Bestemmingsplan ‘Bûtengebiet van de gemeente Littenseradiel’ vastgesteld
Logo Littenseradiel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 29 september 2015 het bestemmingsplan ‘Bûtengebiet van de gemeente Littenseradiel’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld.
Ter inzage en raadplegen van het vastgestelde bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 19 november 2015 gedurende zes weken (tot en met 30 december 2015) ter inzage bij de centrale balie in de hal van het gemeentehuis, Keatsebaen 1 te Wommels. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 uur, woensdag eveneens van 14:00 – 16:00 uur.
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente Littenseradiel: www.littenseradiel.nl (onder Actueel, Bekendmakingen, Bestemmingsplannen). Voorts kan het bestemmingsplan digitaal worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Een plan bekijken, Bestemmingsplannen).
Het identificatienummer (ID) van het plan is: NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VA01.
Nadere informatie over het bestemmingsplan
De huidige voor het buitengebied van de gemeente Littenseradiel geldende bestemmingsplannen zijn verouderd en worden nu samengevoegd tot één bestemmingsplan voor het buitengebied. Bovendien zijn er diverse ontwikkelingen die het wenselijk maken, dat een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied wordt ontworpen. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen betreft de schaalvergroting in de agrarische sector, op grond waarvan het raadzaam dan wel noodzakelijk is, dat agrarische bouwvlakken groter (kunnen) worden. Uitbreiding en schaalvergroting kunnen echter schadelijke effecten hebben op het landschap, de natuur en het dierenwelzijn. De gemeente wil deze effecten voorkomen, dan wel tot een minimum beperken. Daarom zijn in het bestemmingsplan (beperkende) voorwaarden opgenomen voor vergroting van agrarische bouwvlakken.
Landbouw blijft de belangrijkste landschappelijke drager in het buitengebied. De gemeente gaat uit van een duurzame balans tussen het economisch belang en de kwaliteiten van natuur en landschap. Daarnaast ondersteunt de gemeente nieuwe initiatieven voor verdere verbreding van de landbouw. Maar er zijn juist ook diverse agrariërs, die hun agrarisch bedrijf inmiddels hebben beëindigd en die alleen nog op de voormalige boerderij wonen, al dan niet in combinatie met het hobbymatig houden van vee.
Of de voormalige boerderij is inmiddels verkocht en wordt alleen nog gebruikt als woning. Ook zijn er andere bedrijven in het buitengebied gestopt of juist bijgekomen. Het nieuwe bestemmingsplan speelt in op dergelijke ontwikkelingen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan ruimtelijke kwaliteit.
Landschappelijke inpassing is een belangrijk item, evenals het beschermen van karakteristieke kenmerken van het buitengebied. Daarom worden in dit nieuwe bestemmingsplan een aantal beeldbepalende en/of karakteristieke panden en objecten tegen slopen beschermd met een sloopverbod en wordt er extra aandacht besteed aan landschappelijke inpassing.
 
 
Nota van Uitgangspunten
In de door de gemeenteraad in 2012 vastgestelde ‘Nota van Uitgangspunten’ zijn de hoofdkeuzes voor het nieuwe bestemmingsplan in de vorm van thema’s beschreven. De ‘Nota van Uitgangspunten’ heeft als basis gediend voor dit bestemmingsplan.
Plangebied
Het plangebied omvat het landelijk gebied van de gemeente Littenseradiel, met inbegrip van de kleinere dorpen Jellum, Bears, Hinnaard, Iens, Leons, Húns en Lytsewierrum. Voor de laatste twee dorpen is bovendien een beschermd dorpsgezicht van kracht, waarvoor in het bestemmingsplan nadere regels zijn vastgelegd. De grotere kernen vallen buiten het plangebied; voor deze kernen zijn afzonderlijke bestemmingsplannen vastgesteld.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
In het vastgestelde bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een aanzienlijk aantal wijzigingen aangebracht, onder andere naar aanleiding van tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen. Ook heeft de raad ambtshalve een groot aantal wijzigingen aangebracht. Tenslotte heeft de raad twee amendementen aangenomen, waaruit eveneens nog wijzigingen voortvloeien.
Alle wijzigingen staan opgesomd in het raadsbesluit van 29 september 2015.
Beeldkwaliteitsplan (BKP)
Parallel aan het nieuwe bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’ is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Bûtengebiet Littenseradiel’ is een apart plan, dat een beschrijving bevat van ruimtelijke kwaliteiten in het plangebied. Ook vormt het (aanvullend op het bestemmingsplan) een toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Het BKP is een verdere uitwerking van de verplichte ruimtelijke kwaliteitsparagraaf, zoals deze in de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen. Het BKP sluit qua methodiek aan bij het in de stadsregio Leeuwarden vastgestelde ‘Handboek landschap’. Het BKP is verankerd in de bestemmingsplanregels. Hiermee wordt het omgaan met de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke inpassing geborgd.
Het BKP is eveneens door de raad op 29 september 2015 vastgesteld en is als bijlage 8 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.
planMER
Het bestemmingsplan vormt vanwege de toegekende bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven het kader voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten. Om die reden is voor het bestemmingsplan de procedure van de milieueffectrapportage (mer) doorlopen, een zogenaamde planMER. Hierbij hoort een ‘passende beoordeling’ als bedoeld in de Natuurbeschermingswet. Een passende beoordeling moet in de milieueffectrapportage worden opgenomen in verband met eventuele negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied. Het doel van de milieueffectrapportage is om de te verwachten milieueffecten van het voorgenomen bestemmingsplan in beeld te brengen en de mogelijke milieugevolgen mee te wegen in de besluitvorming. De planMER is als bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft over het concept van de planMER een aantal opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen hebben aanleiding gevormd om de milieu-informatie uit het planMER op een aantal punten aan te vullen. Deze aanvulling heeft plaatsgevonden door middel van een aparte notitie ‘Aanvulling planMER buitengebied Littenseradiel’. Deze notitie is als bijlage 5 bij de toelichting opgenomen.
Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan betreffende het vastgestelde bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Raad van State door:
  • -
    belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • -
    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • -
    een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA te Den Haag. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien het schorsingsverzoek wordt gehonoreerd, geeft de Voorzitter aan op welke onderdelen van het bestemmingsplan de schorsing betrekking heeft.
Tegen betaling van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.
Vragen?
Voor meer informatie over het bestemmingsplan en/of de beroepsprocedure kunt u contact opnemen met de heer S. Herrema van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0515 – 334476.
 
Wommels, 18 november 2015.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Dr. J. Liemburg, burgemeester.
Drs. J. Folkerts, secretaris.
Naar boven