Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 34756Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Aanwijzen fietsstroken, aanwijzen verplicht (brom)fietspad en uitbreiden voorrangsregeling op de Provincialeweg tussen Geersdijk en Kortgene, gemeente Noord-Beveland.
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015027486
Betreft: Aanwijzen van fietsstroken langs de Provincialeweg tussen de bebouwde kom van Geersdijk en de Oud Kortgenedijk te Geersdijk, gemeente Noord-Beveland.
Aanwijzen van een verplicht (brom)fietspad langs de Provincialeweg tussen de Oude Kortgenedijk te Geersdijk en de Westdijk te Kortgene, gemeente Noord-Beveland.
Uitbreiden van de bestaande voorrangsregeling op de aansluitingen op de Provincialeweg, tussen Geersdijk en Kortgene, gemeente Noord-Beveland.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Provincialeweg is gelegen tussen Wissenkerke, Geersdijk en Kortgene in de gemeente Noord-Beveland;
 • -
  dat aan deze weg in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een gebiedsontsluitende functie is toegekend;
 • -
  dat de Provincialeweg in het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland is opgenomen als landbouwroute;
 • -
  dat de maatregelen die voortkomen uit zowel het Categoriseringsplan waterschapswegen als uit het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland bestaan uit het aanbrengen van een vrijliggend (brom)fietspad;
 • -
  dat er langs de Provincialeweg vanaf de aansluiting van de Westdijk te Kortgene tot de aansluiting met de Kortgeenseweg al geruime tijd een (brom)fietspad ligt;
 • -
  dat er in 2012 een vrijliggend fietspad is aangelegd langs de Provincialeweg tussen Wissenkerke en Geersdijk;
 • -
  dat er in 2013 een vrijliggend fietspad is aangelegd langs de Nieuweweg tussen Kamperland en Wissenkerke;
 • -
  dat het gedeelte Provincialeweg tussen Geersdijk en Kortgene de ontbrekende schakel vormt in het fietsnetwerk op Noord-Beveland;
 • -
  dat er ruim 1.750 voertuigen, waaronder 150 (brom)fietsers, per etmaal gebruik maken van dit weggedeelte;
 • -
  dat het, vanwege het ontbreken van een obstakelvrije zone van 1,80 m, wenselijk is om het weggedeelte tussen de bebouwde kom van Geersdijk en de Oud Kortgenedijk, in te richten als een erftoegangsweg A (ETW-A) met fietsstroken;
 • -
  dat daarom in 2012 de snelheidslimiet op dit weggedeelte is teruggebracht van 80 naar 60 km per uur;
 • -
  dat het in verband met de veiligheid van de overstekende fietsers tevens gewenst is om fysieke plateaus aan te leggen op de aansluitingen van de Oud Kortgenedijk en de Westpolderdijk op de Provincialeweg;
 • -
  dat het gedeelte Provincialeweg tussen de Oud Kortgenedijk te Geersdijk en de Westdijk te Kortgene, conform het Categoriseringsplan waterschapswegen, wel ingericht wordt als gebiedsontsluitingsweg (GOW);
 • -
  dat het wenselijk is om langs dit weggedeelte een vrijliggend (brom)fietspad aan te leggen en de weg te voorzien van EHK-80 markering;
 • -
  dat het daarbij gewenst is de voorrang op de aansluiting van het (brom)fietspad op de Provincialeweg ter hoogte van de Oud Kortgenedijk te regelen;
 • -
  dat het tevens gewenst is om de bestaande voorrangsregeling op de aansluiting van de Westdijk op de Provincialeweg te Kortgene uit te breiden;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 20-08-2015);
besluit:
 • -
  tot het aanwijzen van de in rood asfalt uit te voeren stroken langs de Provincialeweg, tussen de bebouwde kom en de Oud Kortgenedijk te Geersdijk, gemeente Noord-Beveland, als fietsstroken, door het aanbrengen van fietssymbolen en een onderbroken lijnmarkering tussen deze stroken en de rijloper;
 • -
  tot het aanwijzen van een verplicht (brom)fietspad langs de Provincialeweg, tussen de Oud Kortgenedijk te Geersdijk en de Westdijk te Kortgene, gemeente Noord-Beveland, door het plaatsen van borden G12a/G12b, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het regelen van de voorrang op de aansluiting van het (brom)fietspad op de Provincialeweg ter hoogte van de Oud Kortgenedijk, ten gunste van het verkeer op de Provincialeweg, door het aanbrengen van haaientanden;
 • -
  tot het uitbreiden van de bestaande voorrangsregeling op de aansluiting van de Westdijk op de Provincialeweg te Kortgene, ten gunste van het verkeer op het (brom)fietspad, door het aanbrengen van blokmarkering en haaientanden.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015027432 van 17 augustus 2015.
Middelburg, 5 oktober 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen