Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2015, 38446Overig
Ontwerpbeschikking hogere grenswaardengeluid‘Centrumplan Helvoirt’
Logo Haaren
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder met ingang van donderdag 5 november 2015 gedurende zes weken (t/m woensdag 16 december 2015) de ontwerpbeschikking tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwbouw van 32 woningen in het bestemmingsplan ‘Centrumplan Helvoirt’ ter inzage ligt.
Inzien stukken
De ontwerpbeschikking is tijdens de openingstijden in te zien bij de balie van de Gemeentewinkel in het gemeentehuis aan Mgr. Bekkersplein 2 in Haaren. Om de stukken in te zien moet u een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411-627282. Daarnaast zijn de stukken ook te vinden op onze website www.haaren.nl. Hier klikt u op ‘Wonen en omgeving’; vervolgens klikt u op ‘Woningbouwplannen’. Onder het kopje ‘Grote projecten’ kunt u naar de link ‘Centrumplan Helvoirt’ en zo komt u bij ‘ontwerpbeschikking hogere grenswaarde’. Gelijktijdig met de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden ligt ook het ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Helvoirt ter inzage.
Indienen zienswijzen
Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze moet u duidelijk aangegeven waarop deze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via telefoonnummer 0411-62 72 82. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Woningbouw centrumplan
Om te voldoen aan de vraag naar woningen in Helvoirt en om het centrumplan van Helvoirt af te ronden worden in dit gebied 32 tot maximaal 39 woningen gebouwd. Voor de nieuwbouw van 32 woningen is een hogere grenswaarde railverkeerslawaai noodzakelijk. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden met maximaal 5 dB. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het treffen van verdergaande bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk dan wel financieel haalbaar is. Naast de toets aan de wettelijke grenswaarden is het plan getoetst aan het gemeentelijke ontheffingenbeleid Wet geluidhinder. Het plan voldoet aan dit beleid.