Ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kievitsakkers 2015
Logo Someren
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 16 oktober 2015 het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Kievitsakkers 2015”, voor een periode van zes weken ter inzage ligt.
Plangebied
Het plangebied ligt aan de zuidoostzijde van de kern Someren tussen het woongebied Waterdael in het westen en de Zuid-Willemsvaart in het oosten. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Wagenmaker en het ten noorden daarvan gelegen bedrijventerrein Lage Akkerweg. In het oosten wordt het plangebied begrensd door de Kanaaldijk Noord en in het westen door de Burgemeester Roelslaan. In het zuiden grenst het plangebied aan het sportpark de Potacker en aan de agrarische percelen in het buitengebied.
Inhoud
Het ontwerpbestemmingsplan is gericht op het actualiseren van de bestemmingsplannen “Glastuinbouwgebied Kievitsakkers 1996/ Wijziging Kievitsakkers 1999” en “Buitengebied 1976”. Het ontwerpbestemmingsplan is gericht op het bestemmen van de huidige functies in het gebied en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De bestemmingsregels zijn wel afgestemd op de andere bestemmingsplannen in de gemeente om meer uniformiteit te krijgen. Daarnaast is aangesloten bij de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012).
Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplan’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02015007-OW01. Via onze website www.someren.nl wordt u doorgelinkt naar de vindplaats op www.ruimtelijkeplannen.nl
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, telefoonnummer (0493) 494 888.
Burgemeester en wethouders van Someren,
15 oktober 2015
Naar boven