Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociaal Economische RaadStaatscourant 2015, 3747Overig

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 19 september 2014, tot vaststelling van de begroting van baten en lasten over 2015

De Sociaal-Economische Raad,

Gelet op artikel 47 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Artikel 1

De begroting van baten en lasten van de Sociaal-Economische Raad voor 2015 is als volgt:

1

Baten

 

1.

Bijdragen en heffingen

12.700.000

2.

Overige baten

1.646.000

     
 

Totaal baten

14.346.000

     

2

Lasten

 

1.

Raads- en commissiewerk

1.252.000

2.

Personeelskosten

8.866.000

3.

Huisvestingskosten

1.681.000

4.

Bureaukosten

1.740.000

5.

Subsidies

1.644.000

     
 

Totaal lasten

15.183.000

     

3

Nadelig saldo

(837.000)

     

4

Resultaatbestemming

 

1.

Onttrekking aan restant wor-vermogen

(255.000)

2.

Onttrekking aan vermogen in gebouw

(582.000)

3.

Toevoeging/onttrekking aan overig vermogen

0

     
   

(837.000)

Artikel 2

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Verordening begroting 2015.

Den Haag, 19 september 2014

M. Hamer voorzitter

V. Timmerhuis algemeen secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 17 oktober 2014, nr. 2014-154695.