Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandsmeerStaatscourant 2015, 37460Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit
Logo Landsmeer
Besluitnummer: VB2015-018(wijziging parkeerschijfzone “blauwe zone” centrum)
Bevoegdheid: Burgemeester en wethouders van Landsmeer
Inleiding:
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepaling inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Om de parkeercapaciteit rondom het winkelgebied zo efficiënt mogelijk te gebruiken is het wenselijk om de bestaande parkeerschijfzone aan te passen qua omvang en werkingsduur, dit mede op het verzoek van de Bedrijfsbelangen Vereniging Landsmeer.
Hierdoor is het wenselijk om de grens ter hoogte van de Raadhuisstraat op te schuiven naar de Herculesweg, en wordt de maximale parkeertijd 2 uur. De bestaande borden E10zb en E11zb “max 1.5 uur” worden vervangen door E10zb en E11zb “max 2 uur” met een onderbord “ma/zat 09.00 – 19.00” zodat het kort parkeren wordt bevorderd en lang parkeren wordt tegengegaan. De borden worden geplaatst conform bijgevoegde tekening, waarbij de overtollige borden worden verwijderd en de belijning wordt aangepast.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Overwegende dat:
 • de maximale parkeerduur van 2 uur (was 1.5 uur) bezoekers meer en daardoor voldoende tijd biedt om boodschappen te doen en te winkelen.
 • instelling van de parkeerschijfzone van maandag tot en met zaterdag (was vrijdag tot en met zaterdag) zorgt voor een evenwichtiger parkeerdruk in het gebied gedurende de werkweek. Dit in samenhang met de werkingsperiode van 09:00 tot 19:00 uur (was zaterdag van 09:00 tot 16:00) wordt het duidelijker voor de gebruiker;.
 • mensen met een gehandicaptenparkeerkaart (zichtbaar achter hun voorruit) onbeperkt binnen de blauwe zone mogen parkeren;
 • om langparkeerders net buiten de blauwe zone tegen te gaan, de bestaande parkeerverbod zone in de Herculesweg te handhaven;
 • gelet op het feit dat de genoemde wegen en parkeerplaatsen in beheer zijn bij de gemeente, de gemeente schriftelijk toestemming heeft van de RABO-bank hun zeven parkeerplaatsen te betrekken bij de parkeerschijfzone;
 • gelet op het feit dat de voordelen van het invoeren van een parkeerduurbeperking (weren langparkeerders) opwegen tegen de nadelen (uitwijkgedrag), maar dat handhaving zeer belangrijk wordt geacht;
 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden en dat zij positief adviseert op het onderstaande besluit.
Besluit
 • 1.
  tot het intrekken van het verkeersbesluit van 9 oktober 2007;
 • 2.
  tot het instellen van een parkeerschijfzone (Blauwe Zone) per 1 november 2015 voor het winkelgebied Landsmeer door de borden E10zb “max 2 uur” met onderbord “ma t/m zat. 09:00 tot 19:00” en E11zb “max 2 uur”. En het aanbrengen van een blauwe streep zoals aangegeven in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De borden worden geplaatst conform bijgevoegde tekening (wwg-ve-15019-01), de locaties zijn:;
  • a.
   Dorpsstraat thv de nrs 43 en 62A
  • b.
   Van Beekstraat thv Dorpsstraat 53 en Zuideinde 55 (BLOKKER)
  • c.
   Burgemeester Postweg thv Dorpsstraat 72 (DEEN) en Burgemeester Postweg 4a t/m 4n
  • d.
   Marktplein tussen de nrs Zuideinde 10 en 12 thv de Sporthal
  • e.
   Zuideinde thv de nrs 12A en 6
  • f.
   Docter Martin Luther Kingstraat thv de nrs 2a en 20
  • g.
   Burgweg thv Ilpenstein nr 15 en Zwaansburg nr 24
  • h.
   Burgweg thv de brug (JUMBO)
 • 3.
  tot het handhaven van een parkeerverbod zone in de Herculesweg.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer, op 20 oktober 2015.
Mw. Mr. A.C. Nienhuis dhr drs P.A. Menting MBA
burgemeester secretaris
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekende en moet tenminste bevatten:
 • A.
  de naam en het adres van de indiener;
 • B.
  de dagtekening;
 • C.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • D.
  de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoekeneen voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de btrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.]