Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2015, 39256Vergunningen
Zwinderen - Nijlandsweg 3: voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning en loods/jongveestal
Logo Coevorden
Omgevingsvergunning - verleend
Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning heeft de uitgebreide procedure doorlopen.
 
Ontvangen op 13 mei 2015. Verleend op 29 oktober 2015.
 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 6 november 2015 tot en met 17 december 2015 ter inzage tijdens de openingsuren van het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Aldus kan degene die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Rechtbank.
 
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Degene die een beroepschrift heeft ingediend kan, om te voorkomen dat door de uitvoering van het besluit onomkeerbare gevolgen ontstaan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
 
zaak-2322-2015