Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2015, 37614Verkeersbesluiten
Aanwijzen voetgangersoversteekplaats betreffende de straat Linze bij basisschool 't Vijfblad te Geldrop
Logo Geldrop-Mierlo
VKB2015-11
Gemeente Geldrop-Mierlo
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Aanleiding
 
Om de basisschool ’t vijfblad te kunnen bereiken, dienen een aantal schoolgaande kinderen de straat Linze, ter hoogte van het verhoogde kruispuntplateau in deze straat, over te steken. Autoverkeer, onder meer tijdens haal en brengtijden van schoolgaande kinderen, maakt veelvuldig gebruik van de straat Linze. Om de overstekende voetgangers beter te kunnen beschermen is het wenselijk om het autoverkeer ter hoogte van de school af te remmen en aan de hand van een voetgangersoversteekplaats (op een verlengd en verhoogd kruispuntplateau met bijbehorend bord model L2) voorrang te laten verlenen aan de overstekende voetgangers.
 
Bevoegdheid
 
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
 
 
Verkeerssituatie
 
In de huidige verkeerssituatie is de oversteek van de straat Linze voor voetgangers niet optimaal vormgegeven. Vanuit de schoolgaande kinderen, hun ouders en ook de school zelf is er hierdoor behoefte ontstaan om in deze straat een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) te realiseren. Als gevolg hiervan dient het overige verkeer voorrang te verlenen aan de overstekende schoolgaande kinderen (voetgangers). De ligging van de voetgangersoversteekplaats op het kruispuntplateau draagt verder bij aan een hoger attentieniveau bij automobilisten waardoor deze alerter zijn op de aanwezigheid van overstekende kinderen (voetgangers).
 
Wettelijk kader
 
Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Dit uit het oogpunt van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:
Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;
Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 
Gehoord
 
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie.
 
Publicatie
 
Op 28 oktober 2015 wordt het besluit gepubliceerd in Middenstandsbelangen en de Staatscourant.
 
Verkeerstekening
 
Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘voetgangersoversteekplaats Linze’ (tekeningnummer VKB2015-11) d.d. 1 oktober 2015.
 
BESLUIT
 
Het vorenstaande brengt ons tot het volgende besluit:
Het instellen van een voetgangersoversteekplaats op een verlengd en verhoogd kruispuntplateau ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het instellen van een voetgangersoversteekplaats geschiedt door plaatsing van verkeersbord model L2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van zebra-markering op een verlengd en verhoogd wegvakplateau in de straat Linze te Geldrop. Dit zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘voetgangersoversteekplaats Linze’ (tekening nummer VKB2015-11).
 
Geldrop, 21 oktober 2015

Namens burgemeester en wethouders,

G. van Houtert

Senior Ontwerp

 
 
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.