Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandStaatscourant 2015, 3885Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit
Logo Twenterand
Wijziging aan bording en belijning van de Rusluieweg in Vriezenveen, gemeente Twenterand.
Inleiding
De Rusluieweg heeft een 80 km regime. Op de oorspronkelijke tekening van de Rusluieweg stonden twee verkeersborden RVV A1-50 (maximum snelheid 50) ingetekend ter hoogte van de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein. Deze uitbreiding is voorlopig echter nog niet aan de orde. De borden kunnen vervallen. Inmiddels zijn er twee ongevallen gebeurd op de Rusluieweg. In beide gevallen is er sprake van een voorrangsfout. Voorgesteld wordt nu om de borden (RVV B6) ‘nadering voorrangsweg’ te vervangen voor de bekende 8-kantige bebording met de tekst STOP (RVV B7), inclusief stopstreep. De borden D2 (verplicht passeren aan de zijde die de pijl aangeeft) zijn lager geplaatst dan gebruikelijk om het zicht op aankomend verkeer niet te belemmeren. Uit onderzoek ter plaatse blijkt nu dat de borden alsnog ca. 20 cm. verder omlaag gebracht kunnen worden.
WETTELIJK EN REGELGEVEND KADER
Wegenverkeerswet 1994 , Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer en RVV . Artikel 15 WVW vormt de basis voor het nemen van verkeersbesluiten. Artikel 18 van deze wet regelt de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten. Hoofdstuk II van het BABW regelt de handelswijze voor de totstandkoming van een verkeersbesluit. Artikel 15 lid 1 behelst de plaatsing en verwij-dering van verkeersborden. In het RVV (Reglement Verkeerstekens Verkeersregels) van 1990 staan de verkeersborden specifiek omschreven. In artikel 12 van het BABW (Besluit Adminsitratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) sub b staat aangegeven dat ook aan het aanbrengen van belijning een verkeersbesluit ten grondslag moet liggen.
Bevoegdheid
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.
Advisering
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft (binnen de vergadering van de adviesgroep verkeer) overleg plaatsgevonden met de verkeersadvi-seur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij bracht hierover een positief advies uit.
Motivering en belangen
Ingevolge artikel 21 van het BABW is de verplichting opgenomen om verkeersbesluiten goed te motiveren. Tevens is in artikel 2 van de WVW 1994 de verplichting opgenomen belang(en) van het verkeersbesluit te noemen.
DOELSTELLING EN BELANGEN
De doelstelling van het besluit is gelegen in aanpassing en daardoor verbetering van het wegbeeld. Het belang van het besluit is gelegen in het ‘in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan’. Verder is het ‘verzekeren van de veiligheid op de weg’ een punt van belang.
BEOORDELING
Adviesgroep verkeer
Tijdens de vergaderingen van de “overleggroep verkeer”, waarin vertegenwoordigers van politie, Veilig Verkeer Nederland en gemeente zitting hebben, is deze wijziging van de inrichting van de Rusluieweg aan de orde geweest. Men kan zich unaniem vinden in de voorgestelde aanpassingen.
1.Doorgaans is het verlagen van de maximum snelheid een maatregel die de veiligheid vergroot. In dit geval is deze verlaging echter niet realistisch. Er is immers nog geen aansluiting gerealiseerd op een nog uit te breiden bedrijventerrein. De weggebruiker ziet het nut van deze bebording niet in. Dit komt de geloofwaardigheid en de zeggingskracht van deze borden niet ten goede.
2.Het komt binnen onze gemeente niet vaak voor dat gewone borden ‘nadering voorrangsweg’ (RVV B6) worden vervangen voor ‘STOP’ borden (RVV B7). Het gaat hier echter om een uitzonderlijke situatie waarbij wegen uit het buitengebied met een vrij lange ‘rechtstand’ (hogere snelheid/risico van polderblindheid) aansluiten op een rondweg. Bovendien zijn er inmiddels twee ongevallen gebeurd waarbij het niet verlenen van voorrang de oorzaak was.
3.Geen verdere kanttekeningen, een stopstreep is een wettelijke verplichting.
4.Strikt genomen moet de bebording RVV D2, vanaf maaiveld tot onderkant bord, op 150 cm. hoogte geplaatst worden. Omdat deze bebording echter vrijwel altijd op een middengeleider geplaatst wordt kan het zicht op het overige verkeer worden ontnomen. De wegbeheerder mag, mits goed gemotiveerd, afwijken van de minimale hoogte door het bord lager te plaatsen. Uit oogpunt van verkeersveiligheid heeft de gemeente Twenterand deze borden destijds al lager geplaatst. Verdere verlaging blijkt nu alsnog mogelijk.
  •  
Uitvoering
Verwijdering, aanvulling en verlaging van de bebording kan en mag in eigen beheer uitgevoerd worden. Het aanbrengen van een STOP streep moet gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf.
Eindconclusie
Binnen de adviesgroep verkeer zijn de belangen uitvoerig afgewogen en besproken. Het verkeersbesluit kan genomen worden.
Besluit:
- De borden RVV A1-50 ter hoogte van de zuidelijke aansluiting met de Horstweg te verwijderen.
- De borden RVV B6 ter hoogte van de aansluitingen met Boslandweg en Walstraat te verwijderen.
- De borden RVV B7 (STOP) te plaatsen bij de aansluitingen met Boslandweg en Walstraat.
- Bij de STOP borden een stopstreep aan te brengen.
- De borden RVV D2 (verplicht passeren aan de zijde die de pijl aangeeft) lager te plaatsen.
- Het verkeersbesluit te publiceren en voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
 
Vriezenveen, 27 januari 2015
Burgemeester en wethouders van gemeente Twenterand
namens deze,
secretaris, H.J. ten Brinke
burgemeester, C.L. Visser