Besluit van 28 oktober 2015 nr. 2015001880, houdende verlening van ontslag aan W.J. Mansveld als Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 28 oktober 2015, kenmerk 3151803; Gezien de ontslagaanvrage van W.J. Mansveld, als Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 28 oktober 2015;

Gelet op artikel 46 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Op de meest eervolle wijze met ingang van 28 oktober 2015 ontslag te verlenen aan W.J. Mansveld als Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door haar aan Ons en het Koninkrijk bewezen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en onze Minister van Infrastructuur en Milieu zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

Shanghai, 28 oktober 2015

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken M. Rutte

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven