Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2015, 37405Ruimtelijke plannen
Gemeente Cuijk - Vaststelling bestemmingsplan “Cuijk, De Valuwe, fase 3 en 4”.
Logo Cuijk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Cuijk, De Valuwe, fase 3 en 4” ongewijzigd heeft vastgesteld op 28 september 2015. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen behorende bij het bestemmingsplan.
Dit bestemmingsplan voorziet in de revitalisering van het gebied tussen de Crusaatstede, Goudenrijderstede, De Valuwe en Vuurijzerstede/Robijnlaan te Cuijk. In dit gebied komen diverse soorten woningen en ook de wegenstructuur verandert enigszins. De Patakondreef en de Knaphoek worden doorgetrokken naar de Goudenrijderstede. Centraal in het gebied ligt een groot groen park.
Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden vanaf woensdag 28 oktober 2015 zes weken voor beroep ter inzage gelegd. Voor de mogelijkheid van beroep worden de besluiten omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan en niet vaststellen van een exploitatieplan als één besluit aangemerkt.
U kunt de plannen op de volgende manieren inzien:
  • digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1684.09BPvaluwe3en4-VA01
  • digitaal (pdf) op http://cuijk.nl bij ‘Digitale Balie’ onder ‘Bestemmingsplannen’;
  • analoog bij de Publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken.
Beroep
In de periode van woensdag 28 oktober 2015 tot en met dinsdag 8 december 2015 kan:
  • -
    een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • -
    een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht,
beroep instellen en/of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op woensdag 9 december 2015 in werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het vaststellingsbesluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Cuijk, 27 oktober 2015.
Burgemeester en wethouders van Cuijk,
Mr. W.A.G. Hillenaar, burgemeester.
Drs. R.H.M.A. Rongen, secretaris.