Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2015, 3707Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan IJsselmuiden-West, 1e herziening Dorpsweg 66-68, IJsselmuiden
Logo Kampen
Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 12 februari 2015, gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan “IJsselmuiden-West, 1e herziening Dorpsweg 66-68, IJsselmuiden” ter inzage ligt.
Het bestemmingsplan betreft een wijziging de bestemming Agrarisch in de bestemmingen Wonen en Tuin op het perceel behorend bij Dorpsweg 66-68. Met de wijziging wordt beoogt de realisatie van een bijgebouw mogelijk te maken en het huidige gebruik als tuin planologisch te regelen.
U kunt van maandag tot en met vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). U kunt het plan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. onder nummer NL.IMRO.0166.00991156-OW01.
Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering via tel. 14 038.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan worden ingediend bij de Raad van State als ook een zienswijze is ingebracht tegen dit ontwerpbestemmingsplan en men belanghebbende is.