Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2015, 38158Ruimtelijke plannen
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorie”, Gemeente Echt-Susteren
Logo Echt-Susteren
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Cultuurhistorie”
 
Door wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het opnemen van een cultuurhistorische paragraaf in bestemmingsplannen verplicht. Beschreven moet worden hoe in een gebied zal worden omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden.
 
In de gemeentelijke structuurvisie is (eind 2012) een eerste aanzet gegeven tot beleid op het gebied van cultuurhistorie. In dat kader is door buro RAAP in 2011 een rapport opgesteld genaamd “Fraaie landstreken, belangrijke wandelingen en indrukwekkende gedenktekens. Een cultuurhistorische en aardkundige waardenkaart van de gemeente Echt-Susteren”. Het rapport verwoord op welke wijze rekening gehouden wordt met cultuurhistorische een aardkundige waarden in Echt-Susteren.
 
Het cultuurhistorisch beleid -als verwoord in de structuurvisie- is nog niet in alle (geactualiseerde) bestemmingsplannen op een juiste eenduidige wijze opgenomen en juridisch geborgd. Door middel van het paraplubestemmingsplan “Cultuurhistorie” wordt daaraan voldaan. Dit bestemmingsplan zal gelden voor de hele gemeente Echt-Susteren.
 
Graag vernemen wij uw mening over dit bestemmingsplan. Voordat de officiële bestemmingsplanprocedure wordt gestart, wordt daarom een inspraakprocedure gevolgd conform de gemeentelijke inspraakverordening.
 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 30 oktober 2015 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Voorts kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden.
 
Gedurende deze termijn bestaat voor eenieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge inspraakreacties in te dienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van “voorontwerpbestemmingsplan Cultuurhistorie”. De reacties dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge reacties kan contact opgenomen worden met Team Beleidsontwikkeling, cluster Ruimtelijke Ordening (0475-478 478).
 
Na afloop van de inspraakprocedure nemen burgemeester en wethouders een standpunt in over de ingediende inspraakreacties. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan na voorafgaande bekendmaking ter inzage gelegd en kunnen door eenieder zienswijzen worden ingediend. Tot slot beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Echt-Susteren, 29 oktober 2015