Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 oktober 2015, DGAN-PDJNG / 15129301, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna

de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Trb. 1979, 175);

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Flora- en Faunawet;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In de bijlage bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna worden de Rode Lijst Korstmossen, de Rode Lijst Mossen, de Rode Lijst Vaatplanten, de Rode Lijst Libellen, de Rode Lijst Sprinkhanen en krekels en de Rode Lijst Vissen vervangen door de rode lijsten voor de genoemde soortgroepen, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 oktober 2015

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van artikel 7 van de Flora- en faunawet zijn rode lijsten vastgesteld. Op de rode lijsten zijn soorten opgenomen waarvan de stand sterk is afgenomen of soorten die weinig of niet meer in Nederland voorkomen. De soorten zijn ingedeeld naar soortgroep en mate van bedreiging in Nederland. Dit besluit voorziet in een actualisatie van enkele van deze lijsten, op basis van de rapporten die de laatste jaren verschenen zijn.

Op grond van artikel 32, derde lid, van de Flora- en faunawet wordt de jacht niet geopend op wildsoorten die zijn opgenomen op de rode lijsten. Dit is de reden dat de jacht op de patrijs niet is geopend sinds 1 april 2002 toen artikel 32, derde lid, van de Flora- en faunawet in werking trad. De onderhavige actualisering heeft geen gevolgen voor de jacht op wildsoorten.

Naast de rol van de rode lijsten bij het al dan niet openen van jacht kennen de rode lijsten een signalerende functie voor het beleid. Opname op de rode lijst geeft aan dat de soort uit Nederland verdwenen is of in zijn voorkomen in Nederland bedreigd wordt.

2. Actualisatie van de rode lijsten

De onderhavige actualisatie is gebaseerd op de basisrapporten die ik heb laten opstellen door natuurorganisaties en kenniscentra. De herziening vindt plaats voor een zestal soortgroepen.

De basisrapporten zijn:

  • voor korstmossen: 'Basisrapport voor de Rode Lijst Korstmossen' van de BLWG (2011);

  • voor mossen: 'Basisrapport voor de Rode Lijst Mossen 2012' van de BLWG (2013);

  • voor vaatplanten: ''Basisrapport Rode Lijst Vaatplanten 2012 volgens Nederlandse en IUCN-criteria' van FLORON (2014);

  • voor libellen: 'Basisrapport Rode Lijst Libellen volgens Nederlandse en IUCN-criteria' van De Vlinderstichting (2011);

  • voor sprinkhanen en krekels: 'Basisrapport Rode Lijst Sprinkhanen en krekels' van EIS-Nederland (2012);

  • voor vissen: bij afwezigheid van een integraal basisrapport is de rode lijst opgesteld uit drie bouwstenen, te weten 'Achtergronddocument Rode Lijst Vissen 2011: Zoetwatervissen' van RAVON (2013), de bijdrage betreffende zoutwatervissen van IMARES (2013) en 'Aanbevelingen voor aanpassingen Rode Lijst mariene vissen; achtergronddocument voor het supplement bij het Basisrapport Rode Lijst Vissen' van ANEMOON & Ecosub (2013).

3. Regeldruk

De actualisatie van de rode lijsten heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Deze publicatie heeft geen rechtsgevolgen voor burgers of bedrijfsleven.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL I VAN HET BESLUIT HOUDENDE VASTSTELLING VAN GEACTUALISEERDE RODE LIJSTEN FLORA EN FAUNA

Rode Lijst Korstmossen

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

 

Bleek avocadomos

Parmeliopsis hyperopta

Bleek paardenhaarmos

Bryoria subcana

Bleekgeel boerenkoolmos

Flavocetraria nivalis

Bleke bosschotelkorst

Lecanora albellula

Boomabrikoosjeskorst

Gyalecta truncigena

Bosknoopjeskorst

Bacidia circumspecta

Boslichtje

Mycobilimbia pilularis

Donker boerenkoolmos

Cetraria sepincola

Donkere steendaalder

Diploschistes caesioplumbeus

Donkere tufkrijtkorst

Placidium rufescens

Doolhof-schriftmos

Graphina anguina

Droog schorssteeltje

Chaenotheca xyloxena

Duinabrikoosjeskorst

Gyalecta flotowii

Duinoogje

Micarea melaena

Dunne zeestippelkorst

Verrucaria sandstedei

Echt rendiermos

Cladonia rangiferina

Erwtensoepkorst

Loxospora elatina

Fijn grondzwelmos

Leptogium tenuissimum

Fraai bekermos

Cladonia deformis

Geel bekermos

Cladonia sulphurina

Geel boomzonnetje

Caloplaca cerinelloides

Geelgrijze poederkorst

Lepraria eburnea

Gelig baardmos

Usnea flavocardia

Gelobde heikorst

Baeomyces placophyllus

Gestippeld lichtvlekje

Phlyctis agelaea

Gezwollen schubjesmos

Hypocenomyce caradocensis

Glad navelmos

Umbilicaria polyphylla

Glanzend baardmos

Usnea glabrata

Gleuftakmos

Ramalina calicaris

Grijs paardenhaarmos

Bryoria capillaris

Groot eikenmos

Evernia divaricata

Groot olievlekje

Porina borreri

Hardhoutkorst

Lecidea huxariensis

Heidestippel

Thrombium epigaeum

Knikkerpotje

Solorina saccata

Konijnenschotelkorst

Rinodina conradii

Krijtschorsvlekje

Arthonia galactites

Lang baardmos

Usnea ceratina

Mergelvreter

Bilimbia lobulata

Onopvallende schotelkorst

Rinodina pyrina

Oranje boomzonnetje

Caloplaca cerina

Oranje kalkporie

Hymenelia ceracea

Regenbaankorst

Bacidia incompta

Rood baardmos

Usnea rubicunda

Rood schorsvlekje

Arthonia cinnabarina

Roze abrikoosjeskorst

Gyalecta derivata

Smalle zeestippelkorst

Verrucaria paulula

Soredieus speldenkussentje

Pertusaria multipuncta

Steenspijkerdrager

Protoparmelia badia

Teer baardmos

Usnea fragilescens

Texels mos

Gyalidea psammoica

Texelse citroenkorst

Caloplaca alstrupii

Tufsterretje

Solenopsora candicans

Vals speldenkussentje

Thelenella modesta

Valse bosschotelkorst

Lecanora sarcopidoides

Visgraatbaardmos

Usnea filipendula

Waddenknoopjeskorst

Bacidia scopulicola

Zadelleermos

Peltigera horizontalis

Zonnetjesbaardmos

Usnea florida

Ernstig bedreigd

 

Boomspiraalkorst

Scoliciosporum chlorococcum

Bruin paardenhaarmos

Bryoria fuscescens

Bruingrijs steenschildmos

Parmelia omphalodes

Dijkdambordje

Aspicilia cinerea

Dijkenblauwkorst

Porpidia cinereoatra

Donkerbruin steenschildmos

Parmelia discordans

Donkere citroenkorst

Caloplaca variabilis

Doornig heidestaartje

Cladonia squamosa

Duinknikker

Pyrenula chlorospila

Eierdooiermos

Fulgensia fulgens

Etagekorrelloof

Stereocaulon dactylophyllum

Geel boerenkoolmos

Vulpicida pinastri

Gelobd dambordje

Aspicilia radiosa

Gestreepte zeestippelkorst

Verrucaria striatula

Gevlekt heidestaartje

Cladonia cornuta

Gewelfde schotelkorst

Lecanora frustulosa

Gewoon kusttakmos

Ramalina siliquosa

Granietspeldenkussentje

Pertusaria corallina

Hunebed-navelmos

Umbilicaria deusta

IJslands mos

Cetraria islandica ssp. islandica

Kalkblaaskorst

Toninia sedifolia

Kapjesspeldenkussentje

Pertusaria pseudocorallina

Klein landkaartmos

Rhizocarpon lecanorinum

Kust-landkaartmos

Rhizocarpon richardii

Lichte kalkstippelkorst

Polyblastia albida

Mergelstippelkorst

Verrucaria foveolata

Muurkrijtkorst

Endocarpon pusillum

Oever-landkaartmos

Rhizocarpon lavatum

Opstijgend korrelloof

Stereocaulon evolutum

Pijpenragerbaardmos

Usnea fulvoreagens

Platte blauwkorst

Porpidia platycarpoides

Purperknoopjeskorst

Bacidia laurocerasi

Rijstkorrelmos

Pycnothelia papillaria

Rivierschotelkorst

Rinodina oxydata

Roze heikorst

Dibaeis baeomyces

Ruïnekorst

Clauzadea monticola

Saucijs-baardmos

Usnea articulata

Tufkrijtkorst

Placidium squamulosum

Valse muurschotelkorst

Squamarina cartilaginea

Zeedakpanmos

Anaptychia runcinata

Zeeëgelkorst

Petractis clausa

Zeepurperschaaltje

Lecidella asema

Bedreigd

 

Beukenschriftmos

Opegrapha devulgata

Bleke knoopjeskorst

Bacidia arceutina

Bolletjes-geleimos

Collema fuscovirens

Boskringkorst

Pertusaria hemisphaerica

Bruin boerenkoolmos

Tuckermanopsis chlorophylla

Bruin hunebedschildmos

Xanthoparmelia loxodes

Bruin landkaartmos

Rhizocarpon distinctum

Bruin schorssteeltje

Chaenotheca brunneola

Bruine zeekorst

Arthonia phaeobaea

Dennenschotelkorst

Lecanora aitema

Dijkenglimschoteltje

Lecania atrynoides

Donkere zeestippelkorst

Verrucaria internigrescens

Fors rijpmos

Physconia distorta

Gebobbeld leermos

Peltigera membranacea

Gelobde zeecitroenkorst

Caloplaca marina

Gemarmerd vingermos

Physcia aipolia

Gevlekte waterstippelkorst

Verrucaria rheitrophila

Gewone zeestippelkorst

Verrucaria erichsenii

Groene waterstippelkorst

Verrucaria denudata

Groot takmos

Ramalina fraxinea

Heideoogje

Micarea lignaria

Iepenknoopjeskorst

Bacidia rubella

Iepenwrat

Acrocordia gemmata

Iepenzonnetje

Caloplaca luteoalba

IJsselmeerkorst

Diplotomma chlorophaeum

Ingesnoerd baardmos

Usnea cornuta

Klein zwelmos

Leptogium biatorinum

Knotwilgkorst

Arthonia muscigena

Mergelkorst

Clauzadea metzleri

Muurdaalder

Diploschistes scruposus

Naaldenkorst

Fellhaneropsis vezdae

Obscure wadkorst

Stigmidium marinum

Oosters schildmos

Flavopunctelia flaventior

Peper-en-zout schotelkorst

Tephromela grumosa

Rechte knoopjeskorst

Bacidia phacodes

Roze kalkporie

Hymenelia prevostii

Ruig leermos

Peltigera praetextata

Sierlijk rendiermos

Cladonia ciliata

Sierlijk schriftmos

Graphis elegans

Stuifzandkorrelloof

Stereocaulon condensatum

Tulbandkorst

Bagliettoa steineri

Wimpermos

Anaptychia ciliaris ssp. ciliaris

Wollig korrelloof

Stereocaulon saxatile

Wrattig schildmos

Xanthoparmelia verruculifera

Zwart leermos

Peltigera neckeri

Zwartbruin schildmos

Melanelia disjuncta

Zwarte granietkorst

Lecidea lithophila

Zwarte zeestippelkorst

Verrucaria maura

Zwerfsteenkorst

Lecidea promixta

Kwetsbaar

 

Ananaskorst

Pertusaria amara

Beukenvlekje

Arthonia didyma

Beukenwrat

Thelotrema lepadinum

Bleek baardmos

Usnea hirta

Bostandpastakorst

Ochrolechia microstictoides

Bruin boomspijkertje

Calicium salicinum

Dennenmos

Imshaugia aleurites

Dijkensteenschubje

Acarospora smaragdula

Dijkschotelkorst

Lecanora rupicola

Donker muggenstrontjesmos

Strangospora moriformis

Duinbaardmos

Usnea wasmuthii

Duinbekermos

Cladonia pocillum

Duinknoopjeskorst

Bacidia bagliettoana

Duinleermos

Peltigera ponojensis

Duinrijpmos

Physconia perisidiosa

Fijn zwelmos

Leptogium pulvinatum

Fraaie citroenkorst

Caloplaca thallincola

Gebogen rendiermos

Cladonia arbuscula ssp. arbuscula

Geel speldenkussentje

Pertusaria flavida

Gelobd sterschoteltje

Trapelia glebulosa

Gespikkelde granietkorst

Lecidea plana

Gewoon baardmos

Usnea subfloridana

Gewoon landkaartmos

Rhizocarpon geographicum

Glad speldenkussentje

Pertusaria leioplaca

Gladde zeestippelkorst

Verrucaria mucosa

Golvende schotelkorst

Lecanora intumescens

Granietblauwkorst

Porpidia macrocarpa

Granietschildmos

Xanthoparmelia conspersa

Grauwe runenkorst

Enterographa crassa

Groot boerenkoolmos

Platismatia glauca

Groot leermos

Peltigera canina

Hamerblaadje

Cladonia strepsilis

Hunebedoogje

Micarea coppinsii

Iepenkraterkorst

Caloplaca ulcerosa

Kalkblaadje

Cladonia symphycarpia

Kalkcitroenkorst

Caloplaca lactea

Kalkspikkel

Strigula taylorii

Kerkmosterdkorst

Caloplaca chrysodeta

Klein baardmos

Usnea esperantiana

Klein leermos

Peltigera rufescens

Klein steenschubje

Myriospora heppii

Kleine zeepkorst

Placopsis lambii

Kleine zeestippelkorst

Verrucaria halizoa

Knobbelig heidestaartje

Cladonia cariosa

Knopjesschildmos

Parmelina pastillifera

Koele boskorst

Ropalospora viridis

Kort schorssteeltje

Chaenotheca hispidula

Lichtend schorssteeltje

Chaenotheca furfuracea

Lindeschildmos

Parmelina tiliacea

Melkwitte granietkorst

Lecidea lactea

Open speldenkussentje

Pertusaria hymenea

Purper geweimos

Pseudevernia furfuracea

Randstapelbekertje

Cladonia phyllophora

Rood vlekje

Arthonia vinosa

Schubjeszwelmos

Leptogium imbricatum

Soredieus dambordje

Aspicilia simoensis

Stoffige schotelkorst

Lecanora orosthea

Varkenspootje

Cladonia uncialis ssp. biuncialis

Veldjesschotelkorst

Lecanora soralifera

Witgerand grondschubje

Psora decipiens

Witte kringkorst

Pertusaria albescens

Wrattig dambordje

Aspicilia grisea

Zwarte grafkorst

Placynthium nigrum

Zwarte waterstippelkorst

Verrucaria aquatilis

Zwavelgroene schotelkorst

Lecanora sulphurea

Gevoelig

 

Behaard schildmos

Melanelixia subargentifera

Berijpte spiraalkorst

Scoliciosporum pruinosum

Beukenknikker

Pyrenula nitida

Beukenschotelkorst

Lecanora hybocarpa

Blauwe peperkorst

Rinodina griseosoralifera

Bleek landkaartmos

Rhizocarpon petraeum

Bleekgroene veenkorst

Trapeliopsis gelatinosa

Bleke peperkorst

Rinodina efflorescens

Bol heidestaartje

Cladonia peziziformis

Boomspleetpoederkorst

Lepraria jackii

Boomsuikerkorst

Fuscidea lightfootii

Bosbeskorst

Fellhaneropsis myrtillicola

Breed takmos

Ramalina canariensis

Bruin dijkschildmos

Xanthoparmelia delisei

Bruin olievlekje

Porina leptalea

Dijkgranietkorst

Lecidea lapicida

Dijkzwelmos

Leptogium teretiusculum

Donkere kalkschotelkorst

Rinodina calcarea

Douglasdruppelkorst

Fellhanera ochracea

Eikenschildmos

Parmelina quercina

Geelberijpt boomspijkertje

Calicium adspersum

Gele dijkkringkorst

Pertusaria aspergilla

Geschubd dambordje

Aspicilia moenium

Geschulpte poederkorst

Lepraria membranacea

Gespikkelde boskorst

Mycoporum antecellens

Gesteeld trosoogje

Micarea botryoides

Gestreepte runenkorst

Enterographa hutchinsiae

Gewoon schorsmos

Hypogymnia physodes

Granietschotelkorst

Lecanora gangaleoides

Granietzonnetje

Caloplaca arenaria

Grauwe dijkkringkorst

Pertusaria lactescens

Grindoogje

Micarea lithinella

Groen schorssteeltje

Chaenotheca brachypoda

Groene schotelkorst

Lecanora conizaeoides

Grof bekermos

Cladonia pyxidata

Groot dijkschildmos

Xanthoparmelia protomatrae

Grote kalksteenwrat

Acrocordia salweyi

Grote runenkorst

Phaeographis inusta

Grote zeepkorst

Placopsis gelida

Hardhout-schotelkorst

Lecanora varia

Heidezomerkorst

Vezdaea acicularis

Heldere schotelkorst

Lecanora subaurea

Hol takmos

Ramalina baltica

Hunebedschotelkorst

Rinodina confragosa

Hunebedvlekje

Fuscidea praeruptorum

Iepenspikkel

Strigula affinis

Isidieuze rookkorst

Catillaria nigroisidiata

Kalkrozijnenmos

Lempholemma chalazanum

Kalkschriftmos

Opegrapha mougeotii

Klein purperschaaltje

Lecidella anomaloides

Klein schorssteeltje

Chaenotheca chlorella

Kleine kalksteenwrat

Acrocordia conoidea

Kleine runenkorst

Arthothelium ruanum

Kogelschildmos

Xanthoparmelia tinctina

Kopspijkertje

Cyphelium inquinans

Koraalblaadje

Cladonia parasitica

Koraalcitroenkorst

Caloplaca herbidella

Kustschotelkorst

Lecanora fugiens

Kwartsoogje

Micarea lynceola

Kwartsschotelkorst

Lecanora cenisia

Leemstippel

Geisleria sychnogonoides

Lipschaduwmos

Phaeophyscia endophoenicea

Lobjesvingermos

Physcia tribacia

Melig kusttakmos

Ramalina subfarinacea

Metaaloogje

Micarea confusa

Muurglimschoteltje

Lecania cuprea

Muurrozijnenmos

Lempholemma polyanthes

Netschildmos

Parmotrema reticulatum

Okerbruin schriftmos

Opegrapha viridis

Oosterse granietkorst

Miriquidica pycnocarpa

Papilleus schildmos

Melanohalea exasperata

Parasietkorst

Normandina acroglypta

Populierenvlekje

Arthonia excipienda

Rivierdijkzonnetje

Caloplaca atroflava

Rivierknoopjeskorst

Bacidia trachona

Rood boomzonnetje

Caloplaca ferruginea

Schaduwknoopjeskorst

Bacidia fuscoviridis

Schorshaarschubje

Agonimia allobata

Sierlijk takmos

Ramalina pollinaria

Smalsporig boomglimschoteltje

Lecania cyrtellina

Steenabrikoosjeskorst

Gyalecta jenensis

Steenoogje

Micarea bauschiana

Stekelig vingermos

Physcia leptalea

Sterretjeskorst

Bagliettoa baldensis

Tufschotelkorst

Rinodina bischoffii

Ulevellenmos

Xanthoria ulophyllodes

Vertakt leermos

Peltigera extenuata

Witgerande knoopjeskorst

Bacidia inundata

Witkring

Schismatomma cretaceum

Witte dijkkringkorst

Pertusaria lactea

Witte moskorst

Thelenella muscorum

Witte poederkorst

Lepraria neglecta

Worteloogje

Micarea myriocarpa

Zachte kalkstippelkorst

Verrucaria hochstetteri

Zinksteenschubje

Acarospora anomala

Zwart boomspijkertje

Calicium glaucellum

Rode Lijst Mossen

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

 

Baltisch veenmos

Sphagnum balticum

Getand trapmos

Lophozia incisa

Gewoon tuitmos

Lejeunea cavifolia

Gezoomd aloëmos

Aloina rigida

Grootbladig puntmos

Calliergon megalophyllum

Grootcellig trapmos

Lophozia grandiretis

Heidelentemos

Entosthodon obtusus

Holbladig knikmos

Bryum calophyllum

Kaboutermos

Buxbaumia aphylla

Kraalmos

Moerckia hibernica

Lang peermos

Pohlia elongata

Rozetknikmos

Bryum uliginosum

Smal landvorkje

Riccia warnstorfii

Spits tandmos

Barbilophozia floerkei

Stijf appelmos

Bartramia ithyphylla

Stronkmos

Callicladium haldanianum

Stug thujamos

Thuidium recognitum

Varenvedermos

Fissidens osmundoides

Veengaffeltandmos

Dicranum bergeri

Veenkortsteeltje

Pleuridium palustre

Viltnerfmos

Tomentypnum nitens

Vlechtmos

Conardia compacta

Ernstig bedreigd

 

Bosspinragmos

Kurzia sylvatica

Dwergmos

Diphyscium foliosum

Gedrongen schoffelmos

Scapania compacta

Gekapt haartandmos

Trichostomum crispulum

Generfd hunebedmos

Andreaea rothii

Gestekeld tandmos

Barbilophozia hatcheri

Gevind moerasvorkje

Riccardia multifida

Gewoon appelmos

Bartramia pomiformis

Gewoon gootmos

Tritomaria exsectiformis

Gewoon vetkelkje

Marsupella emarginata

Glansmos

Hookeria lucens

Goudklauwtjesmos

Hypnum imponens

Hoogveenlevermos

Mylia anomala

Kielmos

Anastrophyllum minutum

Kleilentemos

Entosthodon fascicularis

Klein kantmos

Lophocolea minor

Klein schoffelmos

Scapania curta

Klein tuitmos

Microlejeunea ulicina

Klein varentjesmos

Plagiochila porelloides

Kortharig kronkelsteeltje

Campylopus brevipilus

Lepelbladveenmos

Sphagnum platyphyllum

Purper schorpioenmos

Scorpidium revolvens

Stergranietmos

Hedwigia stellata

Tenger goudmos

Campyliadelphus elodes

Tenger vetkelkje

Marsupella funckii

Vijfrijig veenmos

Sphagnum pulchrum

Zanddubbeltjesmos

Odontoschisma denudatum

Bedreigd

 

Aarmaanmos

Cephalozia macrostachya

Beekschoffelmos

Scapania undulata

Boomfranjemos

Ptilidium pulcherrimum

Bosschoffelmos

Scapania nemorea

Buizerdmos

Rhytidium rugosum

Cederhoutmos

Lophozia bicrenata

Dicht stompmos

Cladopodiella francisci

Dof veenmos

Sphagnum majus

Echt vleugelmos

Nardia scalaris

Flesjesroestmos

Frullania tamarisci

Gebogen wintermos

Microbryum curvicolle

Geel schorpioenmos

Hamatocaulis vernicosus

Gekroesd gaffeltandmos

Dicranum spurium

Gekruld sikkelmos

Drepanocladus sendtneri

Glanzend tandmos

Barbilophozia barbata

Grijze bisschopsmuts

Racomitrium canescens

Groen schorpioenmos

Scorpidium cossonii

Groot varentjesmos

Plagiochila asplenioides

IJl stompmos

Cladopodiella fluitans

Kaal tandmos

Barbilophozia kunzeana

Kale bisschopsmuts

Racomitrium fasciculare

Kalkdikkopmos

Brachythecium glareosum

Kalkkleimos

Tortula lanceola

Kalksmaltandmos

Ditrichum flexicaule

Kalksnavelmos

Oxyrrhynchium schleicheri

Klein oortjesmos

Jungermannia caespiticia

Klein vleugelmos

Nardia geoscyphus

Kwelviltsterrenmos

Rhizomnium pseudopunctatum

Langkapselsterretje

Tortula subulata

Lössplatmos

Plagiothecium cavifolium

Moerasgaffeltandmos

Dicranum bonjeanii

Moerasveenmos

Sphagnum subsecundum

Ongenerfd hunebedmos

Andreaea rupestris

Ongezoomd sterrenmos

Mnium stellare

Reuzenpuntmos

Calliergon giganteum

Rood draadmos

Cephaloziella rubella

Rood schorpioenmos

Scorpidium scorpioides

Rood sterrenmos

Mnium marginatum

Rood veenmos

Sphagnum rubellum

Rozetmos

Rhodobryum roseum

Sparrenmos

Thuidium abietinum

Steil tandmos

Barbilophozia attenuata

Sterrengoudmos

Campylium stellatum

Stomp zaagmos

Diplophyllum obtusifolium

Trilveenveenmos

Sphagnum contortum

Veenbuidelmos

Calypogeia sphagnicola

Wolfsklauwmos

Pseudocalliergon lycopodioides

Wollige bisschopsmuts

Racomitrium lanuginosum

Zandschoffelmos

Scapania irrigua

Zeeachterlichtmos

Schistidium maritimum

Zwartsteelsterrenmos

Pseudobryum cinclidioides

Zweepthujamos

Thuidium assimile

Kwetsbaar

 

Beekdikkopmos

Brachythecium rivulare

Broedkelkje

Gymnocolea inflata

Duinkronkelbladmos

Tortella flavovirens

Eekhoorntjesmos

Leucodon sciuroides

Elzenmos

Pallavicinia lyellii

Flesjesmos

Blasia pusilla

Geel boogsterrenmos

Plagiomnium elatum

Gerimpeld gaffeltandmos

Dicranum polysetum

Geveerd diknerfmos

Palustriella commutata

Geveerd sikkelmos

Warnstorfia exannulata

Gewoon trapmos

Lophozia ventricosa

Glanzend maanmos

Cephalozia connivens

Glanzend veenmos

Sphagnum subnitens

Goudsikkelmos

Drepanocladus polygamus

Groot klokhoedje

Encalypta streptocarpa

Groot touwtjesmos

Anomodon viticulosus

Groot vedermos

Fissidens adianthoides

Heidefranjemos

Ptilidium ciliare

Hoogveenveenmos

Sphagnum magellanicum

Hunebedbisschopsmuts

Racomitrium heterostichum

Hunebedmuisjesmos

Grimmia trichophylla

Kalkgoudmos

Campyliadelphus chrysophyllus

Kammos

Ctenidium molluscum

Kegelmos

Conocephalum conicum

Klein kringmos

Neckera pumila

Klein touwtjesmos

Anomodon attenuatus

Kroppluisjesmos

Dicranella cerviculata

Kussentjesveenmos

Sphagnum compactum

Nerflevermos

Diplophyllum albicans

Slank veenmos

Sphagnum flexuosum

Sliertmos

Straminergon stramineum

Smaragdmos

Homalothecium lutescens

Sparrig veenmos

Sphagnum teres

Stijf veenmos

Sphagnum capillifolium

Veendubbeltjesmos

Odontoschisma sphagni

Vierkantsmos

Preissia quadrata

Viltig kronkelbladmos

Tortella inclinata

Week veenmos

Sphagnum molle

Wolmos

Trichocolea tomentella

Wrattig veenmos

Sphagnum papillosum

Zacht veenmos

Sphagnum tenellum

Ziltmos

Hennediella heimii

Zwart hauwmos

Anthoceros punctatus

Gevoelig

 

Bergboogsterrenmos

Plagiomnium medium

Blauw buidelmos

Calypogeia azurea

Bol gladkelkje

Leiocolea badensis

Bol knopmos

Acaulon muticum

Bolrond muisjesmos

Grimmia orbicularis

Bossig kronkelsteeltje

Campylopus fragilis

Bosveenmos

Sphagnum quinquefarium

Braakbalmos

Tetraplodon mnioides

Breed moerasvorkje

Riccardia latifrons

Bruin veenmos

Sphagnum fuscum

Cilindermos

Entodon concinnus

Dikbladig muisjesmos

Grimmia laevigata

Duizendpootmos

Habrodon perpusillus

Dwerggoudmos

Campylophyllum calcareum

Dwergparelmos

Weissia rostellata

Dwergsnavelmos

Rhynchostegiella curviseta

Echt maanmos

Cephalozia lunulifolia

Eirond knikkertjesmos

Physcomitrium eurystomum

Fraai thujamos

Thuidium delicatulum

Franjegoudkorrelmos

Fossombronia fimbriata

Gebogen penseelmos

Seligeria recurvata

Geel smaltandmos

Ditrichum pallidum

Gegroefd hondstandmos

Cynodontium polycarpon

Geplooid palmpjesmos

Plasteurhynchium striatulum

Gerafeld veenmos

Sphagnum girgensohnii

Gerand blaasjesmos

Sphaerocarpos texanus

Gesloten haarmuts

Orthotrichum acuminatum

Gestekeld blaasjesmos

Sphaerocarpos michelii

Gestekeld hauwmos

Anthoceros caucasicus

Getand iepenmos

Zygodon dentatus

Getande haarmuts

Orthotrichum scanicum

Gewoon beeksterretje

Dichodontium pellucidum

Gezoomd muisjesmos

Grimmia ovalis

Glanzend broedpeermos

Pohlia andalusica

Greppeldraadmos

Cephaloziella stellulifera

Grof snavelmos

Eurhynchium angustirete

Groot kringmos

Neckera crispa

Groot staartjesmos

Philonotis calcarea

Groot zweepmos

Bazzania trilobata

Hakig kronkelbladmos

Pleurochaete squarrosa

Kalkdraadmos

Cephaloziella baumgartneri

Kalkeendagsmos

Ephemerum recurvifolium

Kalkgreppelmos

Dicranella howei

Kalktrapmos

Lophozia perssonii

Kamveenmos

Sphagnum affine

Klein beekvedermos

Fissidens pusillus

Klein gezoomd vedermos

Fissidens viridulus

Klein gladkelkje

Leiocolea bantriensis

Klein goudkorrelmos

Fossombronia pusilla

Klein klauwtjesmos

Hypnum pallescens

Klein klokhoedje

Encalypta vulgaris

Klein kronkelbladmos

Tortella inflexa

Klein riviervedermos

Fissidens arnoldii

Knopaloëmos

Aloina brevirostris

Knopwintermos

Microbryum floerkeanum

Komkommermos

Taxiphyllum wissgrillii

Kortstelig plaatjesmos

Pterygoneurum ovatum

Kraggestaartjesmos

Philonotis marchica

Krom visgraatjesmos

Distichium inclinatum

Kruikmos

Splachnum ampullaceum

Langhalsmos

Trematodon ambiguus

Leemklauwtjesmos

Calliergonella lindbergii

Mergelpenseelmos

Seligeria calcarea

Mijtermos

Haplomitrium hookeri

Oeverbisschopsmuts

Racomitrium aciculare

Oevereendagsmos

Ephemerum rutheanum

Ongezoomd ertsmos

Scopelophila cataractae

Plooimuts

Ptychomitrium polyphyllum

Priembladmos

Dicranodontium denudatum

Recht eendagsmos

Ephemerum cohaerens

Recht granietmos

Hedwigia ciliata

Recht visgraatjesmos

Distichium capillaceum

Rietdakmos

Leptodontium flexifolium

Rondbladig snavelmos

Rhynchostegium rotundifolium

Rood oortjesmos

Jungermannia hyalina

Rood rimpelmos

Atrichum angustatum

Ruig boomvorkje

Metzgeria temperata

Schermlevermos

Reboulia hemisphaerica

Schorsdekmos

Sematophyllum substrumulosum

Schubmos

Myrinia pulvinata

Slakkenhuismos

Leptodon smithii

Slank staartjesmos

Philonotis arnellii

Smalbladig veenmos

Sphagnum angustifolium

Spatsnavelmos

Rhynchostegiella teneriffae

Speldenknopmos

Micromitrium tenerum

Spits dubbeltandmos

Didymodon acutus

Stekeltjesmos

Pterigynandrum filiforme

Sterretjeshaarmuts

Orthotrichum rupestre

Stijf kroesmos

Ulota coarctata

Strodakmos

Leptodontium gemmascens

Tandloos muisjesmos

Grimmia anodon

Tandloos penseelmos

Seligeria donniana

Tonghaarmuts

Orthotrichum rogeri

Tufmos

Eucladium verticillatum

Uitgebeten veenmos

Sphagnum riparium

Urnknikmos

Bryum turbinatum

Vertakt vliesjesmos

Weissia squarrosa

Vlierhaarmuts

Orthotrichum consimile

Vloedschedemos

Timmia megapolitana

Wormmos

Pseudocalliergon trifarium

Zilt knikmos

Bryum marratii

Zonneknikmos

Bryum torquescens

Rode Lijst Vaatplanten

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

 

Aangebrande orchis

Neotinea ustulata

Akkerbedstro

Asperula arvensis

Blauwe leeuwenbek

Linaria arvensis

Bleekgeel blaasjeskruid

Utricularia ochroleuca

Bosboterbloem

Ranunculus polyanthemos ssp. nemorosus

Brede zannichellia

Zannichellia palustris ssp. major

Breed vlieszaad

Corispermum marschallii

Dichtbloemig kweldergras

Puccinellia rupestris

Driedelige waterranonkel

Ranunculus tripartitus

Drijvende waterranonkel

Ranunculus omiophyllus

Eenzijdig wintergroen

Orthilia secunda

Geel cypergras

Cyperus flavescens

Gekield sterrenkroos

Callitriche cophocarpa

Kalkzwenkgras

Festuca pallens

Klein slijkgras

Spartina maritima

Kleine kroosvaren

Azolla cristata

Kleine vlotvaren

Salvinia natans

Koraalwortel

Corallorrhiza trifida

Korenschijnspurrie

Spergularia segetalis

Kruismuur

Moenchia erecta

Liggende raket

Sisymbrium supinum

Meekrap

Rubia tinctorum

Omgebogen vetkruid

Sedum cepaea

Paardenhoefklaver

Hippocrepis comosa

Priemvetmuur

Sagina subulata

Ruig zoutkruid

Bassia hirsuta

Slijkzegge

Carex limosa

Spatelviltkruid

Filago pyramidata

Vlasdolik

Lolium remotum

Vlashuttentut

Camelina sativa ssp. alyssum

Vlaswarkruid

Cuscuta epilinum

Wantsenorchis

Anacamptis coriophora

Waternoot

Trapa natans

Wilgsla

Lactuca saligna

Witte muggenorchis

Pseudorchis albida

Zomeradonis

Adonis aestivalis

Zomerschroeforchis

Spiranthes aestivalis

In het wild verdwenen uit Nederland

 

Akkerzenegroen

Ajuga chamaepitys

Blauwgras

Sesleria albicans

Boswalstro

Galium sylvaticum

Dolik

Lolium temulentum

Driehoornig walstro

Galium tricornutum

Franse boekweit

Fagopyrum tataricum

Gevlekt biggenkruid

Hypochaeris maculata

Hennepvreter

Orobanche ramosa

Paardenzuring

Rumex aquaticus

Prachtanjer

Dianthus superbus

Viltzegge

Carex tomentosa

Wildemanskruid

Pulsatilla vulgaris

Zaagblad

Serratula tinctoria

Zeegroen walstro

Galium glaucum

Zwarte lathyrus

Lathyrus niger

Ernstig bedreigd

 

Akkerboterbloem

Ranunculus arvensis

Beklierde ogentroost

Euphrasia officinalis

Berggamander

Teucrium montanum

Bergvrouwenmantel

Alchemilla monticola

Bleek schildzaad

Alyssum alyssoides

Brave hendrik

Chenopodium bonus-henricus

Brede raai

Galeopsis ladanum

Breed wollegras

Eriophorum latifolium

Bruinrode wespenorchis

Epipactis atrorubens

Duitse brem

Genista germanica

Geel viltkruid

Filago lutescens

Geoorde veldsla

Valerianella rimosa

Gesteelde zoutmelde

Atriplex pedunculata

Getande veldsla

Valerianella dentata

Gevlekt zonneroosje

Tuberaria guttata

Groene nachtorchis

Dactylorhiza viridis

Grote bosaardbei

Fragaria moschata

Grote muggenorchis

Gymnadenia conopsea

Handjesereprijs

Veronica triphyllos

Herfstschroeforchis

Spiranthes spiralis

Honingorchis

Herminium monorchis

Kalkboterbloem

Ranunculus polyanthemos ssp. polyanthemoides

Kalketrip

Centaurea calcitrapa

Karwijselie

Selinum carvifolia

Klein spiegelklokje

Legousia hybrida

Klein zeegras

Zostera noltei

Kleine ereprijs

Veronica verna

Kleine wolfsklauw

Lycopodium tristachyum

Kluwenklokje

Campanula glomerata

Knollathyrus

Lathyrus linifolius

Koprus

Juncus capitatus

Kraagroos

Rosa agrestis

Kranskarwij

Carum verticillatum

Kranssalie

Salvia verticillata

Kruipend moerasscherm

Apium repens

Lange zonnedauw

Drosera anglica

Liggend bergvlas

Thesium humifusum

Liggende ereprijs

Veronica prostrata

Malrove

Marrubium vulgare

Moerasgamander

Teucrium scordium

Moerassmele

Deschampsia setacea

Muurbloem

Erysimum cheiri

Naakte lathyrus

Lathyrus aphaca

Naaldenkervel

Scandix pecten-veneris

Overblijvende hardbloem

Scleranthus perennis

Purperorchis

Orchis purpurea

Roggelelie

Lilium bulbiferum ssp. croceum

Rozenkransje

Antennaria dioica

Ruwe dravik

Bromopsis ramosa ssp. ramosa

Scherpkruid

Asperugo procumbens

Slank wollegras

Eriophorum gracile

Smalle raai

Galeopsis angustifolia

Spits havikskruid

Hieracium lactucella

Steenbraam

Rubus saxatilis

Stijve steenraket

Erysimum virgatum

Tengere veldmuur

Minuartia hybrida

Trosgamander

Teucrium botrys

Tweehuizige zegge

Carex dioica

Veenbloembies

Scheuchzeria palustris

Veenmosorchis

Hammarbya paludosa

Veenorchis

Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola

Vliegenorchis

Ophrys insectifera

Vogelnestje

Neottia nidus-avis

Waterlobelia

Lobelia dortmanna

Weidekervel-torkruid

Oenanthe silaifolia

Weidevergeet-mij-nietje

Myosotis scorpioides ssp. nemorosa

Wilde averuit

Artemisia campestris ssp. campestris

Wilde ridderspoor

Consolida regalis

Wilde weit

Melampyrum arvense

Zandwolfsmelk

Euphorbia seguieriana

Zinkschapengras

Festuca ovina ssp. guestphalica

Bedreigd

 

Akkerdoornzaad

Torilis arvensis

Akkerogentroost

Odontites vernus ssp. vernus

Armbloemige waterbies

Eleocharis quinqueflora

Bergandoorn

Stachys recta

Bergbeemdgras

Poa chaixii

Berghertshooi

Hypericum montanum

Besanjelier

Silene baccifera

Betonie

Stachys officinalis

Bilzekruid

Hyoscyamus niger

Blaasvaren

Cystopteris fragilis

Blauw guichelheil

Anagallis arvensis ssp. foemina

Bleek bosvogeltje

Cephalanthera damasonium

Bleke schubwortel

Lathraea squamaria

Blonde zegge

Carex hostiana

Bosdravik

Bromopsis ramosa ssp. benekenii

Bottelroos

Rosa villosa

Christoffelkruid

Actaea spicata

Draadgentiaan

Cicendia filiformis

Draadklaver

Trifolium micranthum

Dreps

Bromus secalinus

Driedistel

Carlina vulgaris

Driekantige bies

Schoenoplectus triqueter

Duifkruid

Scabiosa columbaria

Duitse gentiaan

Gentianella germanica

Dwergbloem

Centunculus minimus

Dwergrus

Juncus pygmaeus

Dwergvlas

Radiola linoides

Echt lepelblad

Cochlearia officinalis ssp. officinalis

Eironde leeuwenbek

Kickxia spuria

Fijn goudscherm

Bupleurum tenuissimum

Fijnstengelige vrouwenmantel

Alchemilla filicaulis

Fraai hertshooi

Hypericum pulchrum

Franjegentiaan

Gentianopsis ciliata

Franse silene

Silene gallica

Gelobde maanvaren

Botrychium lunaria

Gelobde melde

Atriplex laciniata

Genadekruid

Gratiola officinalis

Gevlekt hertshooi

Hypericum maculatum ssp. maculatum

Glad biggenkruid

Hypochaeris glabra

Groenknolorchis

Liparis loeselii

Groot spiegelklokje

Legousia speculum-veneris

Groot zeegras

Zostera marina

Grote biesvaren

Isoetes lacustris

Grote bremraap

Orobanche rapum-genistae

Grote wolfsklauw

Lycopodium clavatum

Harlekijn

Anacamptis morio

Heelbeen

Holosteum umbellatum

Italiaanse clematis

Clematis viticella

Kale vrouwenmantel

Alchemilla glabra

Karthuizer anjer

Dianthus carthusianorum

Karwij

Carum carvi

Klein glaskroos

Elatine hydropiper

Klein glidkruid

Scutellaria minor

Klein nimfkruid

Najas minor

Klein wintergroen

Pyrola minor

Kleine biesvaren

Isoetes echinospora

Kleine schorseneer

Scorzonera humilis

Kleine steentijm

Clinopodium acinos

Kleine tijm

Thymus serpyllum

Kleinste egelskop

Sparganium natans

Kleverige reigersbek

Erodium lebelii

Klimopklokje

Wahlenbergia hederacea

Knolsteenbreek

Saxifraga granulata

Knolvossenstaart

Alopecurus bulbosus

Knopbies

Schoenus nigricans

Korensla

Arnoseris minima

Langstengelig fonteinkruid

Potamogeton praelongus

Linnaeusklokje

Linnaea borealis

Mannetjesorchis

Orchis mascula

Melkviooltje

Viola persicifolia

Muurganzenvoet

Chenopodium murale

Nachtkoekoeksbloem

Silene noctiflora

Noords walstro

Galium boreale

Onderaardse klaver

Trifolium subterraneum

Ondergedoken moerasscherm

Apium inundatum

Plat blaasjeskruid

Utricularia intermedia

Platte bies

Blysmus compressus

Poppenorchis

Orchis anthropophora

Riempjes

Corrigiola litoralis

Rond sterrenkroos

Callitriche hermaphroditica

Ronde zegge

Carex diandra

Rood bosvogeltje

Cephalanthera rubra

Rossig fonteinkruid

Potamogeton alpinus

Ruw parelzaad

Lithospermum arvense

Slanke gentiaan

Gentianella amarella

Spiesraket

Sisymbrium loeselii

Spiraalruppia

Ruppia cirrhosa

Stekende bies

Schoenoplectus pungens

Stijf struisriet

Calamagrostis stricta

Stijve moerasweegbree

Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides

Stinkende ganzenvoet

Chenopodium vulvaria

Stinkende kamille

Anthemis cotula

Stofzaad

Monotropa hypopitys

Valkruid

Arnica montana

Veldgentiaan

Gentianella campestris

Veldkruidkers

Lepidium campestre

Verfbrem

Genista tinctoria

Vetblad

Pinguicula vulgaris

Viltroos

Rosa tomentosa

Vlottende waterranonkel

Ranunculus fluitans

Vlozegge

Carex pulicaris

Voorjaarsganzerik

Potentilla tabernaemontani

Vroege ereprijs

Veronica praecox

Waterlepeltje

Ludwigia palustris

Welriekende nachtorchis

Platanthera bifolia

Wijdbloeiende rus

Juncus tenageia

Wilde kievitsbloem

Fritillaria meleagris

Witte rapunzel

Phyteuma spicatum ssp. spicatum

Witte waterranonkel

Ranunculus ololeucos

Wolfskers

Atropa bella-donna

Wrangwortel

Helleborus viridis

Zeegerst

Hordeum marinum

Zilt torkruid

Oenanthe lachenalii

Zinkviooltje

Viola lutea ssp. calaminaria

Zwartblauwe rapunzel

Phyteuma spicatum ssp. nigrum

Zweedse kornoelje

Cornus suecica

Kwetsbaar

 

Aardbeiganzerik

Potentilla sterilis

Aarddistel

Cirsium acaule

Aardkastanje

Bunium bulbocastanum

Absintalsem

Artemisia absinthium

Akkerandoorn

Stachys arvensis

Akkerleeuwenbek

Misopates orontium

Akkerviltkruid

Filago arvensis

Beemdhaver

Helictotrichon pratense

Beemdkroon

Knautia arvensis

Beenbreek

Narthecium ossifragum

Bergdravik

Bromopsis erecta

Bergnachtorchis

Platanthera montana

Bevertjes

Briza media

Blauw kweldergras

Puccinellia fasciculata

Blauw walstro

Sherardia arvensis

Blauwe bremraap

Orobanche purpurea

Blauwe zeedistel

Eryngium maritimum

Bleek kweldergras

Puccinellia distans ssp. borealis

Bleekgele hennepnetel

Galeopsis segetum

Bochtige klaver

Trifolium medium

Bolderik

Agrostemma githago

Bonte paardenstaart

Equisetum variegatum

Bospaardenstaart

Equisetum sylvaticum

Bostulp

Tulipa sylvestris

Brede orchis

Dactylorhiza majalis ssp. majalis

Brede wolfsmelk

Euphorbia platyphyllos

Breed fakkelgras

Koeleria pyramidata

Dauwnetel

Galeopsis speciosa

Dennenwolfsklauw

Huperzia selago

Doffe ereprijs

Veronica opaca

Donkergroene basterdwederik

Epilobium obscurum

Doorgroeide boerenkers

Thlaspi perfoliatum

Draadzegge

Carex lasiocarpa

Drijvende egelskop

Sparganium angustifolium

Drijvende waterweegbree

Luronium natans

Duinaveruit

Artemisia campestris ssp. maritima

Dunstaart

Parapholis strigosa

Echte guldenroede

Solidago virgaurea

Eenarig wollegras

Eriophorum vaginatum

Engels gras

Armeria maritima

Engels lepelblad

Cochlearia officinalis ssp. anglica

Engelse alant

Inula britannica

Fijne ooievaarsbek

Geranium columbinum

Galigaan

Cladium mariscus

Geelhartje

Linum catharticum

Gegroefde veldsla

Valerianella carinata

Gele zegge

Carex flava

Gestreepte klaver

Trifolium striatum

Gewone vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris

Gewone zoutmelde

Atriplex portulacoides

Gewoon kweldergras

Puccinellia maritima

Gladde ereprijs

Veronica polita

Glanzige hoornbloem

Cerastium fontanum ssp. holosteoides

Grondster

Illecebrum verticillatum

Gulden boterbloem

Ranunculus auricomus

Gulden sleutelbloem

Primula veris

Heelkruid

Sanicula europaea

Heemst

Althaea officinalis

Heidekartelblad

Pedicularis sylvatica

Heidezegge

Carex ericetorum

Herfsttijloos

Colchicum autumnale

Kale struweelroos

Rosa dumalis

Kalkwalstro

Galium pumilum

Karwijvarkenskervel

Peucedanum carvifolia

Klavervreter

Orobanche minor

Klein blaasjeskruid

Utricularia minor

Klein warkruid

Cuscuta epithymum

Kleinbloemige roos

Rosa micrantha

Kleinbloemige salie

Salvia verbenaca

Kleine bevernel

Pimpinella saxifraga

Kleine valeriaan

Valeriana dioica

Kleine wolfsmelk

Euphorbia exigua

Klimopwaterranonkel

Ranunculus hederaceus

Knikbloem

Chondrilla juncea

Knikkend nagelkruid

Geum rivale

Knolspirea

Filipendula vulgaris

Knopig doornzaad

Torilis nodosa

Knotszegge

Carex buxbaumii

Kortarige zeekraal

Salicornia europaea

Kruidvlier

Sambucus ebulus

Kruipbrem

Genista pilosa

Kruipende moerasweegbree

Baldellia ranunculoides ssp. repens

Kruisbladwalstro

Cruciata laevipes

Kuifvleugeltjesbloem

Polygala comosa

Lathyruswikke

Vicia lathyroides

Lavendelhei

Andromeda polifolia

Liggende asperge

Asparagus officinalis ssp. prostratus

Liggende vleugeltjesbloem

Polygala serpyllifolia

Melkkruid

Glaux maritima

Moerashertshooi

Hypericum elodes

Moeraskartelblad

Pedicularis palustris

Moeraskruiskruid

Jacobaea paludosa

Moeraslathyrus

Lathyrus palustris

Moeraswespenorchis

Epipactis palustris

Moeraswolfsmelk

Euphorbia palustris

Moeslook

Allium oleraceum

Muurhavikskruid

Hieracium murorum

Noordse zegge

Carex aquatilis

Oeverkruid

Littorella uniflora

Ongelijkbladig fonteinkruid

Potamogeton gramineus

Oosterse morgenster

Tragopogon pratensis ssp. orientalis

Oot

Avena fatua

Paardenbloemstreepzaad

Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia

Paardenhaarzegge

Carex appropinquata

Parnassia

Parnassia palustris

Plat fonteinkruid

Potamogeton compressus

Polei

Mentha pulegium

Polzegge

Carex cespitosa

Rapunzelklokje

Campanula rapunculus

Rijsbes

Vaccinium uliginosum

Rijstgras

Leersia oryzoides

Rode bies

Blysmus rufus

Rond kaasjeskruid

Malva pusilla

Rond wintergroen

Pyrola rotundifolia

Ruig hertshooi

Hypericum hirsutum

Ruig viooltje

Viola hirta

Ruige anjer

Dianthus armeria

Ruige leeuwentand

Leontodon hispidus

Ruige weegbree

Plantago media

Scherpe fijnstraal

Erigeron acer

Schijnraket

Erucastrum gallicum

Schorrenkruid

Suaeda maritima

Schorrenzoutgras

Triglochin maritima

Selderij

Apium graveolens

Sierlijke vetmuur

Sagina nodosa

Sikkelklaver

Medicago falcata

Slanke mantelanjer

Petrorhagia prolifera

Slanke wikke

Vicia tetrasperma ssp. gracilis

Slofhak

Anthoxanthum aristatum

Snavelruppia

Ruppia maritima

Spaanse ruiter

Cirsium dissectum

Spiesleeuwenbek

Kickxia elatine

Spits fonteinkruid

Potamogeton acutifolius

Steenanjer

Dianthus deltoides

Stengelloze sleutelbloem

Primula vulgaris

Stijf vergeet-mij-nietje

Myosotis stricta

Stijve wikke

Vicia tenuifolia

Stijve wolfsmelk

Euphorbia stricta

Stomp fonteinkruid

Potamogeton obtusifolius

Teer vederkruid

Myriophyllum alterniflorum

Tengere distel

Carduus tenuiflorus

Torenkruid

Arabis glabra

Tripmadam

Sedum rupestre

Trosdravik

Bromus racemosus

Tweestijlige meidoorn

Crataegus laevigata

Valse kamille

Anthemis arvensis

Veenbies

Trichophorum cespitosum ssp. germanicum

Veenreukgras

Hierochloe odorata

Veldsalie

Salvia pratensis

Vingerzegge

Carex digitata

Vleeskleurige orchis

Dactylorhiza incarnata

Vlottende bies

Eleogiton fluitans

Voorjaarszegge

Carex caryophyllea

Wasgagel

Morella caroliniensis

Waterscheerling

Cicuta virosa

Weidekervel

Silaum silaus

Welriekende agrimonie

Agrimonia procera

Wild kattenkruid

Nepeta cataria

Wit bosvogeltje

Cephalanthera longifolia

Witte engbloem

Vincetoxicum hirundinaria

Witte munt

Mentha suaveolens

Witte snavelbies

Rhynchospora alba

Zacht loogkruid

Salsola tragus

Zacht vetkruid

Sedum sexangulare

Zeealsem

Artemisia maritima

Zeepostelein

Honckenya peploides

Zeerus

Juncus maritimus

Zeeweegbree

Plantago maritima

Zilte waterranonkel

Ranunculus baudotii

Zomerklokje

Leucojum aestivum

Gevoelig

 

Aapjesorchis

Orchis simia

Alpenandoorn

Stachys alpina

Alpenheksenkruid

Circaea alpina

Amandelwolfsmelk

Euphorbia amygdaloides

Behaarde struweelroos

Rosa caesia

Berendruif

Arctostaphylos uva-ursi

Berglook

Allium carinatum

Bergsteentijm

Clinopodium menthifolium

Berijpte viltroos

Rosa sherardii

Beursjesganzenvoet

Chenopodium chenopodioides

Blauwe knoop

Succisa pratensis

Bokkenorchis

Himantoglossum hircinum

Borstelgras

Nardus stricta

Bosaardbei

Fragaria vesca

Brede waterpest

Elodea canadensis

Dicht langbaardgras

Vulpia fasciculata

Distelbremraap

Orobanche reticulata

Dodemansvingers

Oenanthe crocata

Draadfonteinkruid

Potamogeton filiformis

Draadzwenkgras

Festuca heterophylla

Dubbelloof

Blechnum spicant

Dwerggras

Mibora minima

Echte gamander

Teucrium chamaedrys

Eenbloemig wintergroen

Moneses uniflora

Eenbloemige zeekraal

Salicornia pusilla

Eivormige waterbies

Eleocharis ovata

Franse aardkastanje

Conopodium majus

Geel zonneroosje

Helianthemum nummularium

Geelgroene vrouwenmantel

Alchemilla xanthochlora

Geelgroene wespenorchis

Epipactis muelleri

Gegolfd fonteinkruid

Potamogeton x angustifolius

Gele kornoelje

Cornus mas

Gele monnikskap

Aconitum vulparia

Geplooide vrouwenmantel

Alchemilla subcrenata

Gestreepte greppelrus

Juncus foliosus

Gevlekte orchis

Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Gewimperd langbaardgras

Vulpia ciliata ssp. ciliata

Gewone agrimonie

Agrimonia eupatoria

Gipskruid

Gypsophila muralis

Gladde zegge

Carex laevigata

Graskers

Lepidium graminifolium

Groensteel

Asplenium viride

Grote graslelie

Anthericum liliago

Hauwklaver

Tetragonolobus maritimus

Hondsviooltje

Viola canina

IJle lamsoor

Limonium humile

Jeneverbes

Juniperus communis

Kalkhoornbloem

Cerastium brachypetalum

Kalkraket

Calepina irregularis

Kamgras

Cynosurus cristatus

Kattendoorn

Ononis repens ssp. spinosa

Klein heksenkruid

Circaea x intermedia

Klein sterrenkroos

Callitriche palustris

Kleine kattenstaart

Lythrum hyssopifolia

Kleine keverorchis

Neottia cordata

Kleine knotszegge

Carex hartmanii

Kleine ratelaar

Rhinanthus minor

Klokjesgentiaan

Gentiana pneumonanthe

Kogelbies

Scirpoides holoschoenus

Korenbloem

Centaurea cyanus

Krabbenscheer

Stratiotes aloides

Kranssalomonszegel

Polygonatum verticillatum

Kruiptijm

Thymus praecox

Kruisbladgentiaan

Gentiana cruciata

Kustzegge

Carex divisa

Lancetbladige basterdwederik

Epilobium lanceolatum

Langstekelige distel

Carduus acanthoides

Lansvaren

Polystichum lonchitis

Moerasbasterdwederik

Epilobium palustre

Noordse rus

Juncus balticus

Pijlscheefkelk

Arabis hirsuta ssp. sagittata

Piramidezenegroen

Ajuga pyramidalis

Rechte driehoeksvaren

Gymnocarpium robertianum

Rijncentaurie

Centaurea stoebe

Rode bremraap

Orobanche lutea

Rode dophei

Erica cinerea

Rode ogentroost

Odontites vernus ssp. serotinus

Ronde zonnedauw

Drosera rotundifolia

Rood peperboompje

Daphne mezereum

Ruige rupsklaver

Medicago polymorpha

Ruwe klaver

Trifolium scabrum

Schijnheggenroos

Rosa subcollina

Schijnkraagroos

Rosa inodora

Schijnviltroos

Rosa pseudoscabriuscula

Schubvaren

Asplenium ceterach

Schubzegge

Carex lepidocarpa

Sikkelkruid

Falcaria vulgaris

Slanke vrouwenmantel

Alchemilla micans

Slanke zegge

Carex strigosa

Smal longkruid

Pulmonaria montana

Smalle beukvaren

Phegopteris connectilis

Soldaatje

Orchis militaris

Spaanse zuring

Rumex scutatus

Spitslobbige vrouwenmantel

Alchemilla acutiloba

Steenhoornbloem

Cerastium pumilum

Stekelbrem

Genista anglica

Stengelomvattend havikskruid

Hieracium amplexicaule

Stijve ogentroost

Euphrasia stricta

Stinkend streepzaad

Crepis foetida

Stippelzegge

Carex punctata

Strobloem

Helichrysum arenarium

Tere stekelvaren

Dryopteris expansa

Vals muizenoor

Hieracium peleterianum

Varkensvenkel

Peucedanum officinale

Vertakte paardenstaart

Equisetum ramosissimum

Vogelpootklaver

Trifolium ornithopodioides

Vroege zegge

Carex praecox

Waterdrieblad

Menyanthes trifoliata

Weegbreefonteinkruid

Potamogeton coloratus

Weideklokje

Campanula patula

Wilde dwergmispel

Cotoneaster integerrimus

Wilde gagel

Myrica gale

Wilde kool

Brassica oleracea ssp. oleracea

Wilde peterselie

Petroselinum segetum

Wilgalant

Inula salicina

Wollige distel

Cirsium eriophorum

Zachte hennepnetel

Galeopsis pubescens

Zandvarkensgras

Polygonum oxyspermum ssp. raii

Zeelathyrus

Lathyrus japonicus

Zinkboerenkers

Thlaspi caerulescens

Zwartmoeskervel

Smyrnium olusatrum

Rode Lijst Libellen

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

 

Bronslibel

Oxygastra curtisii

Dwergjuffer

Nehalennia speciosa

Mercuurwaterjuffer

Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale

Oostelijke witsnuitlibel

Leucorrhinia albifrons

Sierlijke witsnuitlibel

Leucorrhinia caudalis

Ernstig bedreigd

 

Donkere waterjuffer

Coenagrion armatum

Hoogveenglanslibel

Somatochlora arctica

Kempense heidelibel

Sympetrum depressiusculum

Speerwaterjuffer

Coenagrion hastulatum

Bedreigd

 

Beekrombout

Gomphus vulgatissimus

Bosbeekjuffer

Calopteryx virgo ssp. virgo

Gaffellibel

Ophiogomphus cecilia

Gevlekte glanslibel

Somatochlora flavomaculata

Gewone bronlibel

Cordulegaster boltonii ssp. boltonii

Noordse winterjuffer

Sympecma paedisca

Kwetsbaar

 

Gevlekte witsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

Groene glazenmaker

Aeshna viridis

Maanwaterjuffer

Coenagrion lunulatum

Noordse glazenmaker

Aeshna subarctica ssp. elisabethae

Venglazenmaker

Aeshna juncea

Venwitsnuitlibel

Leucorrhinia dubia ssp. dubia

Gevoelig

 

Kleine tanglibel

Onychogomphus forcipatus ssp. forcipatus

Zuidelijke oeverlibel

Orthetrum brunneum

Rode Lijst Sprinkhanen en krekels

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

 

Europese treksprinkhaan

Locusta migratoria

Klappersprinkhaan

Psophus stridulus

Weidesprinkhaan

Chorthippus dorsatus

Ernstig bedreigd

 

Bosdoorntje

Tetrix bipunctata

Kleine wrattenbijter

Gampsocleis glabra

Wrattenbijter

Decticus verrucivorus

Zadelsprinkhaan

Ephippiger ephippiger

Kwetsbaar

 

Huiskrekel

Acheta domesticus

Veldkrekel

Gryllus campestris

Zompsprinkhaan

Chorthippus montanus

Gevoelig

 

Kleine groene sabelsprinkhaan

Tettigonia cantans

Locomotiefje

Chorthippus apricarius

Rosse sprinkhaan

Gomphocerippus rufus

Steppesprinkhaan

Chorthippus vagans

Rode Lijst Vissen

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

 

Fint

Alosa fallax

Trompetterzeenaald

Syngnathus typhle

Vleet

Dipturus batis

Zeestekelbaars

Spinachia spinachia

Ernstig bedreigd

 

Doornhaai

Squalus acanthias

Gevlekte rog

Raja montagui

Grote pieterman

Trachinus draco

Kwabaal

Lota lota

Bedreigd

 

Beekforel

Salmo trutta ssp. fario

Beekprik

Lampetra planeri

Geep

Belone belone

Stekelrog

Raja clavata

Vorskwab

Raniceps raninus

Kwetsbaar

 

Alver

Alburnus alburnus

Barbeel

Barbus barbus

Gestippelde alver

Alburnoides bipunctatus

Grote modderkruiper

Misgurnus fossilis

Horsmakreel

Trachurus trachurus

Kopvoorn

Squalius cephalus

Kroeskarper

Carassius carassius

Makreel

Scomber scombrus

Puitaal

Zoarces viviparus

Rivierdonderpad

Cottus perifretum

Slakdolf

Liparis liparis

Sneep

Chondrostoma nasus

Serpeling

Leuciscus leuciscus

Spiering

Osmerus eperlanus

Gevoelig

 

Beekdonderpad

Cottus rhenanus

Dwergbolk

Trisopterus minutus

Dwergbot

Phrynorhombus norvegicus

Elrits

Phoxinus phoxinus

Houting

Coregonus oxyrinchus

Kabeljauw

Gadus morhua

Kleine koornaarvis

Atherina boyeri

Kortsnuitzeepaardje

Hippocampus hippocampus

Rivierprik

Lampetra fluviatilis

Steenslijmvis

Lipophrys pholis

Tongschar

Microstomus kitt

Wijting

Merlangius merlangus

Zeeprik

Petromyzon marinus

Zuignapvis

Diplecogaster bimaculata

Zwartooglipvis

Symphodus melops

Naar boven