Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2015, 36618Ruimtelijke plannen
Vaststelling wijzigingsplan “Keizersdijk 21-23, Raamsdonksveer”
Logo Geertruidenberg
Het college heeft op 6 oktober 2015 het wijzigingsplan “Keizersdijk 21-23, Raamsdonksveer” vastgesteld. 
 
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de realisatie van detailhandelsruimte en drie appartementen. Een deel van deze ontwikkeling vindt plaats aan de straatzijde van de Keizersdijk. Hier wordt op de begane grond winkelruimte gerealiseerd met daarboven drie appartementen. Aan de achterzijde van het pand aan de Keizersdijk voorziet het plan in detailhandel over twee bouwlagen, gericht op de straatzijde van het Gangboord. Samen vormen de twee delen van de ontwikkeling één locatie voor detailhandel.
 
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 10 juli tot en met 20 augustus 2015 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen op het plan ingediend.
Ligging plangebied
Het plangebied wordt begrensd door de Keizersdijk in het noordoosten. Ten zuidwesten wordt het plangebied ontsloten door het Gangboord.
 
Communicatie
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van vrijdag 16 oktober 2015 tot en met donderdag 26 november 2015 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur.. Ook kunt u het wijzigingsplan inzien op www.geertruidenberg.nl -> inwoner -> actueel -> bekendmakingen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Beroep
Als u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan op tijd aan het college kenbaar heeft gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunt u van zaterdag 17 oktober 2015 tot en met vrijdag 27 november 2015 beroep instellen.
 
Het beroepschrift moet worden gericht aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
 
Het instellen van beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.
 
Het wijzigingsplan treedt in werking op 28 november 2015, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.