Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 39305Overige mededelingen aan het wegverkeer
Verkeersbesluit aanleg e-laadplaats nabij Van Lingelaan 92 in Maarssen, Stichtse Vecht
Logo Stichtse Vecht
BEVOEGDHEID
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Met het verkeersbesluit wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.
Met het verkeersbesluit wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.
Het verkeersbesluit sluit aan bij de beleidsregel “Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s op openbaar terrein” van de gemeente Stichtse Vecht d.d. 24-04-2015.
Het is dan ook gewenst om een van de parkeervakken aan de Van Lingelaan in Maarssen tegenover huisnummer 96 aan te wijzen als e-laadplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig.
Hiervoor zal de gemeente het verkeersbord E04 (RVV 1990) en onderbord met de tekst: ‘opladen elektrisch voertuig’ plaatsen.
Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg / de eigenaar van de weg gehoord.
Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze gaat akkoord met de te nemen verkeersmaatregelen. Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover de aanleg van een e-laadparkeerplaats maar dat daarbij wel de juiste bebording geplaatst dient te worden.
BESLUIT
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen een openbare parkeerplaats aan te wijzen voor de aanleg van voorzieningen voor het opladen van een elektrische auto. De aangewezen parkeerplaats is gelegen aan de Van Lingelaan in Maarssen tegenover huisnummer 96.
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
P.V. Koster
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling
Maarssen, 2 november 2015
BEZWAAR MAKEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
 • a.
  naam en adres van de indiener;
 • b.
  de dagtekening;
 • c.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • d.
  de gronden van het bezwaar.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.