KENNISGEVING Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi
Logo Amsterdam
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 27 oktober 2015 het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi vrijgegeven voor terinzagelegging.
Bestemmingsplan
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Ringweg A10 aan de noordkant, de Europaboulevard aan de oostkant, De Boelelaan aan de zuidkant en de Antonio Vivaldistraat aan de westkant.
Op de gronden langs de A10 voorziet het ontwerpbestemmingsplan in de ontwikkeling van een gemengd werkprogramma met een totaal maximum van 80.000 m2. Op de meest oostelijke kavel binnen deze zone (met de eindbestemming Hotel-2) wordt een nieuwe hotelontwikkeling mogelijk gemaakt met een maximum programma van 20.000 m2. Op de andere kavels van het te ontwikkelen gebied is een flexibele invulling mogelijk binnen een maximum programma van 60.000 m2 bvo, met maximaal 50.000 m2 kantoor en maximaal 60.000 m2 niet-geluidgevoelige voorzieningen. Op deze laatstgenoemde twee kavels is niet gekozen voor een directe eindbestemming, maar voor een nader uit te werken bestemming. Dit betekent dat burgemeester en wethouders later uitwerkingsplannen dienen vaststellen waarin nadere regels worden gesteld ten aanzien van de bebouwing en gebruik van gronden.
De overige gronden binnen het plangebied krijgen een conserverende bestemming.
Crisis- en herstelwet
Het project Amsterdam Zuidas is aangewezen in bijlage II van de Crisis- en herstelwet (bijlage II, Aa nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 5 november 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-OW01.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.
Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.
Amsterdam, 4 november 2015
burgemeester en wethouders,
mr. A.H.P. van Gils
secretaris
mr. E.E. van der Laan
burgemeester
Naar boven