Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 39157Overig

Overeenkomst Staat – NEN en NEC

Partijen:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te 's-Gravenhage, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken, namens deze mw. mr. A.P. de Groene (directeur Mededinging en Consumenten), hierna te noemen: de Staat;

En

2. De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, gevestigd te Delft, hierna te noemen: ‘NEN’

En

3. De Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité, gevestigd te Delft, hierna te noemen: ‘NEC’,

Overwegende dat:

 • a. Op 1 januari 2009 een overeenkomst is gesloten tussen enerzijds de Staat en anderzijds NEN en NEC over de rol van NEN en NEC en de verhouding tussen enerzijds de Staat en anderzijds NEN en NEC.

 • b. Op 1 juli 2013 de op 1 januari 2009 gesloten overeenkomst is vervangen door een nieuwe overeenkomst (gepubliceerd in de Staatscourant van 24 juli 2013, nr. 20863) naar aanleiding van het in werking treden op 1 januari 2013 van de Verordening (EU) Nr. 1025/2012 van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees parlement en de Raad, hierna te noemen: verordening 1025/2012.

 • c. In december 2014 door onderzoeksbureau Kwink Groep een evaluatierapport is uitgebracht met aanbevelingen om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de financiële bijdrage van de Minister van Economische Zaken aan NEN en NEC te vergroten.

 • d. Het evaluatierapport van Kwink aanleiding vormt tot een aantal aanpassingen in de op 1 juli 2013 tussen enerzijds de Staat en anderzijds NEN en NEC gesloten overeenkomst, met name wat betreft de afspraken gericht op een doelmatige en doeltreffende besteding van de financiële bijdrage van de Minister van Economische Zaken aan NEN en NEC.

 • e. De Minister van Economische Zaken in het kader van deze overeenkomst de Staat in zijn hoedanigheid van coördinerend bewindspersoon voor normalisatie en certificatie vertegenwoordigt en deze overeenkomst interdepartementaal is afgestemd.

 • f. Verordening 1025/2012 regels vaststelt (1) voor de samenwerking tussen de Europese normalisatieorganisaties, de nationale normalisatie-instellingen, de lidstaten en de Commissie, (2) voor de opstelling van Europese normen en Europese normalisatieproducten voor producten en diensten ter ondersteuning van wetgeving en beleid van de Europese Unie, (3) voor de identificatie van technische ICT-specificaties die in aanmerking komen om te dienen als referentie, (4) voor de financiering van Europese normalisatie en (5) voor de deelname van de belanghebbenden aan Europese normalisatie.

 • g. De Staat conform artikel 27 van verordening 1025/2012 NEN en NEC heeft aangemeld als de nationale normalisatie-instelling van Nederland bij de Europese Commissie en de Europese Commissie NEN en NEC heeft opgenomen op de lijst met nationale normalisatie-instellingen en deze lijst in het publicatieblad van de Europese Unie (Publicatieblad van de Europese Unie, C 338/31) heeft gepubliceerd.

 • h. Dat omdat verordening 1025/2012 rechtsreeks werkzaam is en NEN en NEC als nationale normalisatie-instelling in de zin van artikel 27 van verordening 1025/2012 zijn aangemerkt, NEN en NEC zijn belast met de uitvoering van de verplichtingen die verordening 1025/2012 oplegt.

 • i. NEN en NEC lid zijn van de relevante Europese normalisatieorganisaties en internationale normalisatie-instellingen en als zodanig de belangen van Nederlandse belanghebbenden bij het opstellen van Europese en internationale normen vertegenwoordigen, dan wel doen vertegenwoordigen.

 • j. NEN en NEC blijkens hun statuten tot doel hebben ‘als centrale instantie in Nederland in het belang van gezondheid, veiligheid en doelmatigheid in het maatschappelijk verkeer normalisatie te bewerkstelligen, normen tot stand te brengen, te onderhouden en de invoering daarvan te bevorderen’ respectievelijk ‘de nationale en internationale normalisatie op elektrotechnisch gebied te bevorderen’.

 • k. Aan de uitvoering van de hierboven bedoelde verplichtingen nauw verbonden is:

  • het namens de betrokken Minister zorgdragen voor de bekendmaking in de Staatscourant en op het eigen internetportaal van de referenties van de geharmoniseerde normen die gepubliceerd worden in het officiële publicatieblad van de Europese Unie, binnen zes weken na publicatie;

  • het op de hoogte zullen stellen van de betrokken Minister van het vervallen, respectievelijk het vervangen en/of gewijzigd zijn van normen waar in Nederlandse wet- of regelgeving naar wordt verwezen en dit ook andere normen dan geharmoniseerde normen betreft;

  • het passief en actief informeren van de Nederlandse belanghebbenden over de Europese en internationale normalisatie-initiatieven in het bijzonder over totstandbrenging van geharmoniseerde normen en de wijze van informeren de belanghebbenden in staat dient te stellen het belang van hun betrokkenheid bij individuele normalisatie-initiatieven vast te stellen, respectievelijk een overwogen keuze te maken voor de mate en wijze van hun betrokkenheid;

   en

  • het uitvoering geven aan verplichtingen op het terrein van de informatievoorziening over normen die voor Nederland voortvloeien uit de Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen.

 • l. Enerzijds de Staat en anderzijds NEN en NEC door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst afspraken willen vastleggen, waarbij NEN en NEC zich jegens de Staat verplichten tot uitvoering van bepaalde activiteiten en de Staat zich verplicht aan NEN en NEC de kosten te vergoeden die voor de uitvoering daarvan noodzakelijk zijn.

Artikel 1 (definities)

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. verordening 1025/2012:

verordening (EU) Nr. 1025/2012 van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees parlement en de Raad.

b. Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen:

de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235) van de Wereld Handelsorganisatie.

c. Europese normalisatieorganisatie:

een in bijlage I van verordening 1025/2012 opgenomen organisatie.

d. nationale normalisatie-instelling:

een normalisatie-instelling van een lidstaat van de Europese Unie die conform artikel 27 van verordening 1025/2012 is opgenomen op een in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde lijst van de nationale normalisatie-instellingen.

e. norm (definitie uit verordening 1025/2012):

een door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde technische specificatie voor herhaalde of voortdurende toepassing, waarvan de naleving niet verplicht is en die tot een van de volgende categorieën behoort:

 • „internationale norm”: een door een internationale normalisatie-instelling vastgestelde norm;

 • „Europese norm”: een door een Europese normalisatieorganisatie vastgestelde norm;

 • „geharmoniseerde norm”: een Europese norm die op verzoek van de Commissie is vastgesteld met het oog op de toepassing van harmonisatiewetgeving van de Unie;

 • „nationale norm”: een door een nationale normalisatie-instelling vastgestelde norm.

f. referentie van geharmoniseerde norm:

de aanduiding die een geharmoniseerde norm identificeert, bestaande uit de titel en de aanduiding van de betrokken normalisatie-organisatie in combinatie met een uniek nummer voor de norm en het jaartal van vaststelling van de norm en die is gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 (uitvoering van verplichtingen uit verordening 1025/2012)

 • 1. NEN en NEC geven uitvoering aan de verplichtingen die in verordening 1025/2012 aan de nationale normalisatie-instellingen worden opgelegd.

 • 2. NEN en NEC zijn als Nederlandse normalisatie-instelling opgenomen in de door de Europese Commissie op grond van artikel 27 van verordening 1025/2012 gepubliceerde lijst (Publicatieblad van de Europese Unie, C 338/31) van door de Lidstaten aangewezen nationale normalisatie-instellingen. Als zodanig zijn NEN en NEC lid van de Europese normalisatieorganisaties CEN en CENELEC1 en internationale normalisatie-instellingen ISO en IEC en vertegenwoordigen zij hierin, dan wel doen zij hierin vertegenwoordigen, de nationale belanghebbenden respectievelijk nationale belangen.

Artikel 3 (bekendmaking normen)

 • 1. NEN en NEC publiceren periodiek overzichten van alle nieuwe normen inclusief nationale versies van internationale en Europese normen in de Staatscourant.

 • 2. Wanneer Europese wet- of regelgeving voor de lidstaten de plicht bevat om referenties van geharmoniseerde normen te publiceren, maken NEN en NEC deze referenties binnen zes weken na publicatie in het officiële publicatieblad van de Europese Unie op basis van een door een Minister gegeven mandaat dan wel op basis van deze overeenkomst bekend in de Staatscourant en op het NEN-portaal. Voor zover NEN en NEC niet door een Minister gemandateerd zijn, informeert de Staat NEN en NEC over de wet- of regelgeving die dit betreft.

 • 3. Bij de bekendmaking als bedoeld in het tweede lid vermelden NEN en NEC tevens:

  • a. de aanduiding van de betreffende Europese wet- of regelgeving;

  • b. indien van toepassing de betreffende implementatiewet- of regelgeving;

  • c. in geval NEN een mandaat heeft de Minister namens wie de bekendmaking wordt uitgeoefend.

 • 4. Wanneer Europese wet- of regelgeving voor de lidstaten geen plicht bevat om referenties van geharmoniseerde normen te publiceren maken NEN en NEC via het NEN-portaal inzichtelijk welke referenties van geharmoniseerde normen door de Europese Commissie bekend gemaakt zijn.

Artikel 4 (kennisgeven vervallen normen)

NEN en NEC controleren eenmaal per kwartaal de status van normen waarnaar in wet- of regelgeving wordt verwezen en stellen de betrokken Minister zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, in kennis van het vervallen, dan wel het vervangen en/of gewijzigd zijn van zulke normen.

Artikel 5 (uitvoering Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen)

 • 1. NEN en NEC geven uitvoering aan de informatievoorziening als bedoeld in artikel 10.3.1 van de Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen, met betrekking tot de eigen normen, de normen van andere nationale normalisatie-instellingen en de normen van de Europese normalisatieorganisaties en van de internationale normalisatie-instellingen.

 • 2. NEN en NEC handelen overeenkomstig de ‘Code of Good Practice’ als bedoeld in bijlage 3 van de Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen.

Artikel 6 (informeren van Nederlandse belanghebbenden)

NEN en NEC informeren Nederlandse belanghebbenden passief en actief over de Europese en internationale normalisatie-initiatieven op zodanige wijze dat deze partijen kunnen beoordelen of betrokkenheid bij het opstellen van de betreffende normen in hun belang is.

Artikel 7 (vergoeding van door NEN en NEC gemaakte kosten)

 • 1. De Minister van Economische Zaken vergoedt jaarlijks aan NEN en NEC een deel van de kosten van een doelmatige inzet van middelen voor uitvoering van de verplichtingen en taken als bedoeld in artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van deze overeenkomst.

 • 2. De Minister van Economische Zaken draagt bij aan de contributies welke NEN en NEC uit hoofde van hun lidmaatschap van de Europese normalisatieorganisaties en internationale normalisatie-instellingen aan deze organisaties verschuldigd is, tot een maximum van 30%.

 • 3. De vergoeding voor de uitvoering van verplichting genoemd in artikel 6 is bedoeld als bijdrage in de kosten voor het zo goed mogelijk informeren van mogelijk belanghebbende partijen, waarvoor dat het meest relevant is, over internationale normalisatie-ontwikkelingen, zodat deze in staat zijn te boordelen of betrokkenheid bij het opstellen van de betreffende norm(en) in hun belang is.

 • 4. De vergoeding bedoeld in de leden 1, 2 en 3 vindt plaats op basis van een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde begroting van NEN en NEC van de in een kalenderjaar te maken kosten. Uiterlijk 1 november van het voorgaande jaar leggen NEN en NEC de begroting aan de Minister van Economische Zaken ter goedkeuring voor. De Minister van Economische Zaken beslist uiterlijk 1 januari van het kalenderjaar waarin de kosten gemaakt zullen worden omtrent de toekenning van de vergoeding.

Artikel 8 (verantwoording)

NEN en NEC leggen na afloop van een jaar in brede zin verantwoording af van activiteiten die zij hebben verricht uit hoofde van hun taken bedoeld in artikel 2 en in het bijzonder van de besteding van de door de Minister van Economische Zaken verleende vergoeding. In deze verantwoording wordt onder meer inzicht gegeven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de besteding van de verleende vergoeding en wordt een duidelijk onderscheid gemaakt naar de verschillende taken zoals beschreven in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6. De verantwoording geschiedt mede aan de hand van een door de Minister van Economische Zaken opgesteld verantwoordingsformat.

Artikel 9 (hoofdelijke aansprakelijkheid van NEN en NEC)

NEN en NEC zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de Staat voor het nakomen van deze overeenkomst door NEN en NEC.

Artikel 10 (overdracht)

NEN en NEC zijn niet gerechtigd de uit deze overeenkomst voorvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde tenzij de Staat hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Staat kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 11 (geschilbeslechting)

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 12 (duur en inwerkingtreding)

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 november 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 13 (vervallen oude overeenkomst)

De tussen partijen op 1 juli 2013 gesloten ‘Overeenkomst Staat – NEN en NEC’ (Staatscourant van 24 juli 2013, nr. 20863) vervalt met ingang van 1 november 2015.

Artikel 14 (toepasselijk recht)

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 (afwijking en wijziging van de overeenkomst)

 • 1. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst nietig zijn of door gerechtelijke uitspraak vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

 • 3. Bij wijzigingen van verordening 1025/2012 of de Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen dan wel bij rechterlijke uitspraken die tot wijziging van deze overeenkomst leiden, treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg over de wijziging van de overeenkomst.

Artikel 16 (opzegging)

Elke partij mag deze overeenkomst met inachtneming van een termijn van ten minste 18 maanden opzeggen.

Artikel 17 (bekendmaking)

De Staat draagt zorg voor plaatsing van deze overeenkomst in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend,

Den Haag, 22 oktober 2015

De Staat der Nederlanden, namens deze: De Minister van Economische Zaken, namens deze: A.P. de Groene directeur Mededinging en Consumenten

Delft, 22 oktober 2015

De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, namens deze: P.-H. Daverveldt Algemeen Directeur

Delft, 23 oktober 2015

De Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité, namens deze: W.F.J.M. Wolf Directeur


X Noot
1

NEN en NEC zijn geen lid van de Europese normalisatie instelling ETSI. Wel voert NEC het secretariaat van het Nederlands ETSI leden overleg (NELO).