Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 36955Vergunningen
Kennisgeving omgevingsvergunning Gilzeweg 36, Bavel AC
Logo Alphen-Chaam
Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam delen mede dat op 13 oktober 2015 een omgevingsvergunning is verleend voor het uitbreiden van een terrein voor op- en overslag van bestratingsmaterialen aan de Gilzeweg 36 te Bavel AC (sectie G, nr. 1332).
De beslissing op de aanvraag (activiteit: planologisch strijdig gebruik) is voorbereid met de zogenoemde uitgebreide procedure. Inzake de ontwerp-beschikking is een zienswijze van het waterschap ingekomen, welke zienswijze door burgemeester en wethouders is overgenomen. Voor het overige is de beschikking niet gewijzigd ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp.
De beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 27 oktober 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen. De beschikking en bijbehorende stukken zijn tevens in te zien op <www.ruimtelijkeplannen.nl>. Geadviseerd wordt om voor een inzage op het gemeentekantoor vooraf een afspraak te maken met de front-office van de afdeling Publiekszaken.
Tot en met maandag 7 december 2015 kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze tegen de ontwerp-beschikking kenbaar te hebben gemaakt, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.
De beschikking treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast de indiening van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de voorzieningenrechter.