Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2015, 36875Ruimtelijke plannen
Ontwerp-reparatieplan “Buitengebied” gemeente Echt-Susteren
Logo Echt-Susteren
Ontwerp-reparatieplan “Buitengebied” gemeente Echt-Susteren (NL.IMRO.1711.BP20150050-OW01)
 
Na de actualisatieronde voor de bestemmingsplannen is ervaring opgedaan met het toetsen. Hierbij is gebleken dat er een aantal planreparaties nodig zijn. Het gaat dan om vergissingen of omissies in de planregels en/of op de verbeelding.
Deze zaken willen we nu gaan herstellen. Daarbij is alvast uitgegaan van een thematische gebiedsindeling: Buitengebied, Stedelijk gebied en Bedrijventerreinen. Dit is gedaan met het oog op het verdergaand terugbrengen van de bestemmingsplannen in toekomst. Ook wordt meer eenheid gebracht in de plansystematiek. Vandaar dat uiteindelijk sprake zal zijn van drie reparatieplannen. Deze plannen zullen nagenoeg het hele grondgebied van de gemeente Echt-Susteren omvatten.
 
Nu ligt concreet het reparatieplan “Buitengebied” voor, dat als gezegd enkel ziet op vergissingen en omissies. Op de te repareren delen na verandert er inhoudelijk niets aan de planregels of de verbeelding. De eerder gemaakte afwegingen in voorgaande plannen zijn nog actueel, waarmee is voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.
Het plangebied omvat het gehele gemeentelijke buitengebied uitgezonderd het Grensmaasgebied. Bestemmingsplan “Grensmaas” kent nog nieuwe ontwikkelingen en wordt derhalve in een separaat bestemmingsplan geregeld.
 
Het ontwerpplan ligt vanaf 23 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 in Echt. Op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Voorts kunnen de bestemmingsplannen via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.Echt-Susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden.
 
Gedurende deze termijn bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van “ontwerp-reparatieplan Buitengebied”.
De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met de afdeling Ontwikkeling (0475-478 478).
 
Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan.
 
Echt-Susteren, 22 oktober 2015