Besluit tot eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Logo Boxtel
De colleges en de burgemeesters van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel van 19 oktober 2015 tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling;
overwegende dat de raden van de gemeenten de gevraagde toestemming hebben verleend tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsmede gelet op de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;
b e s l u i t e n :
de voornoemde gemeenschappelijke regeling als volgt te wijzigen:
Besluit tot eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Artikel I
Aan artikel 2, tweede lid, wordt toegevoegd:
, en draagt de naam: Mijn Gemeente Dichtbij
Artikel II
Aan artikel 29, na het vijfde lid, worden twee leden toegevoegd:
  • 6.
    De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
  • 7.
    Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.
Artikel III
Deze wijziging treedt met onmiddellijke ingang in werking.
 
Aldus besloten door de colleges en de burgemeesters voornoemd,
 
Boxtel: 27-10-2015
Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris, de burgemeester,
De burgemeester van Boxtel,
 
Sint-Michielsgestel: 20-10-2015
Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,
de secretaris, de burgemeester,
De burgemeester van Sint-Michielsgestel,
Naar boven