Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UitgeestStaatscourant 2015, 34889Ruimtelijke plannen
Gemeente Uitgeest: Vaststelling bestemmingsplan “Lagendijk 4”
Logo Uitgeest
Gebied: perceel Lagendijk 4
Naam bestemmingsplan:bestemmingsplan Lagendijk 4
Plannummer: NL.IMRO.0450.BPLagendijk4-VS01
Datum raadbesluit: 24 september 2015
Aanleiding en inhoud bestemmingsplan
Er is een verzoek ingediend om op perceel Lagendijk 4 een particuliere woning op te richten. In het verleden was voor deze gronden een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een loods.
Raadplegen
U kunt het bestemmingsplan “Lagendijk 4” digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (externe site). Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, nota zienswijze en het raadsbesluit van 24 september 2015 liggen vanaf 13 oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken tevens inzien op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl. Tot slot liggen de stukken tijdens de openingstijden gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest.
Rechtsbescherming
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:
- tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
- aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;
- zich niet kan verenigen met één van de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Ruimte: (0251) 361170.