Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2015, 39243Ruimtelijke plannen
Ontwerp bestemmingsplan, hogere waarden voor geluid en Inspraakbesluit, Voorweg 163, 2716 NJ, Zoetermeer
Logo Zoetermeer
STEDELIJKE ONTWIKKELING  
 
Voorweg 163, Ontwerpbestemmingsplan, Ontwerpbesluit Hogere waarden geluid en Inspraakbesluit
 
Op 16 september 2013 hebben burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Voorweg 163 vastgesteld en besloten dit ontwerp ter inzage te leggen. Tevens hebben zij besloten om op grond van artikel 6, lid 4 van de Participatie- en inspraakverordening geen
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voorafgaande aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Verder hebben zij besloten om op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro geen exploitatieplan voor te bereiden. Op 13 oktober 2015 hebben burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit voor de vaststelling van hogere waarden geluid vastgesteld.
 
Ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend, dat met ingang van 6 november 2015 tot en met 27 december 2015, het ontwerpbestemmingsplan Voorweg 163 op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van de Algemene termijnenwet ter inzage ligt bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.
 
Toelichting
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Voorweg 163 te Zoetermeer en verandert de agrarische bestemming in een woon- en groenbestemming. Daarbij kunnen op het perceel twee nieuwe woningen worden gebouwd als compensatie voor het ter plaatse slopen van 2000 m² aan opstallen (op grond van de provinciale Ruimte voor ruimteregeling 2013). Tevens kunnen in de bestaande boerderij maximaal 4 woningen worden ondergebracht.
 
Indienen van zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 079.
 
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00042-0002
 
De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op http://mos.zoetermeer.nl/e/d/dr/NL.IMRO.0637.BP00042-0002
 
Ontwerpbesluit hogere waarden voor geluid
Met ingang van 6 november 2015 tot en met 27 december 2015 ligt het ontwerpbesluit van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2015 ter inzage om voor één van de drie woningen die in het bestemmingsplan Voorweg 163 in de bestaande woonboerderij mogelijk worden gemaakt een hogere waarde geluid vast te stellen.
 
 
Toelichting
De vaststelling van hogere waarden voor geluid is nodig omdat voor een enkele woning de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. Op grond van de Wet geluidhinder heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in die gevallen een hogere waarde voor geluid vast te stellen dan de voorkeursgrenswaarde. De vast te stellen hogere waarden passen in het door burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Hogere waarden beleid’.
 
Indienen van zienswijzen  
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit hogere waarden voor geluid naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 079.
 
Inspraakbesluit Op 16 september 2013 hebben burgemeester en wethouder besloten om op grond van artikel 6, lid 4 van de Participatie- en Inspraakverordening 2008 geen inspraak te verlenen voorafgaande aan de bestemmingsplanprocedure vanwege de beperkte ruimtelijke impact van de ontwikkeling die het bestemmingsplan Voorweg 163 mogelijk maakt.
 
Dit besluit ligt eveneens van 6 november tot en met 27 december 2015 ter inzage bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis.
 
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden met ingang van 6 november 2015 tot en met 27 december 2015 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
 
Verzoek om voorlopige voorziening met betrekking tot het inspraakbesluit
Degene die bezwaar heeft gemaakt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht als er sprake is van onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
 
 
Informatie
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. U dient een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op www.zoetermeer.nl.
 
Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer: www.zoetermeer.nl.