Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2015, 35438Verkeersbesluiten
Voorgenomen verkeersbesluit instellen 30km/uur Mina Druckerhoeve en openstellen / realiseren (gelijkwaardige) kruisingen met Kuyperhoeve, Aletta Jacobshoeve, De Visserhoeve en Troelstrahoeve.
Logo Waddinxveen
 
1. Aanleiding
De Mina Druckerhoeve is gecategoriseerd als 30km-zone en wordt als zodanig ingericht. Dit betekent dat de Kuyperhoeve en de Troelstrahoeve kunnen worden opengesteld en alle kruisingen (inclusief Aletta Jacobshoeve en De Visserhoeve) door middel van plateau’s worden ingericht als gelijkwaardige kruisingen waarop bestuurders van rechts voorrang hebben.
 
2 . Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
 
3 . Motivering
De maatregelen uit dit verkeersbesluit strekken tot:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
 • De Mina Druckerhoeve heeft een erftoegangsfunctie tot de omliggende woonwijken en wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door bestemmingsverkeer;
 • De verkeersintensiteiten op de Mina Druckerhoeve zijn met circa 2.700 mvt/werkdag beperkt;
 • Met het openstellen van de Kuyperhoeve en de Troelstrahoeve wordt de vrijheid van het verkeer bevorderd en worden omrijdbewegingen voorkomen;
 • De verkeersintensiteit op de De Vissershoeve bedraagt circa 800 mvt/werkdag en wordt in de toekomst over drie wegen verdeeld. Hiermee blijven de verkeersintensiteiten op de Kuyperhoeve en de Troelstrahoeve ook na openstelling van de kruisingen beperkt;
 • Door het aanleggen van plateau’s op de kruisingen wordt de snelheid op de Mina Druckerhoeve ter hoogte van de conflictpunten verlaagd en de gelijkwaardigheid van de kruising benadrukt;
 • Het aanwezige (onverplichte) fietspad langs de Mina Druckerhoeve is onderdeel van het hoofdfietsroutenetwerk. Fietsers kunnen zelf kiezen of zij gebruik willen maken van het fietspad of de (30km) rijbaan. Bromfietsers dienen gebruik te maken van de rijbaan;
 • Binnen 30km-zones zijn borden “verleen voorrang” (bord B6) volgens de Uitvoeringsvoorschriften BABW wettelijk niet toegestaan met uitzondering van rotondes en kruispunten met een vrij liggende busbaan, een vrij liggend (brom)fietspad of een hoofdfietsroute, die duidelijk als zodanig herkenbaar is en waarop slechts een ondergeschikte hoeveelheid gemotoriseerd verkeer voorkomt;
 • Aangezien het fietspad langs de Mina Druckerhoeve binnen 5 meter van de rijbaan is gelegen vormt deze onderdeel van dezelfde weg. Het eventueel regelen van de voorrang op dit vrij liggende hoofdfietspad is ongewenst omdat daarmee ook de voorrang op de kruising met de rijbaan wordt geregeld;
 • De bestaande voorrangskruising Mina Druckerhoeve met Troelstrahoeve en Marga Klompehoeve voor fietsers dient gezien de 30-zone opgeheven te worden.
 
4. Overleg
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover negatief advies uit met betrekking tot de aanwezigheid van een vrij liggend fietspad binnen het 30 km/uur verblijfsgebied.
Afweging gemeente t.a.v. advies politie
In de richtlijnen van Basiskenmerken wegontwerp (CROW 315) en Basiskenmerken kruispunten en rotondes (CROW 315a) is opgenomen dat op 30 km erftoegangswegen geen aparte voorzieningen voor fietsers aanwezig zijn. Op basis van de (wettelijke) Uitvoeringsvoorschriften BABW valt op te maken dat binnen 30km zones wel hoofdfietsroutes zijn toegestaan. Het fietspad langs de Mina Druckerhoeve is in het Mobiliteitsplan als hoofdfietsroute opgenomen. Om de kwaliteit van het hoofdfietsroutenetwerk optimaal te houden is besloten om op dit punt af te wijken van de Basiskenmerken wegontwerp c.q. Basiskenmerken kruispunten en rotondes.
 
5. Belangenafweging
Bewoners van de Mina Druckerhoeve en de direct omwonenden van de (toekomstige) zijstraten zijn per brief geïnformeerd over de herinrichting van de Mina Druckerhoeve. De tekeningen hebben op internet gestaan en zijn op 2 juli 2015 toegelicht op een bewonersavond. Door publicatie van het voorgenomen verkeersbesluit worden eventuele belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het voorgenomen besluit gedurende 4 weken na publicatie bekend te maken.
De bekendmaking van de ter inzage legging van het voorgenomen besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid een zienswijze bekend te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het voorgenomen besluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.
 
6. Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:
 • 1.
  Instellen maximumsnelheid van 30 km/uur (zonaal) op de Mina Druckerhoeve door het (ver)plaatsen van borden A1(30)-zb en A1(30)-ze (begin en eind 30-zone);
 • 2.
  Opheffen voorrangskruising Mina Druckerhoeve met Troelstrahoeve en Marga Klompehoeve voor fietsers door het verwijderen van borden B3 (voorrangskruispung) en B6 (verleen voorrang);
 • 3.
  Openstellen/realiseren kruising Mina Druckerhoeve met de Kuyperhoeve en de Troelstrahoeve voor al het verkeer.
Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening en bebording uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), bijlage I.
 
Waddinxveen, 12 oktober 2015
 
Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,
 
(R. Luimes)
 
N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.
Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.
Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
 • a.
  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;
 • b.
  afdeling voorlichting ter publicatie;