Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kollumerland en NieuwkruislandStaatscourant 2015, 38658Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan Zwagerbosch
Logo Kollumerland en Nieuwkruisland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zwagerbosch en de Nota van inspraak en overleg bestemmingsplan Zwagerbosch vanaf donderdag 5 november 2015 ter inzage liggen.
Bestemmingsplan
Het plan heeft hoofdzakelijk een conserverend karakter. De rechten en plichten uit de huidige bestemmingen (inclusief wijzigingslocaties) zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de huidige wet- en regelgeving. De uitgangspunten uit het meest recente beleid van Rijk, provincie, regio en gemeente zijn meegenomen. Tevens zijn de wijzigingen, vrijstellingen en ontheffingen die sinds de vaststelling van het huidig vigerende bestemmingsplan hebben plaatsgevonden, opgenomen in dit bestemmingsplan.
Nieuwbouw mogelijkheden
In het bestemmingsplan is aan de Boskdwarswei een locatie opgenomen, waarvoor een wijzigingsbevoegdheid geldt. Na wijziging mag een woning worden opgericht.
Op een andere locatie, eveneens aan de Boskdwarswei, is een bouwvlak opgenomen, waarbinnen 2 nieuwe woningen mogen worden gerealiseerd. Op deze gronden worden bij recht opnieuw twee woningen toegestaan.
Dit betekent dat dit bestemmingsplan 1 extra woning mogelijk maakt en de bouw van 2 vervangende woningen.
Nota van inspraak en overleg
In deze nota is een overzicht van inspraak- en overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Zwagerbosch en de beantwoording hierop opgenomen. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de ontvangen reacties en ambtshalve wijzigingen gewijzigd.
Reageren
Het ontwerpbestemmingsplan en de nota van inspraak en overleg liggen vanaf donderdag 5 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis, Van Limburg Stirumweg 18 te Kollum, tijdens openingstijden. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen. Het ontwerpbestemmingsplan en de nota van inspraak en overleg zijn te raadplegen op het webadres http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0079.BpZwagerbosch13-Ow01 Tevens zijn de stukken te vinden op de gemeentelijke website, www.kollumerland.nl, bij informatie over Wonen en leven – Wonen en omgeving - Ruimtelijke plannen. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA Kollum. Wilt u buiten openingstijden het plan inzien of mondeling een zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met de afdeling VROM.