Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Zandstraat 99’
Logo Someren
Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2015 het bestemmingsplan ‘Zandstraat 99’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Zandstraat 99 voorziet in een planologische regeling voor de ter plaatse gevestigde pluimveehouderij.
Met de vaststelling van het bestemmingsplan voldoet de gemeenteraad aan de opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april 2015 om de gebreken in het besluit van 27 november 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandstraat 99 te herstellen. In het gewijzigde bestemmingsplan is nader gemotiveerd wat op de betreffende locatie precies mogelijk wordt gemaakt, wat de milieugevolgen daarvan zijn en waarom deze aanvaardbaar zijn. Daarnaast zijn op enkele onderdelen de regels gewijzigd.
Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage. De beroepstermijn duurt van 17 oktober 2015 t/m 27 november 2015.
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KKC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494888.
Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847. BP0201307-VS02. Via onze website www.someren.nl wordt u doorgelinkt naar de vindplaats op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Beroep kan worden aangetekend door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.
Naar boven