Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 38999Convenanten

Convenant proeftuin bezorgen van rijbewijzen

Partijen:

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, gezeteld te 's-Gravenhage, namens de Minister, de waarnemend Directeur-Generaal Bereikbaarheid, mevrouw drs. M. Sonnema,

hierna te noemen: ‘de Minister’;

en

2. De burgemeester van de gemeente Molenwaard, handelend als bestuursorgaan, namens deze de heer D.R. van der Borg,

hierna te noemen: de burgemeester, en gezamenlijk te noemen: de partijen;

Overwegende dat:

 • 1. Op dit moment iedereen het door hem aangevraagde rijbewijs persoonlijk dient af te halen bij de frontoffice van de gemeente waar de aanvraag is ingediend, waarbij verificatie en identificatie van de aanvrager plaatsvindt en waarbij wordt geconstateerd of er geen beletselen zijn ontstaan waardoor het aangevraagde rijbewijs niet mag worden afgegeven;

 • 2. Het vanuit een oogpunt van de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening wenselijk kan zijn in nader te bepalen gevallen de aanvrager van een rijbewijs de mogelijkheid te bieden het aangevraagde rijbewijs thuis te laten bezorgen;

 • 3. Het wenselijk is in het kader van een beperkt experiment de mogelijkheid te onderzoeken van en ervaring op te doen met het bezorgen van rijbewijzen in nader te bepalen gevallen;

Komen het volgende overeen:

§ 1. Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit Convenant wordt verstaan onder:Aanvraagprocedure: het aanvraagproces van rijbewijzen bij de gemeente, zoals vastgelegd in de bijlage bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen;

Bezorgdienst:

logistiek bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het bezorgen van fraudegevoelige waardeproducten en waarmee de gemeente een contract heeft gesloten;

Bezorgen:

het uitreiken in persoon en het verrichten van de daarbij behorende identificatie- en afleveringshandelingen op het bij de aanvraag door de aanvrager opgegeven adres, zijnde het in de gemeentelijke basisregistratie personen opgegeven adres, dan wel een ander door de aanvrager opgegeven en door de gemeente gecontroleerd adres, waarbij de mogelijkheid van bezorging op een Waddeneiland afhankelijk is van het contract tussen de deelnemende gemeente en de bezorgdienst.

Minister:

Minister van Infrastructuur en Milieu;

Ontvanger:

persoon die het rijbewijs heeft aangevraagd en heeft ingestemd met bezorging daarvan;

Rijbewijs:

rijbewijs als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Wet:

Wegenverkeerswet 1994

Artikel 2 Doelstellingen

 • 1. Doel van de proeftuin is om onderzoek te doen naar en in dat kader ervaring op te doen met het bezorgen van rijbewijzen in de in het convenant en in de bijlage bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen vastgelegde gevallen, onder handhaving van een adequaat niveau van beveiliging en zonder afbreuk te doen aan de organisatorische, technische en juridische eisen voor een verantwoord uitreikingsproces van rijbewijzen.

 • 2. Doel van het Convenant is het vastleggen van de afspraken tussen partijen over de voorwaarden voor de proeftuin, de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen ten aanzien van het aanvraag- en uitreikingsproces, de in acht te nemen eisen aan de zo nodig door deelnemende gemeente te contracteren bezorgdienst en de bij die bezorgdienst werkzame medewerkers, financiële zaken en overige relevante zaken. Op basis van dit Convenant worden, met in achtneming van de regelgeving betreffende de aanvraag- en afgifteprocedure van rijbewijzen, nadere operationele afspraken gemaakt tussen de burgemeester en de bezorgdienst.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1. Bezorging kan uitsluitend plaatsvinden indien er is sprake van een aanvraagprocedure als bedoeld in de artikelen 27 of 28 van het Reglement rijbewijzen en:

  • a. er geen sprake is van een spoedaanvraag,

  • b. de ontvanger heeft ingestemd met bezorging, en

  • c. indien de ontvanger het eigen woonadres heeft opgegeven als bezorgadres, dit is gelegen binnen de gemeente van aanvraag en niet is aangemerkt als ‘in onderzoek’.

 • 2. Geen thuisbezorging vindt plaats, indien geen fysieke aanvraag van het rijbewijs inclusief identiteitsvaststelling overeenkomstig de wettelijk vastgestelde regels heeft plaatsgevonden.

 • 3. In de in het eerste lid bedoelde gevallen wordt de bezorging van het rijbewijs afgebroken, indien:

  • a. bij de bezorger twijfel, hoe gering ook, is ontstaan over de identiteit van de ontvanger;

  • b. tijdens het proces van bezorging dan wel bij de controle direct voorafgaand aan de feitelijke uitreiking aan de ontvanger alsnog is gebleken van belemmeringen op grond van artikel 112 van de wet;

  • c. indien de ontvanger weigert het oude rijbewijs af te geven, dan wel verklaart daartoe niet in staat te zijn en niet onomstotelijk is gebleken dat de ontvanger daartoe niet in staat is;

  • d. de ontvanger niet in persoon aanwezig is op het aangegeven adres,

  • e. er sprake is van zodanige omstandigheden op of bij het opgegeven bezorgadres, dat het naar het oordeel van de bezorger niet verantwoord is om het rijbewijs af te leveren.

 • 4. Alvorens wordt overgegaan tot feitelijke overhandiging van het nieuwe rijbewijs, wordt eerst het oude rijbewijs ingenomen, tenzij:

  • a. er sprake is van een eerste afgifte van het rijbewijs,

  • b. er bij de politie aangifte is gedaan van vermissing of diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs, dan wel bij de gemeente een persoonlijke, door de ontvanger als aanvrager van het rijbewijs ondertekende verklaring is ingediend, waarin de omstandigheden worden omschreven waaronder het rijbewijs verloren is geraakt of teniet is gegaan;

  • c. het een aanvraag betreft in verband met het onleesbaar zijn geworden van het eerder afgegeven rijbewijs en dit eerder afgegeven rijbewijs reeds bij de aanvraag is ingeleverd bij de gemeente van aanvraag.

§ 2. Randvoorwaarden uitvoering

Artikel 4 Deelnemende gemeenten

 • 1. De proeftuin vindt plaats in de gemeente die dit convenant heeft ondertekend.

 • 2. De proeftuin vindt plaats in een gecontroleerde omgeving, wordt voortdurend gemonitord en wordt waar nodig bijgestuurd.

 • 3. De bezorging van de rijbewijzen overeenkomstig dit convenant vindt plaats met inachtneming van de bijlage bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen en dit Convenant.

Artikel 5 Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoering van de proeftuin in de deelnemende gemeente vindt plaats met in achtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de door de gemeente gecontracteerde bezorgdienst voldoet ten minste aan de volgende eisen:

  • 1°. is gespecialiseerd in en heeft aantoonbare ervaring met complexe logistiek dienstverlening met fraudegevoelige producten;

  • 2°. heeft aantoonbare ervaring in processen betreffende een zorgvuldige en deugdelijke identiteitsvaststelling bij aflevering van een product;

  • 3°. heeft aantoonbare ervaring op het terrein van informatiebeveiliging, bijvoorbeeld door middel van ISO 27001 of een vergelijkbaar niveau;

  • 4°. is permanent bereikbaar voor de gemeenten zodat te allen tijde de laatste informatie kan worden doorgegeven;

  • 5°. bewaart de rijbewijzen in een deugdelijke, inbraakvertragende en brandwerende voorziening, welke voorziening is geplaatst in een afgesloten ruimte, aangesloten is op een alarmsysteem en uitsluitend toegankelijk is voor daartoe bevoegde medewerkers van de bezorgdienst, dan wel, bij het transport van de rijbewijzen, in een specifiek daarvoor bestemde, deugdelijke, inbraakvertragende en brandwerende voorziening in een onopvallend motorrijtuig;

  • 6°. houdt zich aan de in artikel 10, vierde lid, opgenomen informatieverplichtingen:

   • a. van de bezorgdienst richting opdrachtgever en

   • b. richting opdrachtgever van de proeftuin ten behoeve van monitoring en evaluatie van de proeftuin;

  • 7°. houdt zich aan de regels, vastgelegd in de in de bijlage bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging van rijbewijzen opgenomen procesbeschrijving en de met de gemeente afgesproken beveiligingseisen;

  • 8°. beschikt over een ‘track and trace-systeem’ zodat bij de gemeente te allen tijde bekend is waar de bezorger en de uit te reiken rijbewijzen zich bevinden en tussentijds in het rijbewijzenregister geregistreerde belemmeringen voor bezorgen van het rijbewijs onmiddellijk kunnen worden doorgegeven aan de bezorgdienst;

  • 9°. houdt zich aan de toepasselijke regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens, vernietigt de gegevens betreffende de bezorging direct nadat de bezorging succesvol is afgerond, dan wel nadat de bezorging definitief is afgebroken en kan aantonen dat te vernietigen gegevens ook daadwerkelijk zijn vernietigd;

  • 10°. zorgt voor onmiddellijke terugbezorging bij de gemeente van de rijbewijzen die niet konden worden bezorgd of waarvan de bezorging in de in artikel 3, derde lid, bedoelde gevallen is afgebroken op de wijze, vastgesteld in de procesbeschrijving die is opgenomen in de bijlage bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging van rijbewijzen. Deze houdt in dat door de gemeente de lijsten van aan de bezorgdienst afgegeven rijbewijzen wordt vergeleken met de lijsten met bezorgde rijbewijzen en de lijsten met de niet-bezorgde rijbewijzen en dat de niet door de bezorgdienst bezorgde rijbewijzen door de gemeente worden ingenomen en uiteindelijk drie maanden na het besluit tot afgifte op de daarvoor vastgestelde wijze worden vernietigd;

  • 11°. houdt data bij over de uitvoering van de proeftuin. De data hebben in ieder geval betrekking op het aantal mislukte of afgebroken thuisbezorgingen en de redenen daarvoor, hoe de last minute-controle is uitgevoerd op de aanwezigheid van eventuele belemmeringen in de zin van artikel 112 Wegenverkeerswet 1994 en op de gevallen dat een rijbewijs eigenlijk ingeleverd had moeten zijn en hoe daarmee is omgegaan. De data worden eenmaal per kwartaal in de vorm van tussenrapportage en aan het einde van de proeftuin als eindrapportage opgeleverd.

 • b. de medewerkers van de te contracteren bezorgdienst voldoen ten minste aan de volgende eisen:

  • 1°. zijn gescreend door middel van een verklaring omtrent het gedrag;

  • 2°. hebben een integriteitsverklaring getekend;

  • 3°. hebben aantoonbaar opleidingen gevolgd betreffende een zorgvuldige en deugdelijke identiteitsvaststelling;

  • 4°. hebben aantoonbare ervaring met het werken met producten waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan en met het vaststellen van de identiteit van de aanvrager;

 • c. de mogelijkheid van bezorging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is in aanvulling op de bestaande procedure betreffende de uitreiking van rijbewijzen. Aanvragers van een rijbewijs zijn niet verplicht te kiezen voor bezorging.

 • d. de uitvoering van de proeftuin betreffende het bezorgen van rijbewijzen in de volgens artikel 3, eerste lid, van dit Convenant toegestane gevallen, vindt plaats overeenkomstig de bijlage bij de Regeling transport, bestelling en beveiliging rijbewijzen. De procedure is opgenomen als bijlage bij het contract tussen de gemeente en de bezorgdienst.

 • e. in het kader van het bezorgen wordt de identiteit van de ontvanger vastgesteld overeenkomstig de bij of krachtens de wet vastgestelde regels alvorens het oude rijbewijs wordt ingenomen en ongeldig gemaakt en het nieuwe rijbewijs wordt uitgereikt.

 • f. bezorging kan uitsluitend plaatsvinden op werkdagen van 07.00 tot 22.00 uur, en op zaterdagen, indien een deelnemende gemeente afspraken heeft gemaakt met de Dienst Wegverkeer over de bereikbaarheid van de Dienst op die dag gedurende de afgesproken tijdsduur.

 • g. de aangewezen contactpersonen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu respectievelijk de Dienst Wegverkeer worden onverwijld geïnformeerd door de aangewezen contactpersoon van de gemeente, indien:

  • 1°. er risico's worden vastgesteld dan wel vermoed voor de bezorger of de ontvangers van de rijbewijzen;

  • 2°. rijbewijzen gedurende de periode dat ze zijn overgedragen van de gemeente aan de bezorgdienst en nog niet aan de ontvanger zijn uitgereikt, als gevolg van diefstal, vermissing of door andere oorzaak vermist zijn geraakt;

  • 3°. er sprake is van een voorval waarvan de gemeente vermoedt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Dienst Wegverkeer moeten worden geïnformeerd.

§ 3. Afspraken

Artikel 6 Verantwoordelijkheden

 • 1. De burgemeester is verantwoordelijk indien de gemeente of de bezorgdienst de afgesproken procedures rond de bezorging van rijbewijzen niet naleeft, alsmede indien er sprake is van (vervoers)beschadiging, vermissing, diefstal dan wel overige onvolkomenheden, zoals bijvoorbeeld verkeerde bezorging of onterechte afgifte van rijbewijzen nadat deze door de gemeente van de Dienst Wegverkeer zijn ontvangen en geaccepteerd. Tevens is de burgemeester verantwoordelijk voor de controle op de juiste inname van rijbewijzen door de bezorgdienst in geval van bezorging van het nieuwe rijbewijs in het kader van deze proeftuin, voor het direct doorgeven van tussentijds in het rijbewijzenregister geregistreerde belemmeringen voor het bezorgen van rijbewijzen, de vastlegging van de inneming van de door de bezorgdienst ingenomen rijbewijzen en van de aflevering van deze rijbewijzen bij de gemeente en de vernietiging van de rijbewijzen.

 • 2. De kosten van de proeftuin bezorgen, inclusief alle door de aanvrager of derden geleden schade als gevolg van het niet op de juiste wijze bewaren of uitreiken van het aangevraagde rijbewijs, komen voor rekening van de gemeente.

 • 3. De burgemeester is ervoor verantwoordelijk dat er ten behoeve van de proeftuin een contract is gesloten met een bezorgdienst die ten minste voldoet aan de in artikel 5, onderdeel a, genoemde voorwaarden en waarvan de medewerkers ten minste voldoen aan de in artikel 5, onderdeel b, genoemde voorwaarden.

 • 4. De burgemeester is ervoor verantwoordelijk dat de bezorgdienst de rijbewijzen bewaart in de in artikel 5, onderdeel a, onder 5°, bedoelde voorziening.

Artikel 7 Verantwoordelijkheid RDW

De Dienst Wegverkeer is op werkdagen vanaf 07.00 tot 22.00 uur beschikbaar voor controle op afgiftebelemmeringen. Indien een deelnemende gemeente afspraken heeft gemaakt met de Dienst Wegverkeer over bereikbaarheid van de Dienst op zaterdag, dan is bezorging op zaterdag gedurende de afgesproken tijdsduur ook mogelijk.

Artikel 8 Verantwoordelijkheid Minister

 • 1. De Minister draagt zorg voor aanpassing van de bijlage bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen in verband met de proeftuin.

 • 2. De Minister draagt zorg voor de evaluatie van de proeftuin op basis van informatie van de deelnemende gemeenten.

Artikel 9 Financiële afspraken

 • 1. Kosten die verband houden met de operationalisering, uitvoering of vroegtijdige beëindiging van de proeftuin alsmede de kosten van de lokale communicatie komen voor rekening van de deelnemende gemeenten.

 • 2. Kosten die verband houden met de begeleiding en evaluatie van de proeftuin en de niet-lokale communicatie komen voor rekening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 10 Communicatie

 • 1. De burgemeester verzorgt de communicatie die is gericht op de lokale pers en de informatie richting de burgers van de desbetreffende deelnemende gemeente en stemmen de inhoud en de planning van die communicatie met elkaar af.

 • 2. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verzorgt de meer algemene communicatie ten behoeve van medeoverheden.

Artikel 11 Monitoring en evaluatie

 • 1. Deze proeftuin zal worden gemonitord en geëvalueerd op basis van de volgende documenten:

  • a. dit convenant;

  • b. de in de bijlage bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging van rijbewijzen opgenomen procesbeschrijving, en

  • c. de rapportages als bedoeld in artikel 5.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid verschaft de gemeente de minister van Infrastructuur en Milieu alle informatie die door deze noodzakelijk wordt geacht voor het kunnen volgen en evalueren van de proeftuin. Omgekeerd informeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de gemeente over de voortgang van de proeftuin.

§ 4. Looptijd

Artikel 12 Looptijd en verlenging looptijd convenant

 • 1. Dit convenant treedt in werking met ingang van met ingang van de dag na de datum waarop beide partijen het Convenant hebben ondertekend, mits deze datum is gelegen op of na 1 juli 2015, en eindigt op 31 december 2015.

 • 2. De looptijd van het Convenant kan met telkens een jaar worden verlengd, indien een of meer partijen schriftelijk hebben aangegeven dit te wensen om meer ervaring op te doen met het bezorgen van rijbewijzen.

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid eindigt het Convenant, indien:

  • a. op basis van de in artikel 10, vierde lid, bedoelde evaluatie wordt besloten tot het definitief mogelijk maken van het bezorgen van rijbewijzen in nader te bepalen gevallen, met ingang van het tijdstip waarop de regelgeving, nodig in verband met het definitief invoeren van de mogelijkheid van bezorging van rijbewijzen, in werking treedt;

  • b. de Minister om een van de in artikel 16, derde lid, genoemde redenen de proeftuin geheel heef beëindigd.

§ 5. Geschiloplossing, wijziging, opzegging en beëindiging Convenant

Artikel 13 Geschiloplossing

 • 1. Het Convenant is niet afdwingbaar.

 • 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit convenant, dan wel van nadere afspraken die daarvan het gevolg mochten zijn, worden in overleg opgelost.

 • 2. Over geschillen wordt in eerste instantie op uitvoerend ambtelijk niveau overlegd. Indien dat niet leidt tot overeenstemming, wordt geëscaleerd naar minister-burgemeester.

Artikel 15 Wijziging

 • 1. Verzoeken tot wijziging van het Convenant zijn alleen mogelijk, indien naast partijen alle burgemeesters die met de Minister een Convenant over de bezorging van rijbewijzen hebben afgesloten, schriftelijk met de wijziging hebben ingestemd.

 • 2. De wijziging, bedoeld het eerste lid, wordt schriftelijk vastgelegd en wordt samen met de verklaringen van instemming als bijlage aan dit Convenant gevoegd.

 • 3. De wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de laatste ondertekening.

 • 4. De wijziging, dan wel de zakelijke inhoud ervan, wordt binnen twee weken na de laatste ondertekening gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 16 Opzegging

 • 1. De burgemeester kan dit Convenant met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken te allen tijde opzeggen. Van de opzegging wordt door de Minister mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 2. De Minister heeft het recht om het Convenant op te zeggen dan wel de proeftuin terstond geheel te beëindigen, indien

  • a. wordt gehandeld in strijd met het Convenant,

  • b. er sprake blijkt te zijn van gevaar voor bezorgers of ontvangers van rijbewijzen, dan wel

  • c. er naar het oordeel van de Minister sprake is van een zodanig voorval dat uitsluiting van een gemeente, dan wel beëindiging van de proeftuin aangewezen is.

  In deze gevallen eindigt het Convenant voor alle met ingang van de dag na de datum van de opzegging en wordt door de Minister mededeling van de beëindiging gedaan in de Staatscourant.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 17 Publicatie

Binnen twee weken nadat het Convenant door beide partijen is ondertekend, wordt het door de Minister geplaatst in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, Den Haag, 27 oktober 2015

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, De waarnemend Directeur-Generaal Bereikbaarheid M. Sonnema

Bleskensgraaf, 8 oktober 2015

De burgemeester van de gemeente Molenwaard, D.R. van der Borg