Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2015, 37336Overig
Kennisgeving Wet Milieubeheer
Logo Zuid-Holland
Tervisielegging startdocument planMER
Voor partiële wijziging Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 inzake windenergie
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 16 september 2015 de startnotitie partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake windenergie en het startdocument ‘PlanMER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland’ vastgesteld.
Deze wijziging
  • -
    richt zich op het actualiseren van de locaties voor windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam,
  • -
    gaat in op drie door initiatiefnemers voorgedragen locaties voor wind in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland,
  • -
    betreft het schrappen van de locatie voor windenergie bij Alblasserdam.
De provincie Zuid-Holland heeft een politiek bestuurlijk opgave voor het realiseren van 735,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie in 2020. Voor het invullen van een deel van deze opgave is met gemeenten in de regio Rotterdam in 2012 een convenant gesloten voor de realisatie van minimaal 150 MW aan opgesteld vermogen. De in het convenant afgesproken locaties voor windenergie zijn opgenomen in het Programma ruimte en de Verordening ruimte, onderdeel van de Visie ruimte en mobiliteit (VRM). Bij de uitvoering van het convenant is gebleken dat op een deel van de locaties minder turbines gerealiseerd kunnen worden dan gepland. Er zijn alternatieve locaties nodig om de afgesproken opgave te halen. Voor het halen van de totale opgave zijn naast de locaties in de regio Rotterdam nog andere locaties nodig. In het proces tot besluitvorming rond de VRM in 2014 zijn door initiatiefnemers drie nieuwe locaties aangedragen. Deze locaties worden meegenomen in de planm.e.r.-procedure.
PlanMER
Op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (onderdeel D categorie 22.2) moet voor een ruimtelijke plan een planMER worden opgesteld indien het plan kaders stelt voor windparken met een gezamenlijk vermogen van meer dan 15MW en/of 10 windturbines. Indien van toepassing zal in het planMER tevens de passende beoordeling vanwege mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000 – gebied worden opgenomen. Het doel van de m.e.r.-procedure is om milieuaspecten, zoals leefomgeving, ecologie en landschap, een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming.
Alvorens het planMER kan worden gemaakt dient de reikwijdte en het detailniveau van het planMER te worden bepaald. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten het startdocument ’planMER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland’ opgesteld. In dit startdocument is beschreven welke locaties worden meegenomen in het planMER en welke milieu-effecten, op welke wijze en op welk detailniveau worden onderzocht.
De provincie vraagt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage om een advies over de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek. Daarnaast kan een ieder reageren en zijn of haar zienswijze kenbaar maken.
Waar kunt u de stukken inzien?
Het startdocument ligt van 3 november tot en met 14 december zes weken ter visie.
Het startdocument kunt u inzien en downloaden op de webpagina van de provincie www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie. Het startdocument voor het planMER is tijdens kantooruren ook in te zien bij “het Loket” van de provincie Zuid-Holland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.
Hoe dient u uw zienswijze in?
U kunt uw zienswijze op het startdocument planMER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland uitsluitend digitaal of schriftelijk indienen. Vermeld op de zienswijze in elk geval uw naam, adres- en uw contactgegevens. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Vermeld waarop uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is.
Een digitale zienswijze kunt u per e-mail sturen naar: windenergie@pzh.nl 
Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar onderstaand adres:
Provincie Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg
Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Vervolg
Uw zienswijze zal worden betrokken bij het opstellen van het Advies Reikwijdte en Detailniveau, dat de basis vormt voor het op te stellen planMER. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een Nota van Beantwoording toegezonden waarin de zienswijzen zijn samengevat en beantwoord. Later in het proces zullen het ontwerp van het gewijzigde Programma ruimte en de Verordening ruimte samen met het planMER ter inzage worden gelegd. Dan wordt een ieder weer in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Op het definitieve besluit over de herziening van het Programma ruimte en de Verordening ruimte is geen beroep mogelijk.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kun u terecht bij de afdeling Ruimte Wonen en Bodem, 070-4417269 of via emailadres windenergie@pzh.nl.