Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2015, 39286Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 8 september 2015, met kenmerk 00.055.978, tot wijziging van de Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de BankGiro Loterij van 30 juni 2015 tot het aanpassen van het deelnemersreglement in verband met een lotprijs verhoging;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de bankgiroloterij (Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Onder A.2 wordt het eerste onderwerp vervangen door het volgende:

  • het door de vergunninghouder opgestelde deelnemersreglement versie geldend per 1 januari 2016;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 8 september 2015

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De BankGiro Loterij N.V. heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016. Er is op 30 juni 2015 een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De wijziging betreft het aanpassen van het deelnemersreglement ten aanzien van verhoging van de lotprijs met ingang van 1 januari 2016.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen.