Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2015, 40235Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit betreffende het gebied in de omgeving van de ‘Brede School Luchen’ te Mierlo
Logo Geldrop-Mierlo
VKB2015-12
Gemeente Geldrop-Mierlo
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Aanleiding
Sinds kort is in de Mierlose wijk ‘Luchen’ de ‘Brede School Luchen’ gerealiseerd.Om de dagelijkse toe- en uitstroom van kinderen, leraren, begeleiders en overig personeel van en naar de ‘Brede School Luchen’ in goede banen te leiden, is er onder andere voor gekozen om het gebied in de omgeving van deze school aan te wijzen als ‘erf’ door plaatsing van verkeersborden model G5/G6 uit bijlage 1 van het RVV 1990.
Gewenste verkeersituatie
Het betreft hier de inrichting en bebording van de openbare ruimte bij de Brede School te Luchen ten behoeve van de veiligheid van met name de dagelijkse toe- en uitstroom van kinderen, leraren, begeleiders en overig personeel van en naar de Brede School.
De gewenste maatregelen zijn als volgt:
- De realisatie van een apart voetpad (uitgevoerd in grijze betontegels);
- Het gebied in de omgeving van de ‘Brede school’ aan te wijzen als ‘erf’;
- De realisatie van een verplicht fietspad (in twee richtingen en uitgevoerd in rood asfalt);
- De realisatie van een weg genaamd ‘Graspieper’ (uitgevoerd in klinkers);
- Het aanleggen van een tweetal voetgangersoversteekplaatsen op het verplicht fietspad in de directe omgeving van de ‘Brede School Luchen’ en het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op de naast het ‘erf’ gelegen weg ‘Geelgors’ te Mierlo;
- Het realiseren van aangeduide parkeerplaatsen (P) aan de weg ‘Graspieper’;
- Het realiseren van een tweetal gehandicaptenparkeerplaatsen aan de weg ‘Graspieper’;
- Het aangeven van de geldende maximale snelheid van 30 km naast de weg ‘Graspieper’ bij het verlaten van het eerder genoemde ‘erf’.
Wettelijk kader
Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Dit uit het oogpunt van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:
- Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;
- Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
- Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie.
Publicatie
Op 11 november 2015 wordt het besluit gepubliceerd in Middenstandsbelangen en de Staatscourant.
Verkeerstekening
Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Verkeersbesluit inrichting en bebording openbare ruimte Brede school Luchen' voetgangersoversteekplaats Linze’ (tekeningnummer VKB2015-12) d.d. 26 oktober 2015.
Motivering/Belangenafweging
In artikel 21 van het BABW zijn voorschriften opgenomen omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is het gewenst om voor de dagelijkse toe- en uitstroom van kinderen, leraren, begeleiders en overig personeel van en naar de ‘Brede School Luchen’, enkele aanpassingen te doen in de verkeersregels geldend in de weg ‘Graspieper’, het nabij gelegen fietspad, en de directe omgeving hiervan. Aan het belang van de verkeersveiligheid voor met name de (overstekende) voetgangers dient dan ook meer waarde te worden toegekend dan aan de snelle doorstroming van het overige wegverkeer. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het derhalve gewenst om hier de snelheid extra terug te brengen. Daarom is ervoor gekozen om het gebied in de omgeving van de ‘Brede School Luchen’ aan te wijzen als ‘erf’.
Uitvoeringsvoorschriften van de BABW
De uitvoeringsvoorschriften van de BABW stellen verder dat bij het aanduiden van een ‘erf’ aan de volgende voorwaarden voldaan moet zijn:
1. Het ‘erf’ moet voornamelijk een verblijfsfunctie hebben. Dit houdt in, voor zover het    gemotoriseerd verkeer betreft, dat de wegen binnen een ‘erf’ slechts een functie mogen   hebben voor verkeer dat zijn bestemming of zijn vertrekpunt binnen het ‘erf’ heeft en de intensiteit van het verkeer het karakter van het ‘erf’ niet mag aantasten.
2. De aard en de gesteldheid van de wegen en weggedeelten in het ‘erf’ moeten zodanig zijn en   op of aan die wegen en weggedeelten moeten snelheid beperkende voorzieningen zijn aangebracht waardoor stapvoets rijden redelijkerwijze uit die omstandigheden voortvloeit.
3. De indruk moet worden vermeden dat de weg is verdeeld in een rijbaan en een trottoir. Er mag daarom geen doorlopend hoogteverschil bestaan in het dwarsprofiel van een weg   binnen een ‘erf’. Voor zover aan het vorenstaande wordt voldaan mag een voorziening voor   voetgangers worden gerealiseerd.
4. De in- en uitgangen van een ‘erf’ moeten reeds door hun constructie als zodanig duidelijk kenbaar zijn. Voor zover de in- en uitgangen bij een kruisende weg door motorvoertuigen kunnen worden gebruikt, moete n zij als in- of uitrit zijn uitgevoerd. Het is toegestaan dat de   in- en uitgang van een ‘erf’ vóór een kruisende weg is gesitueerd, mits op een zodanige   afstand, met een minimum van 20 meter, van de kruisende weg dat geen misverstand kan   bestaan over de op het kruispunt geldende voorrangsregeling.
5. De parkeerplaatsen moeten worden aangeduid of aangegeven met een P-tegel of een P-bord.
De gewenste inrichting en bebording van de openbare ruimte bij de Brede School te Luchen voldoet aan de gestelde uitvoeringsvoorschriften van de BABW.
 
BESLUIT
Het vorenstaande brengt ons tot het volgende besluit:
 • 1.
  de weg ‘Graspieper’ te Mierlo, het nabij gelegen fietspad en de directe omgeving hiervan, aan te duiden als ‘erf’ door plaatsing van verkeersborden model G5/G6 uit bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 2.
  Het aan de zijkant van de weg ‘Graspieper’ (binnen de functie ‘erf’) instellen van een tweetal gehandicaptenparkeerplaatsen door plaatsing van verkeersborden E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 3.
  Het nabij de weg ‘Graspieper’ te Mierlo gelegen fietspad (binnen de functie ‘erf’ en aansluitend aan het aanwezige voetpad) aan te wijzen als verplicht fietspad door plaatsing van verkeersborden model G11/G12 en OB505 uit bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 4.
  Het aanleggen van een tweetal voetgangersoversteekplaatsen op het verplicht fietspad in de directe omgeving van de ‘Brede School Luchen’ en het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op de naast het ‘erf’ gelegen weg ‘Geelgors’ te Mierlo door plaatsing van verkeersborden model L2 uit bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 5.
  Het aanduiden van de maximale snelheid (30 km) geldend op de naast het ‘erf’ gelegen weg ‘Geelgors’ door plaatsing van verkeersbord A1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan (het einde van) de weg ‘Graspieper’.
Dit zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Verkeersbesluit inrichting en bebording openbare ruimte Brede School Luchen’ (tekening nummer VKB2015-12).
 
Geldrop, 6 november 2015

Namens burgemeeste en wethouders,

G. van Houtert

Senior Ontwerp

 
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.