Kennisgeving Windpark Wieringermeer fase 3, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 13 november 2015 tot en met maandag 28 december 2015 liggen de besluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 3. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen.

Windkracht Wieringermeer heeft het initiatief genomen om een windpark te realiseren in de Wieringermeer in de provincie Noord-Holland. Met het initiatief wil Windkracht Wieringermeer bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in Noord-Holland. Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een (rijks)inpassingsplan dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in meerdere fasen, voorbereid, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken.

In de eerste fase zijn naast het inpassingsplan, 10 andere besluiten genomen. In fase 2 ging het om 3 besluiten. En nu, in fase 3 betreft het de 2 volgende besluiten: een omgevingsvergunning en een watervergunning.

De ontwerpen van de besluiten van fase 3 hebben van 3 juli 2015 tot en met 13 augustus 2015 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging is 1 zienswijze van 1 persoon naar voren gebracht. Onlangs zijn rekening houdend met deze zienswijze de besluiten vastgesteld.

De besluiten op aanvraag worden op vrijdag 13 november 2015 door de Minister van Economische Zaken bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten op aanvraag worden ook bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen de besluiten in deze fase.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 13 november 2015 tot en met maandag 28 december 2015 de besluiten en de onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Paulowna, T (088) 321 50 00;

  • provincie Noord-Holland, Houtplein 33, 2012 DE Haarlem, T (023) 514 31 43.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van 14 november 2015 tot en met 28 december 2015. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken, ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Naar boven