Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2015, 34798Verkeersbesluiten
Sittard-Geleen - Verkeersbesluit Parallelweg, Ruitersdijk en Berghaven in Grevenbicht
Logo Sittard-Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:
1. Besluiten: Voor het instellen van een uitrit, het doorknippen van een weg, het inrichten van een parkeerplaats, twee afritten en een omleidingsroute de onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen:
 • Voor het aanleggen van een uitrit van september 2015 tot en met 31 december 2025 op de Parallelweg Born, plaatsen van twee keer het bord ‘Maximum toegestane snelheid 30 km/h’ (bord A0130) en op de uitrit plaatsen van het bord ‘Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende wegen’ (bord B06). (Kaartbijlage 1)
 • Voor het doorknippen van de Ruitersdijk komt in november 2015 tot en met 31 december 2025 aan beide kruisingen van de Ruitersdijk bij het bestaande bord C12 en het bestaande onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ een nieuw onderbord met de tekst ‘doorgaand verkeer gestremd’. Daarbij komt een nieuw onderbord met de tekst ‘Ruitersdijk nr. 18 en modelvliegclub bereikbaar (via Schipperskerk)’. (Kaartbijlage 3).
 • Voor het aanleggen van een parkeerplaats en twee afritten van november 2015 tot en met december 2025 op de Parallelweg Born, plaatsen van twee keer het bord ‘Parkeergelegenheid’ (bord E04) en twee keer het bord ‘Gesloten voor alle verkeer’ (bord C01) en op de Berghaven plaatsen van het bord ‘Doodlopende weg’ (bord L08). (Kaartbijlage 4)
 • Voor het instellen van een omleidingsroute van ergens tussen medio januari 2016 en medio maart 2016 tot maximaal 6 maanden later, plaatsen van zes keer het bord ‘Gesloten voor alle verkeer’ (bord C01) op de Meerveldweg, de Berghaven, de Parallelweg en drie keer het bord ‘Maximum toegestane snelheid 30 km/h’ (bord A0130) op de Meerveldweg, de Parallelweg en de Illikhovenstraat. (Kaartbijlage 5)
Zoals aangegeven op de bij het verkeersbesluit horende tekeningen (Kaartbijlage 1, 3, 4 en 5)
2. Overwegingen Het Grensmaasproject op de locatie Trierveld-Koeweide is gestart. De werkzaamheden duren ongeveer 10 jaar. Bij het project wint men zand en grind en vervoert dit naar het Trierveld. Voor dit vervoer worden tijdelijke werkwegen en een haven aangelegd.
Een nadere toelichting treft u aan in de bijlage ‘Verkeersplan Koeweide-Trierveld gemeente Sittard-Geleen’. Samengevat gaat het om de volgende wijzigingen:
 • 1.
  Er komt gedurende 10 jaar een nieuwe uitrit op de Parallelweg uit.
 • 2.
  De Ruitersdijk wordt gedurende 7 jaar opgeknipt. Midden in de weg komen twee ongelijkvloerse werkwegkruisingen. De Ruitersdijk is niet meer voor doorgaand autoverkeer beschikbaar, wel nog voor voet- en fietsverkeer. Dit wordt middels een brug over de werkweg geleid.
 • 3.
  Ter plaatse van de Parallelweg wordt voor 10 jaar een parkeerplaats voor bezoekers aan het Grensmaasproject en een voetgangersoversteekplaats aangelegd. Hiernaast komen ook twee nieuwe afritten voor bestemmingsverkeer.
 • 4.
  Voor de afvoer van zand en grind wordt een nieuwe haven aangelegd. Als gevolg hiervan komt de oostelijk gelegen aansluiting van de Berghaven op de Parallelweg te vervallen.
 • 5.
  Over de invaart naar de nieuwe haven komt een brug te liggen zodat de Parallelweg doorgaand blijft. Voor de aanleg van de brug is het noodzakelijk de Parallelweg gedurende 6 maanden af te sluiten en het autoverkeer om te leiden via Holtum. Het fietsverkeer kan gebruik maken van de Ruitersdijk. Na de aanleg van de brug kan de Parallelweg gedurende 10 jaar voor alle verkeer open blijven.
Het werkverkeer wordt zoveel mogelijk van het openbare verkeer gescheiden. Op enkele punten waar dit verkeer toch kruist zijn veiligheidsverhogende maatregelen door middel van borden nodig.
Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, evenals het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht in de Parallelweg Born, de Ruitersdijk, Berghaven, Meerveldweg en Illikhovenstraat maatregelen te nemen.
Deze straten zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en liggen buiten de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
3 . Formeel kader
De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet Bestuursrecht.
Tot het nemen van onderhavig besluit is ondergetekende bevoegd conform het op 1 oktober 2013 in werking getreden “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” van 8 juli 2014, en het op 14 mei 2015 in werking getreden “Ondermandaatbesluit Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer” d.d. 28 april 2015.
4. Advies en inspraak
De ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 23-09-2015 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.
5. Ondertekening
Sittard-Geleen, 07-10-2015, 1440491
Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
Teammanager Beheer en Ontwerp
Ing. R.M.W. Dumont
6. Inzage en bezwaar
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 15-10-2015 tot en met woensdag 25-11-2015. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:
Elektronisch (met DigiD)
Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.
Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).
Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.
Schriftelijk
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
In uw bezwaarschrift vermeldt u:
 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar;
 • uw handtekening.
Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.
Fax
U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55.
Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.
Persoonlijk
U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.
U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).
Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.
Een bezwaar heeft geen schorsende werking.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.