 • c) Fietsonderdoorgang onder de N839 ten noorden van de A15 verbindt de fietsverbinding Bemmel-Huissen met de (S)FR15. Dan kan de fietstunnel aan de zuidkant van de N839 vervallen.

 • d) Voetpad ten zuiden van de A15 voorziet in recreatieve verbinding tussen Bemmel en de open Lingekom. Hiertoe zal overleg plaatsvinden met het waterschap Rivierenland en de gemeente Lingewaard.

Maatregel 6

Inpassing aanlanding west.

Inpassing aanlanding west.

Toelichting

Het brugdeel blijft uitgevoerd op pijlers en wordt ingepast met boomgaarden ten noorden en zuiden van de A15. De ruimtelijk verantwoorde inpassing is afgestemd op het ongestoord laten liggen van de gastransportleiding. Uitvoering zal geschieden via beheerplannen. Dit betreft geen planologische wijziging.

Maatregel 7

Positionering fietspad Rijndijk.

Positionering fietspad Rijndijk.

Toelichting

Onder voorwaarde van instemming Waterschap en gemeente en borging van de natuur- en waterbelangen wordt de recreatieve fietsverbinding ter hoogte van de brug buitendijks gerealiseerd.

Maatregel 8

Inpassing aanlanding oost.

Inpassing aanlanding oost.

Toelichting

Het fietspad over de brug wordt aangesloten op de bestaande fietspaden op de dijk. Daarnaast de aanleg van een onderdoorgang van de A15 t.b.v. calamiteiten en onderhoud. Rijkswaterstaat en gemeente werken dit nader uit, rekening houdend met Natura-2000.

Maatregel 9

Aarden wal Groessen/Loo.

Aarden wal Groessen/Loo.

Toelichting

Tussen het fietspad en de A15 ligt een aarden wal van ca. 2 meter hoog ten opzichte van de A15. De wal is afwisselend beplant met ruigtevegetatie die reageert op de landschappelijke inpassing van de bospercelen en de poelen aan de andere zijde van het fietspad. Bij een grondwal is een geleiderail benodigd.

Maatregel 10

Inpassing verdiepte ligging.

Inpassing verdiepte ligging.

Toelichting

De verdiepte ligging van de A15 start vanaf maaiveld op ongeveer 500 meter na de Schraleweidsestraat in oostelijke richting. De Rijswijksestraat, de Achtergaardsestraat en de Beerenclauwstraat, die de A15 kruisen blijven nagenoeg op de bestaande hoogte gehandhaafd. Tussen de Achtergaardse straat en tot ongeveer halverwege de deksel bij Helhoek is de weg volledig verdiept. De markt wordt niet uitgedaagd om de weg op -6 meter onder maaiveld aan te leggen bij Groessen.

Maatregel 11

Deksel Helhoek.

Deksel Helhoek.

Toelichting

De A15 heeft bij de kern Helhoek een volledig verdiepte ligging met een deksel van ca. 140m lang. De deksel heeft inclusief afwerking een zo klein mogelijk maar maximaal hoogteverschil met het bestaande maaiveld van 60cm. De ‘deksel’ wordt ingericht als ontmoetingsplek en verbinding van de Kamerstraat en Helhoek. Het omliggend gebied wordt ingericht met fruitbomen.

Maatregel 12

Aarden wal Groessen.

Aarden wal Groessen.

Toelichting

Tussen het fietspad en de A15 ligt een aarden wal met een hoogte van ca. 2 meter ten opzichte van de A15. De wal varieert in breedte waardoor het fietspad afwisselend stijgt en daalt. De wal is gedeeltelijk beplant met ruigtevegetatie. Bij een grondwal is een geleiderail benodigd.

Maatregel 13

N810.

N810.

Toelichting

Verbreding en inpassing N810 naar 2x2 rijstroken voor zover binnen de grens van het Tracébesluit. De grens van het Tracébesluit wordt beperkt verschoven t.o.v. Ontwerp-Tracébesluit voor inpassing van o.a. bushaltes en P+R zone. De aansluiting N810 omvat ook 2 linksaffers vanuit knooppunt Liemers, de verbreding van het kunstwerk over de A15, bushalten, de aansluiting met de Helhoek en de Helstraat, de verbinding van de Helhoek en de Helstraat met tunnel (doorijhoogte 4,6 m en breedte 6 meter) onder de N810 en de inpassing van de P+R zone. Rijk, Provincie en gemeenten stemmen beplanting af.

Maatregel 16A

Inrichting Griethse Poort (noordelijke rotonde).

Inrichting Griethse Poort (noordelijke rotonde).

Toelichting

De noordelijke aansluiting wordt vormgegeven met een rotonde: Oude Steeg, Nieuwe Steeg en Doesburgseweg. De Nieuwe Steeg behoudt zijn aan twee zijden gelegen fietspad. Er is voldoende afstand tussen het fietspad en de snelweg om een haag/groene afscheiding te realiseren.

Maatregel 18

Landschappelijke inpassing A12.

Landschappelijke inpassing A12.

Toelichting

In het landschapsplan wordt opgenomen het herstel van de populierenrij als gevolg van de verbreding van de A12. Rijkswaterstaat gaat hierover in overleg met gemeente en grondeigenaren. Uitvoering van de maatregel via beheersovereenkomsten. Betreft geen planologische wijziging.

Maatregel 19

Aansluiting Zevenaar-Oost.

Aansluiting Zevenaar-Oost.

Toelichting

De aansluiting Zevenaar-Oost voorziet in de op- en afritten voor Zevenaar – Montfertland. Omdat voldoende capaciteit nodig is voor de verkeersafwikkeling dienen de opstelstroken te worden uitgebreid, het viaduct naar 7poort te worden verbreed, de fietstunnel (SFR12) nabij de Edisonstraat te worden verlengd. Een en ander wordt landschappelijk ingepast.

BIJLAGE 2

Maatregelen op te pakken door de Provincie (kaartbeelden illustratief).

Maatregel 5

N839.

N839.

Toelichting

 • e) Verbreding en inpassing naar 2x2 rijstroken (buiten grens Tracébesluit): in noordelijke richting tot aan de Karstraat en in zuidelijk richting tot aan de Papenstraat.

Maatregel 14

N810: Onderliggend Wegennet (OWN) Duiven.

N810: Onderliggend Wegennet (OWN) Duiven.

Toelichting

Aansluiting van het 2x2 wegprofiel van de afrit A15 op het bestaande wegprofiel van de N810 door middel van een consistent wegprofiel, dubbele bomenrij en een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde.

Maatregel 15

N810: OWN Zevenaar (Arnhemseweg).

N810: OWN Zevenaar (Arnhemseweg).

Toelichting

Maatregelen voor afwikkeling verkeer van/naar Zevenaar met als uitgangspunt de aanleg van een 2x2 wegprofiel met een dubbele bomenrij, twee richtingen fietspad aan de zuidzijde en een aarden wal aan de noordzijde van de Arnhemseweg.

Maatregel 16B

Inpassing Griethse Poort (zuidelijke rotonde).

Inpassing Griethse Poort (zuidelijke rotonde).

Toelichting

De zuidelijke aansluiting Edisonstraat-Doesburgseweg-Hunneveldweg wordt vormgegeven als een rotonde, inclusief stukje doortrekking Edisonstraat naar de Doesburgseweg. Er wordt rekening gehouden met de inpassing van de snelfietsroute (SFR 12).

Maatregel 17

OWN Zevenaar (Hengelder).

OWN Zevenaar (Hengelder).

Toelichting

Maatregelen voor afwikkeling verkeer van/naar Zevenaar. Betreft de herinrichting van de weg Hengelder en de route Marconistraat-Fahrenheitstraat als verbinding tussen de weg Hengelder en de Edisonstraat. En de herinrichting van de Edisonstraat vanaf de weg Hengelder tot en met de boog Edisonstraat.

BIJLAGE 3 MAATREGELEN ONDER VOORBEHOUD MEEVALLERS BIJ REALISATIE

Maatregelen die worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een meevaller binnen Het Project gedurende of na de realisatiefase. De maatregelen zijn niet geprioriteerd en worden niet planologisch vastgelegd in het Tracébesluit.

Maatregel

Omschrijving

A

Inpassing aansluiting N839 noordzijde

B

Inpassing aansluiting N839 zuidzijde

C

Koppeling Linge

D

Inpassing aanlanding west

E

Inpassing poelen

F

Inpassing Crevassegeul

G

Inrichting ‘Huize Rijswijk’

H

Inpassing Beereclauw

I

Inpassing voetpad N810

J

Fietspad west knoop Liemers en omleggen watergang

K

Fietspad oost knoop Liemers

Naar boven