Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2015, 39033Ruimtelijke plannen
Beheersverordening Waddenzee en Noordzee
Logo Oldambt
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 26 oktober 2015 de beheersverordening Waddenzee en Noordzee heeft vastgesteld.
 
De beheersverordening Waddenzee en Noordzee vervangt het huidige geldende gemeentelijke bestemmingsplan voor de ‘Dollard’.
De verordening regelt onder andere: lokale gebruiken en het kleinschalig historisch medegebruik van gronden, herstel van kwelders en het onderhouden van bestaande kwelders. Archeologie is een van de hoofdonderdelen van de beheerverordening. In een beheersverordening wordt het beheer van dat gebied in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld.
Onderhavige beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die planologisch nog niet waren toegestaan.
 
De beheersverordening is in te zien op de website van ruimtelijke plannen, www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als IMRO-code: NL.IMRO.1895.01BV0001-0501.
De beheersverordening treedt op 5 november 2015 in werking. Tegen het vaststellingsbesluit is geen beroep mogelijk.
 
Winschoten, 4 november 2015