Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2015, 38456Ruimtelijke plannen
Voorontwerpbestemmingsplan Lemsterhoek (Actualisatie)
Logo De Fryske Marren
(bekendmaking op grond van de inspraakverordening)
Met ingang van 6 november 2015 ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Lemsterhoek ter inzage.
 
Plangebied
Het voorliggende bestemmingsplan omvat het bedrijventerrein Lemsterhoek en aangrenzende gronden. Het plangebied beslaat de gronden die tot op dit moment zijn ingericht als bedrijventerrein, alsmede de aangrenzende agrarische en natuurgronden tussen het bedrijventerrein en de dijk langs het IJsselmeer, het Prinses Margrietkanaal en de Súderseewei. Binnen het plangebied zijn tevens een agrarisch bedrijf en een burgerwoning gelegen.
 
Doel
De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter voor wat betreft het bestaande bedrijventerrein. Het bestemmingsplan is voorts gericht op verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein op een deel van de aangrenzende agrarische gronden zoals die gronden in het geldende bestemmingsplan al voor bedrijventerrein zijn bestemd. Als basis voor het bestemmingsplan wordt in beginsel uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeenteraad heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen is zoveel mogelijk afgestemd op het handboek, maar houdt daarbij rekening met de specifieke bestaande planologische mogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.
 
Waar ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:
• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).
 
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1940.BPLEM14LEMSTERHOEK-VO01.
 
Reageren
In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Inspreken kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.
• Schriftelijk. Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:
– voorontwerpbestemmingsplan Lemsterhoek
– waarom u een inspraakreactie indient
– de datum
– uw naam en adres
– uw handtekening
• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.
 
Joure, 6 november 2015