Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 36169

Gepubliceerd op 20 oktober 2015 09:00Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2015, 2015-0000266537, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 19d, zesde lid, van de Wet arbeid vreemdelingen;

Besluit:

ARTIKEL I

In de bijlage behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2015 wordt bij artikel 2 en artikel 15a ‘€ 12.000’ vervangen door: € 8.000.

ARTIKEL II

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 7 oktober 2015.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 oktober 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Met dit besluit worden in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2015 de boetebedragen vervangen. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 7 oktober 2015, bekend onder nummer ECLI:NL:RVS:2015:3138.

Op grond van het in het kader van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving in 2013 aangescherpte boetebeleid, hanteerde de minister een boetenormbedrag van € 12.000 per overtreding van onder meer artikel 2 lid 1 van de Wav. Naar het oordeel van de Afdeling is dit bedrag als bovengrens niet onredelijk als het gaat om hardnekkige malafide werkgevers, voor wie volgens de wetgever hogere boetes nodig zijn. De Afdeling stelt in haar uitspraak echter dat uit het oogpunt van evenredigheid het beleid gedifferentieerd moet worden voor werkgevers die niet tot die groep behoren. Nu het beleid geen ruimte biedt voor zo'n differentiatie is het boetebeleid op dit punt dan ook onredelijk, aldus de Afdeling. De Afdeling hanteert aldus de reeds ingetrokken Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2012.

Het boetebeleid omtrent de Wet arbeid vreemdelingen is sinds 2012 op meer punten gewijzigd dan alleen de hoogte van de boete. Met deze wijziging draagt de minister zorg, dat direct gehoor wordt gegeven aan het toepassen van het lagere boetebedrag door de tarieven van € 12.000 aan te passen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl