Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2015, 36209Overig
Besluit omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw aan de Middenweg 27 te Heerhugowaard
Logo Heerhugowaard
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn afgeweken van de voorschriften van het bestemmingsplan Heerhugowaard Zuidoosthoek voor het:
 • -
  Bouwen;
 • -
  Kappen;
 • -
  Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (afwijken bestemmingsplan) ten behoeve van de toekomstige bouw van maximaal 20 woningen;
Tegen het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen ingediend.
In werking treden van het besluit
Op grond van artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de verleende vergunning in werking met ingang van de zevende week na haar bekendmaking.
Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u, als u belanghebbende bent, hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord Holland, afdeling Publiekrecht, sectie Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag na bekendmaking van het besluit. In het beroepsschrift moeten ten minste zijn vermeld:
 • Naam, adres, datum en handtekening van de indiener;
 • Omschrijving van het besluit waartegen het beroepsschrift is gericht (door bijvoeging van een kopie ervan);
 • Gronden van het beroep (de reden(en) waarom u het met het besluit oneens bent).
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.
Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.
Het verzoek tot voorlopige voorzieningen moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Publiekrecht, sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.
Een verzoek tot voorlopige voorzieningen kan ook digitaal worden gedaan bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet wel worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.
Crisis- en herstelwet
Op het voorgenomen besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt onder andere in dat een mogelijk beroep versneld zal worden behandeld.
43RO16s