Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 34766Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Calandweg te Arnemuiden, gemeente Middelburg, en op de Pietweg (Calandweg-Meerkoetweg) en de Meerkoetweg (Nieuwe Kraaijertsedijk-Pietweg) te ’s-Heer Arendskerke, gemeente Goes.
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015027798
Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Calandweg te Arnemuiden, gemeente Middelburg, en op de Pietweg (Calandweg-Meerkoetweg) en de Meerkoetweg (Nieuwe Kraaijertsedijk-Pietweg) te ’s-Heer Arendskerke, gemeente Goes.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Calandweg, de Pietweg, de Meerkoetweg en de Nieuwe Kraaijertsedijk liggen tussen de Muidenweg bij Arnemuiden en de Postweg (N665) bij Lewedorp;
 • -
  dat deze route o.a. vliegveld Midden Zeeland en het recreatiegebied De Piet ontsluit;
 • -
  dat op dit moment op deze route een snelheidslimiet geldt van 80 km per uur;
 • -
  dat de Pietweg ten noorden van de Calandweg, de Meerkoetweg tussen de Pietweg en de Sluis de Piet en de Nieuwe Kraaijertsedijk liggen binnen de zone 60 km per uur;
 • -
  dat aan de Calandweg, de Pietweg en de Meerkoetweg in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een deelgebied ontsluitende functie en een wegtype erftoegangsweg A (ETW-A) is toegekend;
 • -
  dat bij dit wegtype een snelheidslimiet van 60 km per uur hoort;
 • -
  dat op de Calandweg alleen een randmarkering (rijloper van 4,00 m) is aangebracht;
 • -
  dat op de Pietweg en de Meerkoetweg ten zuiden van de Calandweg nog geen markering is aangebracht, maar dat op deze wegen in het voorjaar van 2016 randmarkering wordt aangebracht;
 • -
  dat de betreffende wegen daarom een uitstraling hebben van een erftoegangsweg A;
 • -
  dat de Calandweg-Pietweg-Meerkoetweg deel uitmaken van een recreatieve fietsroute;
 • -
  dat huidige snelheidslimiet van 80 km per uur op deze route voor fietsers leidt tot gevaarlijke situaties;
 • -
  dat het gezien het bovenstaande gewenst is om de snelheidslimiet op de route Calandweg-Pietweg-Meerkoetweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 30-09-2015);
 • -
  dat de regionaal beleidsadviseur verkeer adviseert om op de Calandweg, in verband met de lange rechtstand van deze weg, snelheidsremmende voorzieningen aan te brengen;
 • -
  dat het opvolgen van dit advies bij het eerstvolgende groot onderhoud op de Calandweg in overweging wordt genomen;
besluit:
-tot instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de route Calandweg-Pietweg-Meerkoetweg, door dit weggedeelte binnen de zone 60 km per uur op te nemen dit door:
* het verwijderen van de borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, ten noorden van de aansluiting Calandweg-Pietweg, op de aansluiting van de zuidelijke dreef van de Pietweg op de Pietweg, op de aansluiting van het noordelijk gedeelte van de Meerkoetweg op de Pietweg en op de Meerkoetweg nabij de aansluiting op de Nieuwe Kraaijertsedijk;
* het plaatsen van borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluiting van de Calandweg op de Muidenweg;
* het plaatsen van een herhalingsbord A01-60-zh, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Calandweg ter hoogte van huisnummer 3 en ter hoogte van de aansluiting op de Pietweg, op de Pietweg ten noorden van de aansluiting Calandweg-Pietweg en op de Meerkoetweg bij de aansluiting Meerkoetweg-Pietweg.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015027795 van 18 augustus 2015.
Middelburg, 7 oktober 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen