Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2015, 36273Besluiten van algemene strekking

Wijziging van artikel 33b van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

15 oktober 2015

Nr. IZV 2015-860

Directoraat-generaal voor Fiscale ZakenDirectie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 37a, lid 3 van de Wet op de omzetbelasting 1968;

ARTIKEL I

In de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 wordt in artikel 33b ‘€ 100.000’ vervangen door: € 50.000.

ARTIKEL II

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Algemeen

Begin dit jaar is Nederland door de Europese Commissie in gebreke gesteld vanwege het niet voldoen aan artikel 263 lid 1 bis van de btw-richtlijn.1 Ingevolge die bepaling dienen ondernemers hun opgaaf intracommunautaire leveringen per maand te doen indien – in het kort – het totaalbedrag zonder btw van deze leveringen hoger is dan € 50.000 per kwartaal. In Nederland geldt nog steeds de hogere grens van € 100.000 zoals deze op grond van artikel 263 1 ter gold tot 1 januari 2012. Nu onze nationale regelgeving op dit punt evident in strijd is met deze btw-richtlijn wordt de drempel met ingang van 1 januari 2016 verlaagd naar € 50.000. Door de verlaging van de drempel moeten voortaan meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen inzenden. Dit leidt tot een structurele toename van de administratieve lasten voor bedrijven met € 2,5 miljoen. De uitvoeringskosten bij de Belastingdienst nemen structureel toe met € 0,25 miljoen. Dit vanaf aanvang van het kalenderjaar 2016.

Artikelsgewijs

Artikel I

Artikel I (artikel33b van de Uitvoeringsbeschikking OB 1968)

Het drempelbedrag wordt in overeenstemming gebracht met de € 50.000 genoemd in artikel 263, lid 1 bis, van de btw-richtlijn.

Artikel II

Artikel II (inwerkingtreding)

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU 2006, L 347) zoals gewijzigd bij Richtlijn 2008/117/EG van de Raad van 16 december betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (PbEU 2009, L 14).

.