Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 34769Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Korenweg te Lewedorp en de Stoofweg te Nieuwdorp, gemeente Borsele.
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015027981
Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Korenweg te Lewedorp en de Stoofweg te Nieuwdorp, gemeente Borsele.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Korenweg te Lewedorp en de Stoofweg te Nieuwdorp gezamenlijk de doorgaande verbinding vormen tussen Lewedorp en de Sloeweg (N254);
 • -
  dat over deze wegen ongeveer 1.200 motorvoertuigen per etmaal rijden;
 • -
  dat op dit moment op deze route een snelheidslimiet geldt van 80 km per uur;
 • -
  dat aan beide wegen in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een gebied ontsluitende functie en een wegtype gebiedsontsluitingsweg (GOW) is toegekend;
 • -
  dat de Korenweg en de Stoofweg onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland;
 • -
  dat de maatregelen die voortkomen uit zowel het Categoriseringsplan waterschapswegen als uit het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland bestaan uit het aanbrengen van een vrijliggend (brom)fietspad;
 • -
  dat de aanleg van deze fietsvoorziening in principe gepland stond voor 2015;
 • -
  dat in verband met de problematische verwerving van de voor dit project benodigde grond is besloten om de aanleg van een fietsvoorziening langs de Korenweg en Stoofweg uit te stellen tot 2017;
 • -
  dat dit in diverse informatiebijeenkomsten met de direct belanghebbenden is gecommuniceerd;
 • -
  dat zowel bewoners als agrarische ondernemers de hoge rijsnelheden op de Korenweg en Stoofweg als potentieel gevaarlijk ervaren;
 • -
  dat meerdere belanghebbenden hebben gevraagd om op korte termijn de snelheidslimiet op de betreffende wegen te verlagen van 80 naar 60 km per uur;
 • -
  dat vooral bij de bebouwing van het buurtschap Zorgvliet het nut en de noodzaak daarvoor ruim aanwezig is;
 • -
  dat hierdoor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de Korenweg en de Stoofweg wordt verbeterd;
 • -
  dat belanghebbenden tijdens de gesprekken herhaaldelijk hebben gewezen op de hoge snelheden ter plaatse van het kruispunt Korenweg-Kasteelweg-Stoofweg;
 • -
  dat dit kruispunt onderdeel is van de schoolthuisroute Nieuwdorp-Goes;
 • -
  dat de oversteek van dit kruispunt als potentieel gevaarlijk wordt gezien;
 • -
  dat belanghebbenden daarom hebben verzocht om ter plaatse snelheid remmende voorzieningen aan te brengen;
 • -
  dat het gezien het bovenstaande, in eerste instantie, gewenst is om de snelheidslimiet op de Korenweg en de Stoofweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;
 • -
  dat uit monitoring van deze maatregel moet blijken of snelheid remmende voorzieningen getroffen moeten worden;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 01-10-2015);
 • -
  dat de regionaal beleidsadviseur verkeer adviseert om, in verband met de zeer lange rechtstanden, op de Korenweg en de Stoofweg snelheid remmende maatregelen te treffen;
 • -
  dat dit advies om budgettaire reden pas in 2017, gelijktijdig met de aanleg van de geplande fietsvoorziening, kan worden opgevolgd;
besluit:
-tot instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Korenweg te Lewedorp en de Stoofweg te Nieuwdorp, gemeente Borsele, en deze wegen binnen de bestaande zone 60 km per uur op te nemen, dit door:
* het verwijderen van de borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de kruising Korenweg-Kasteelweg-Stoofweg en op de kruising Stoofweg-Schippersweg;
* het plaatsen van borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Korenweg bij de bebouwde kom van Lewedorp en op de Stoofweg ter hoogte van de aansluiting van de Stoofweg op de Sloeweg (N254);
* het plaatsen van een herhalingsbord A01-60-zh, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Korenweg/Stoofweg aan weerszijden van de kruising Korenweg-Kasteelweg-Stoofweg en op de Stoofweg aan weerszijden van de kruising Stoofweg-Schippersweg.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015027880, blad 1 en 2, van 19 augustus 2015.
Middelburg, 7 oktober 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen