Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2015, 39704Ruimtelijke plannen
TERVISIELEGGING VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Logo Enschede
( NL.IMRO.0153. 20140760-000 3)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:
Voor : het gedeeltelijk vervangen van een kalverstal/ werkplaats en de activiteit “het
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan”.
Locatie : Arendsweg 55
Kenmerk: V-2014-0760
Inzien beschikking
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 november 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice in het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51. Deze stukken zijn op afspraak in te zien. Wilt u een nadere toelichting op het besluit, dan kan dit alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor de tijden op maandag van 11:00 - 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 - 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ook kunt u digitaal een afspraak maken via het digitaal loket.
De aanvraag, de beschikking en de ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kunnen digitaal worden ingezien op
en via het digitaal loket op de website van de gemeente Enschede, www.enschede.nl.
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
Reageren
Van 13 november tot en met 24 december 2015 kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen de verleende omgevingsvergunning bij de afdeling Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Indien de verleende omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft kenbaar gemaakt.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Overijssel is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.