Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2015, 35910Raadgevend referendum

Toelating definitief verzoek voor een referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

De voorzitter van de Kiesraad, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een referendum, maakt bekend dat het definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, (Trb. 2014, 160 / Kamerstukken II 2014/15, 34 116, nr. 2) is toegelaten, omdat hiervoor het wettelijk voorgeschreven aantal ondersteuningsverklaringen is ingediend. Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum zijn tenminste 300.000 geldige ondersteuningsverklaringen vereist. In totaal zijn 472.849 verklaringen ontvangen. Van deze verklaringen zijn er 44.910 als ongeldig aangemerkt. Het aantal verklaringen dat als geldig is aangemerkt bedraagt 427.939. De controle van de verklaringen heeft plaatsgevonden door middel van een steekproef overeenkomstig de voorschriften in het Besluit raadgevend referendum.

's-Gravenhage, 12 oktober 2015

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad

Het proces-verbaal inzake de beoordeling van het definitief verzoek en een kopie van de lijsten waarop één of meer verklaringen ongeldig zijn verklaard, liggen gedurende twee weken na de openbare zitting waarop het centraal stembureau het besluit bekend heeft gemaakt, te weten 14 oktober 2015, ter inzage bij de Kiesraad, Herengracht 21 te 's-Gravenhage.

Gedurende zes dagen na de openbare zitting waarin het centraal stembureau het besluit bekend heeft gemaakt, kan een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.