VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘DE KNIPE’ TER INZAGE
Logo Heerenveen
Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 7 september 2015 het bestemmingsplan ‘De Knipe’ (IMRO-identificatie NL.IMRO.0074.BPNdeknipe-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht, zijn opgesomd in een bij het raadsbesluit behorende bijlage. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de kern De Knipe. Het plan is bedoeld om de bestaande planologische situatie vast te leggen. Het bestemmingsplan heeft daarom een consoliderend karakter.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde (digitale) bestemmingsplan zijn met ingang van donderdag 22 oktober 2015 langs elektronische weg beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u de mogelijkheid heeft om het bestemmingsplan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of de IMRO-identificatie NL.IMRO.0074.BPNdeknipe-VG01. Daarnaast is een papieren versie van het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit in te zien in het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht èn belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang van 22 oktober 2015 gedurende een periode van zes weken, tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verder kunnen belanghebbenden gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's Gravenhage.
Griffierecht
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Naar boven