Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2015, 40515Verkeersbesluiten
Het college van de gemeente Dronten,
Logo Dronten
Gelet op:
 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);
 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wetverkeer (BABW);
 • de bepalingen van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);
Overwegende:
 • dat de Bosweg, de Randweg en het Hazepad zijn gelegen in of nabij de kern Swifterbant;
 • dat op de Randweg buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 80 km/uur geldt;
 • dat op de Bosweg voor zover gelegen tussen de Bisonweg en de Randweg een maximum snelheid geldt van 80 km/uur;
 • dat de Bosweg ten noorden van de Randweg een fiets/bromfietspad is;
 • dat aan de Bosweg volkstuinen en een bos zijn gelegen waardoor er het nodige (fiets)verkeer van deze weg gebruik maakt en voetgangers op of langs deze weg lopen;
 • dat er hierdoor ook veel overstekend verkeer is om bij de volkstuinen en het bos te komen of weer te verlaten;
 • dat er verder veel fietsers en wandelaars gebruik maken van het Hazepad om het gebied in en uit te komen waarbij regelmatig de Bosweg wordt overgestoken om naar en van de volkstuinen en het bos te komen;
 • dat ten noord-westen van de kruising Bosweg – Randweg de Jehovah’s het bestaande congrescentrum fors gaan uitbreiden;
 • dat dit congrescentrum vooral in de weekenden een grote verkeersaantrekkende werking zal gaan hebben;
 • dat de Bosweg en de Randweg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom hier onvoldoende op berekend zijn;
 • dat de gemeente daarom een aantal maatregelen gaat nemen om de toenemende verkeerstromen veilig van de wegen gebruik te laten maken;
 • dat ten eerste de Bosweg en de Randweg ten westen van de Bosweg worden ingericht als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom;
 • dat een erftoegangsweg in houdt dat het verkeer op de weg vooral een bestemming in de buurt heeft; iets wat het geval is doordat veel verkeer naar de reeds aanwezige volkstuinen en bos gaat en in de toekomst ook naar het uit te breiden congrescentrum;
 • dat voor een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom geldt dat de snelheid in overeenstemming dient te zijn met de functie van de weg (verblijven) en dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de weg;
 • dat de gemeente Dronten voor de bovengenoemde delen van de Bosweg en Randweg in deze specifieke situatie met bovengenoemde redenen deze wegen wil aanwijzen als 60 km-zone;
 • dat de gemeente de Bosweg en de Randweg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom met het oog op de verkeersveiligheid gaat verbreden van 3,5 meter naar 5,5 meter;
 • dat om de veiligheid van fietsers te verbeteren er fietsstroken aan beide zijde van de rijbaan worden aangebracht;
 • dat op de Bosweg aan de oostzijde op ca. 1,5 van de rijbaan een voetpad van 1,25 meter breed wordt aangelegd;
 • dat er verder op de Bosweg vijf plateaus worden aangebracht, te weten op de kruising Bosweg – Randweg, de kruising Bosweg – Bisonweg, de kruising Bosweg – Hazepad, de inrit naar het parkeerterrein van het bos en de inrit gelegen aan de zuidzijde van het volkstuinencomplex;
 • dat de plateaus een snelheidsremmende werking hebben en dat dit ten goede komt aan de verkeersveiligheid op de weg;
 • dat bovengenoemde maatregelen worden bewerkstelligd door het plaatsen van borden;
 • dat de in dit besluit genoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 in verband met het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • dat met betrekking tot het instellen van de in dit besluit genoemde maatregel overleg en afstemming heeft plaatsgevonden met de politie Midden Nederland;
Besluitverplichting
Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 WVW 1994).
De bevoegdheid om op gemeentelijke wegen verkeersbesluiten te kunnen nemen, is geregeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 en daarin opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.
Advies politie
Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met de politie van de regionale eenheid Midden-Nederland. Deze heeft een positief advies afgegeven.
Communicatie
Van dit besluit wordt openbaar mededeling gedaan in de Staatscourant en de Flevopost.
Besluiten
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:
 • 1.
  een maximum snelheid van 60 km/uur in te stellen op de Bosweg en op de Randweg voor het gedeelte ten westen van de kruising met de Bosweg door het plaatsen van borden model A1 en A2, zonaal uitgevoerd als begin en einde 60 km/uur zone, van Bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 2.
  een fietsstrook voorzien van fietssymbolen en onderbroken strepen in te stellen aan beide zijde van de Bosweg zoals bedoeld in Hoofdstuk 1, artikel 1 onder n van het RVV 1990;
 • 3.
  de bebording en markering te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk 026-01-01 van 04 november 2015.
Dronten, 04 november 2015
College van Dronten
R.Kool mr. A.B.L. de Jonge
Secretaris burgemeester