Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 34735

Gepubliceerd op 16 oktober 2015 09:00Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Formaliseren ingestelde adviessnelhied van 30 km per uur op gedeelte Oude Zeedijk en gedeelte Steldijk tussen Kattendijke en Wemeldinge
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015024522
Betreft: Formaliseren ingestelde adviessnelheid van 30 km per uur op gedeelte Oude Zeedijk en gedeelte Steldijk tussen Kattendijke en Wemeldinge (gemeente Goes/Kapelle).
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Oude Zeedijk en de Steldijk gelegen zijn langs de Oosterschelde tussen Kattendijke en Wemeldinge (gemeente Goes/Kapelle);
 • -
  dat deze wegen in beheer en onderhoud zijn bij het waterschap en gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg-A (ETW-A);
 • -
  dat de snelheidslimiet op deze wegen 60 km per uur bedraagt;
 • -
  dat het dijktraject langs de Oosterschelde tussen Kattendijke en Wemeldinge onderdeel is van het project ‘Grenzeloos Duiken’, een samenwerkingsproject van de gemeenten Goes en Kapelle, de provincies Zeeland en West-Vlaanderen, de Europese Unie en de Nederlandse en Vlaamse onderwatersportbonden NOB en NELOS;
 • -
  dat binnen het project dit dijktraject is ingericht als vijfsterren duikhotspot, de eerste van Nederland;
 • -
  dat dit betekent dat alle, aan de duiksport gerelateerde, voorzieningen op deze plek aanwezig zijn;
 • -
  dat de gemeente Goes ons vanuit het project ‘Grenzeloos Duiken’ heeft verzocht om op de dijk attentie te mogen vragen voor het duikverkeer (geparkeerde auto’s en persoonsbewegingen in de bermen);
 • -
  dat de gemeente Goes, met toestemming van het waterschap, in december 2014, bij wijze van proef, op de Oude Zeedijk (ter hoogte van de Kokuitsweg) en op de Steldijk (ter hoogte van De Stelhoek) over een afstand van ongeveer 200 meter per locatie een adviessnelheid van 30 km per uur heeft ingesteld;
 • -
  dat e.e.a. is aangegeven met borden A04-30 met onderbord ‘recreatie’ en A05-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 10-09-2015);
besluit:
-tot het formaliseren van de sinds december 2014 ingestelde adviessnelheid van 30 km per uur op de Oude Zeedijk (ter hoogte van de Kokuitsweg) en op de Steldijk (ter hoogte van De Stelhoek) over een afstand van ongeveer 200 meter per locatie en aangegeven met borden A04-30 met onderbord ‘recreatie’ en A05-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan van Ingenieursbureau Gemeente Goes, tekening nummer 12-001-01E van 16 oktober 2014.
Middelburg, 5 oktober 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl