Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2015, 38518Overig
ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER MIDDENWEG 4
Logo Heerhugowaard
Het college maakt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder bekend dat zij het voornemen heeft een hogere waarde vast te stellen van 51 dB voor het wegverkeerslawaai voor het perceel voor de bouw van 31 zorgappartementen en een dagactiviteitencentrum op het perceel Middenweg 4.
Het college heeft een aanvraag omgevingsvergunning 1e fase in behandeling voor de bouw van 31 zorgappartementen en een dagactiviteitencentrum op het perceel Middenweg 4. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op het perceel Middenweg 4 op de gevels ter plaatse van de in benodigde omgevingsvergunning geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het voornemen een hogere waarde van maximaal 51 dB vast te stellen.
Inzage termijn
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tegelijkertijd met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, met ingang van 4 november 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel: 072-5755214.
Heerhugowaard, 3 november 2015
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
45OV59s