Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2015, 38380Vergunningen
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Bredeweg 15 gemeente Waddinxveen
Logo Waddinxveen
De volgende omgevingsvergunning is verzonden op de tussen de haakjes vermelde datum:
 
2015126870; Bredeweg 15, het plaatsen van een berging achter de garage. (verzonden 28-10-2015)
 
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 5 november tot en met woensdag 16 december 2015 tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis van Waddinxveen, Raadhuisplein 1.
 
Aangezien deze beschikking tot stand is gekomen met gebruikmaking van de uitgebreide procedure kan beroep binnen zes weken na de bekendmaking bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluiten.
 
Wanneer beroep is ingesteld kan de voorzieningenrechter van een voorlopige voorziening treffen als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.
Hieraan zijn griffierechten verbonden. Meer informatie hierover bij de rechtbank Den Haag, of via www.rechtspraak.nl.
Het adres is: Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
 
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.