Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BurenStaatscourant 2015, 38923Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Rijnbandijk 163 Maurik
Logo Buren
De gemeenteraad van Buren heeft op 6 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘’Rijnbandijk 163 Maurik’’ ongewijzigd vastgesteld.
 
Waarom een nieuw vastgesteld bestemmingsplan?
Op 30 april 2014 deed de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening. Met onze verbeterde motivering (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2014) deed de Raad van State op 11 maart 2015 haar definitieve uitspraak. Voor de Rijnbandijk 163 in Maurik vernietigde zij twee bouwvlakken voor bijgebouwen. Met dit vastgestelde bestemmingsplan regelen we deze twee bouwvlakken opnieuw. Daarbij houden we rekening met de uitspraak van de Raad van State.
 
Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk?
Het bestemmingsplan repareert de twee bouwvlakken voor bijgebouwen die de Raad van State vernietigde. Daarnaast nemen we een verleende omgevingsvergunning mee aan de Rijnbandijk 163 in Maurik.
 
Hoe kunt u het bestemmingsplan bekijken?
Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. De periode start op donderdag 5 november tot en met woensdag 16 december. U kunt in deze periode de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, De Wetering 1 te Maurik. Dagelijks open van 9.00 tot 12.00 uur.
 
Het plan is ook te zien via www.buren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Het plan IDN-nummer is NL.IMRO.0214.BUIBP20150021-vg01.
 
Hoe kunt u reageren op het plan?
Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan kunt u tot en met 16 december beroep instellen als:
 • 1.
  U op tijd uw zienswijze indiende tegen het eerdere ontwerp-besluit bij de gemeenteraad;
 • 2.
  U belanghebbende bent en kan aantonen dat u met terechte reden niet in staat was om uw zienswijze tegen het voorgaande ontwerp-besluit bij de gemeenteraad in te dienen;
 • 3.
  U belanghebbende bent en het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen. Dit is dus alleen van toepassing bij een gewijzigd vastgesteld besluit.
 
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
 
In het beroepschrift staat in ieder geval:
 • 1.
  Uw naam en adres;
 • 2.
  De dagtekening;
 • 3.
  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • 4.
  De redenen van het beroep en
 • 5.
  Uw handtekening.
 
Voorlopige voorziening
Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State beslist over uw beroep. Misschien kunt of wilt u die beslissing op uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schorsing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en beslist of het besluit nog niet in werking moet treden. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Nadat u het beroepschrift heeft ingediend krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.
 
Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de heer G.J. van Rhijn van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Buren: 14 0344 (alleen die zes cijfers).